Partijprogramma Gemeentebelangen Apeldoorn Lijst -

Periode 2018-2022

 
“Zet de inwoners op 1!”

Speerpunten:

  1. Rechtszekerheid van de burgers en het handhaven van art. 1 van de
    Grondwet (Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.);
  2. Een financieel gezonde gemeente met een dienstbaar gemeentebestuur,
    zonder achterkamers;
  3. Een integere gemeenteraad die écht naar u luistert, met echte inspraak voor iedereen en geen ‘wassen neus’-inspraakrondes die slechts voor enkele insiders zijn bedoeld;
  4. Een veilige gemeente waar jong en oud zich kunnen ontspannen met sport en spel én zich vrijelijk kunnen bewegen, uiteraard binnen de grenzen van de wet;
  5. Een groene, cultureel bloeiende en gezonde gemeente, met zorg voor natuur en milieu zonder inbreuk en/of hinder van derden, met al het prachtigs dat Apeldoorn te bieden heeft;
  6. Een trotse gemeente die de menselijke sociale maat, goede zorg, gezond verstand en zorgvuldigheid tot uitgangspunt van haar beleid maakt!

 

Inleiding

Gemeentebelangen Apeldoorn zet zich actief in voor de inwoners van de gemeente Apeldoorn. Daarom zet zij deze raadsperiode speciaal in op een integer sociaal beleid voor álle inwoners. Een vitale gemeente dus!


De Participatiewet en de WMO trekken een zware wissel op de menselijke verhoudingen, en de gemeente kan en moet de gevolgen daarvan verzachten. Dat is zij aan haar zwakste groep inwoners in haar gemeente verplicht. Dit wordt bereikt wanneer de menselijke maat, gezond verstand en zorgvuldigheid in alle individuele afwegingen worden meegenomen. De besluiten van de gemeenteraad moeten daar de weerspiegeling van zijn.


De gemeente ziet zich verder geconfronteerd met besluitvorming rondom de aanvliegroute voor vliegveld Lelystad, en zij dient ervoor te staan dat haar inwoners daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook door inspraakprocedures voor haar inwoners goed bij te houden en te communiceren. Zo is vliegveld Teuge al vaak
onderwerp van gesprek geweest, omdat vanwege de geplande aanvliegroute over Teuge vitale bedrijfsactiviteiten gestaakt moeten worden. Als aandeelhouder van dit vliegveld is de gemeente verplicht de belangen van haar inwoners goed te verdedigen. Ook ten aanzien van het aantal vliegbewegingen dient de gemeente Apeldoorn de belangen van de Apeldoorners op 1 te zetten om gevrijwaard te blijven van geluidsoverlast.


De gemeente lijdt helaas nog steeds onder de gevolgen van wanbeleid uit het verleden. In het bijzonder gaat de gemeente gebukt onder financiële lasten die zijn ontstaan door de bouw van prestigeprojecten en onverantwoorde grondaankopen. Projecten die met flinke budgetoverschrijdingen de financiële positie van onze gemeente sterk hebben aangetast. Hierdoor is er weinig geld voor de broodnodige ondersteuning van zorg, welzijn en onderhoud van de openbare ruimte, zoals het wegennet en speelvelden. Gemeentebelangen blijft speciale aandacht vragen voor de sportverenigingen, met het oog op de gezondheid van haar inwoners.


Ook de ambtelijke medewerkers worden door het wanbeleid uit het verleden geraakt. Zij worden immers vaak als eerste geconfronteerd met de druk vanuit de samenleving die daardoor ontstaat. Gemeentebelangen wijst erop dat de gemeente als werkgever een grote verantwoordelijkheid heeft voor een goed functionerend ambtenarenkorps. En de inwoners kunnen het beste gediend worden door ambtenaren te houden aan kwaliteitsen integriteitskaders.


De problemen waarvoor de gemeente Apeldoorn zich gesteld weet kunnen met de juiste insteek goed opgelost worden. Voorwaarde is dat inwoners en gemeente zich samen inzetten voor een betere lokale samenleving waarin van de fouten uit het verleden geleerd wordt. Dat kan wanneer de gemeente gebruik maakt van alle kennis, kunde en ervaring van haar eigen medewerkers en inwoners. Want dat zijn de mensen, die kennisdrager zijn van wat er moet gebeuren.


Nieuwe politiek kenmerkt zich niet door terug te blijven kijken naar het verleden, maar door hard te werken aan echte inspraak en invloed van de inwoners op het nieuwe beleid in onze schitterende gemeente Apeldoorn, parel van de Veluwe.


Hier staat Gemeentebelangen voor!


© GBA. GR2018

Download hier het volledige programma in PDF formaat.