Stemwijzer ProDemos.

Hieronder staan de vragen zoals die in de stemwijzer van ProDemos geformuleerd, met het standpunt van Gemeentebelangen en een verduidelijking die ook in deze stemwijzer staat.

 

1. Maximumsnelheid.

De maximumsnelheid op de stadsringweg moet 50 km per uur blijven.

EENS - "80 rijden binnen de bebouwde kom vinden wij onverantwoord, zowel vanwege de verkeersveiligheid als de mileuaspecten"

2. Sociale huurwoningen.

In Apeldoorn moeten bij nieuwbouwprojecten meer sociale huurwoningen worden gebouwd dan nu is afgesproken.

EENS - "Woningnood dient zo spoedig mogelijk te worden teruggedrongen."

3. Cameratoezicht.

Op plaatsen waar veel overlast is, moet meer cameratoezicht komen.

EENS - "Inbreuk op privacy versus handhaving van de openbare orde vergt een zeer zorgvuldige afweging. Gemeentebelangen is voor handhaving en een adequate politieorganisatie. Waar dit door landelijk beleid onmogelijk is, zal met name in de dorpen de inzet van cameratoezicht onafwendbaar zijn. "

4. Topsport.

Apeldoorn moet minder geld aan evenementen voor topsport uitgeven.

EENS - "Gemeentebelangen staat voor investeringen in de breedtesport. In het verleden zijn die ten koste gegaan van het binnenhalen van topsportevenementen. "

5. Veestallen.

De gemeente mag geen vergunning voor de bouw van grote veestallen afgeven.

EENS - "Grote veestallen zijn strijdig met dierenbelangen. Zij veroorzaken milieuschade door uitstoot van o.a. fijnstof, ammoniak en CO2. Hierdoor longontstekingen, Q-koorts, varkenspest, gekke-koeienziekte, vogelgriep, etc. Het is strijdig met het Gelderse milieubeleid. Economische belangen mogen daar geen voorrang op hebben. "

6. Conciërge.

Apeldoorn moet ervoor zorgen dat iedere school weer een conciërge krijgt.

EENS - "Een school draait niet alleen om het geven van onderwijs, maar heeft ook een maatschappelijke functie. Een conciërge kan hierin een spilfunctie vervullen"

7. Ondertunneling.

Alle spoorwegovergangen in Apeldoorn moeten worden ondertunneld, ook al kost dat de gemeente veel geld.

ONEENS - "De gemeente moet behoedzaam omspringen met haar uitgaven dus per locatie bekijken of het nodig is. "

8. Coffeeshops.

Het aantal coffeeshops in de gemeente Apeldoorn moet omlaag.

ONEENS - "Volgens Gemeentebelangen volstaat het huidige aantal en opnieuw ingrijpen brengt niets. Overlast en gevaren voor de volksgezondheid kunnen wat ons betreft het beste bestreden worden door regulering, reden waarom wij dan ook instemmen met deelname van Apeldoorn aan de landelijke pilot op dat vlak."

9. Milieuzone.

Apeldoorn moet vervuilende auto’s uit de binnenstad weren (milieuzone).

EENS - "Gemeentebelangen is ervoor om de stadsbussen elektrisch te maken of op gas te laten rijden. Wij zijn voor het instellen van een transferium en het herinvoeren van het 1 euro kaartje voor OV van en naar het centrum. "

10. Asielzoekers.

In het asielzoekerscentrum op het GGNet-terrein mogen niet meer dan 600 asielzoekers worden gehuisvest.

EENS - "Het aantal vluchtelingen loopt terug. De gemeente dient deze ontwikkeling op de voet te volgen en naar bevindt van zaken te handelen. Gemeentebelangen wil geen geheime overeenkomsten met het COA en is voor transparant beleid. Wij zijn voor kleinschalige opvang en behoud van het draagvlak voor opvang bij de bevolking. "

11. Ouderen.

De gemeente moet geen geld steken in onderwijs aan ouderen.

ONEENS - "Gemeentebelangen wil juist wel geld steken in iedereen waar dat nodig is."

12. Restafval.

De gemeente moet het restafval alleen nog huis-aan-huis ophalen als inwoners bereid zijn daar extra voor te betalen.

ONEENS - "De afvalstoffenheffing bevat al het ophalen van de grijze container. Gemeentebelangen wil dat Apeldoorn eindelijk eens werk maakt van een consistent duurzaam afvalbeleid. "

13. OZB.

De belasting op huizen en bedrijfspanden (ozb) moet omlaag.

ONEENS - "De gemeente heeft slechts enkele mogelijkheden om zelf inkomsten te verwerven, zoals via de OZB. Gemeentebelangen staat voor continuïteit van beleid. "

14. Evenementen.

Apeldoorn mag geen evenementen in en nabij natuurgebieden toestaan.

EENS - "Gemeentebelangen is voor natuurbescherming. "

15. Openingstijden.

Horecaondernemers moeten zelf hun openingstijden kunnen bepalen.

ONEENS - "Ongelijke openingstijden leidt tot overlast en faillissementen van de horecaondernemers zelf"

16. Gokhallen.

Het aantal gokhallen in Apeldoorn moet omlaag.

EENS -"Gokhallen en speelautomaten leiden tot verslaving en dit draagt helemaal niet bij tot verlevendiging van de binnenstad of verbetering van de lokale economie zoals gevestigde partijen menen. Gemeentebelangen staat dus een beleid voor dat leidt tot vermindering van het aantal gokhallen binnen de ring."

17. Tegenprestatie.

In Apeldoorn hoeven mensen geen vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor hun uitkering.

EENS - "Gemeentebelangen is tegen een verplichte tegenprestatie bij de verstrekking van uitkeringen en dus de voortzetting van de "regelluwe" verstrekking van uitkeringen, "

18. Referendum.

De gemeente moet de inwoners vaker raadplegen door een referendum uit te schrijven.

EENS - "Wij steunen elke gelegenheid voor inwoners om zich uit te spreken. Het kan niet zo zijn dat anno 2018 (in deze ict gedreven samenleving) inwoners zich slechts één maal in de 4 jaar mogen uitspreken over belangrijke onderwerpen."

19. Sollicitaties.

Bij de gemeente moeten mensen anoniem kunnen solliciteren, zonder dat de naam van de sollicitant zichtbaar is.

ONEENS - "Wij gaan er vanuit dat gemeentelijke ambtenaren niet discrimineren."

20. Subsidie.

Organisaties waarvan bestuurders meer verdienen dan een wethouder, mogen geen subsidie van de gemeente krijgen.

EENS - "Het is onaanvaardbaar om gemeenschapsmiddelen (indirect) in te zetten voor hoge salarissen van bestuurders"

21. Sporten.

Kinderen onder de 12 jaar moeten gratis kunnen sporten.

EENS - "Sport brengt sociale cohesie, gemeenschapszin en een vitale bevolking. Het gezegde jong geleerd is oud gedaan gaat hier op. Tevens wordt hierdoor klassenonderscheid tegen gegaan. "

22. BOAs.

In Apeldoorn moeten meer speciale ambtenaren voor handhaving van de openbare orde (boa’s) komen.

EENS - "Handhaving van regels die we met elkaar hebben afgesproken vindt Gemeentebelangen belangrijk. Gemeentebelangen is er tegen dat administratieve opsporingsambtenaren beschikken over politiebevoegdheden."

23. Armoede.

De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.

EENS - "Armoede in Apeldoorn anno 2018 is onacceptabel "

24. Zonnepanelen.

De gemeente moet de aanschaf van zonnepanelen subsidiëren.

EENS - "Groene energie dient volgens Gemeentebelangen gestimuleerd te worden. Dat kan ook door het gebruik van zonnepanelen te ondersteunen door zachte lening of subsidie. "

25. Openbaar vervoer.

Buiten de spitsuren moeten ouderen gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. De gemeente moet dit betalen.

GEEN VAN BEIDE - "Buiten de spits moet iedereen voordeel hebben van goedkoop OV, niet enkel ouderen. "

26. Wildbeheer.

Op terreinen van de gemeente mag voor wildbeheer worden gejaagd.

ONEENS - "Gemeentebelangen is tegen de jacht onder het mom van wildbeheer. "

27. Gratis parkeren.

In de binnenstad van Apeldoorn moet parkeren gratis worden.

EENS - "Het instellen van een blauwe zone (kort-parkeren) kan bijdragen aan bezoek van de binnenstad"

28. Schoolzwemmen.

Apeldoorn moet schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

EENS - "Vanwege de financiële problemen werd dit afgeschaft. Nu het weer beter gaat moet dit weer terug komen. "

29. Verblijfsvergunning.

Migranten met een verblijfsvergunning moeten direct na huisvesting in Apeldoorn taalles krijgen op kosten van de gemeente.

EENS - "Gemeentebelangen is er voor dat de gemeente bepaalt, maar dat het RIjk betaalt wanneer zij de gemeente vraagt om bij te dragen in de opvang van migranten. De taal kunnen spreken is de eerste stap in zelfredzaamheid en dè manier om betrokken te worden bij de samenleving. "

30. Maximumsnelheid A1.

Apeldoorn moet er bij het Rijk op aandringen om de maximumsnelheid op de A1 en de A50 rondom Apeldoorn te verlagen naar 100 km per uur.

GEEN VAN BEIDE - "De matrixborden regelen het al. Gemeentebelangen is voor een nog lagere snelheid, wat dan bijdraagt aan een verminderde uitstoot van uitlaatgassen ook door bevordering van de doorstroom. "