Vluchtelingen beleid;

De samenleving is pluriform. Wij staan voor alle inwoners van Apeldoorn, afkomst is irrelevant.
 
Het aantal vluchtelingen loopt sterk terug dus de noodzaak om daar bijzondere voorzieningen voor te treffen ook. Wel dient Apeldoorn haar verantwoordelijkheid te nemen waar dat van haar wordt gevraagd.
 
Dat betekent huisvesting, waarbij we voorstander zijn van kleinschalige opvang met het oog op integratie. Daarnaast dient taalvaardigheid bevorderd te worden.
 
T.a.v. het AZC dat er in Apeldoorn komt zijn we ervoor het aantal migranten te beperken tot de 600 die er nu mogen komen, en welk aantal we al aan de forse kant vinden voor 1 locatie.
 
De gemeente zal voorzieningen dienen te treffen om de verkeersstromen in goede banen te leiden en overlast voor de huidige inwoners te beperken.

1. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

1.

Gemeentebelangen Apeldoorn is een lokale partij die echt luistert naar de mensen. De gemeenteraad is het hoogste inspraakorgaan. Het is van groot belang dat u zich vertegenwoordigd voelt door mensen die daarin zitting hebben. Bij ons kunt u
rechtstreeks dossiers of problemen inbrengen in de fractie. Wij staan écht voor u open, probeer het eens uit!

Landelijke partijen denken veelal vanuit hún idee van wat goed is voor u, meestal een
religieus of maatschappelijk ideaal. Wij doen dat anders; onze lokale partij vraagt u, wat úw idee is. Gemeentelijke politiek gaat namelijk over de inwoners van de gemeente, en wie weet beter wat daar speelt en belangrijk is dan die inwoners zelf?

Een lokale partij als Gemeentebelangen kan zich volledig richten op plaatselijke vraagstukken zonder landelijke ‘dogma’s’ of hinderlijke landelijke partijpolitiek. Bij ons draait het om de belangen van de inwoners van Apeldoorn, dus om u!

Het is zeker zinvol om een stem te geven aan uw idee en visie en daarmee uw belangen, door uw stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Gemeentebelangen Apeldoorn roept daarom iedere stemgerechtigde op om naar de
stembus te gaan!

2. Waarom Gemeentebelangen ?

Gemeentebelangen is een plaatselijke politieke partij. In de statuten staat dat wij
opkomen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Apeldoorn. Daardoor zijn we een brede afspiegeling van de Apeldoornse bevolking. Een plaatselijke partij met als doel: de ontwikkeling van Apeldoorn op basis van de natuurlijke mogelijkheden en wensen en zeker ook de sociale behoeften van haar bewoners. Het waardevolle wat Apeldoorn te bieden heeft, willen we behouden en niet verkwanselen.

Bovenstaande standpunt dragen wij al meer dan 25 jaar uit en wij zijn daarin ook succesvol geweest. Voorbeelden hiervan: het aan het licht brengen van bestuurlijke misstanden (de Reesink-affaire) en het verhinderen van schadelijke plannen (Fibroned, Beekbergsebroek) tot het bereiken van grote verbeteringen (geluidswal A1), hoogspanningsleidingen onder de grond, toezicht houden op de afspraken die zijn vastgelegd in Natura2000 en zo voort.

Het landelijk beleid ziet de sociaal zwakkeren amper staan. Dat willen wij met ons lokale beleid zo veel mogelijk repareren. Met een meerderheid van stemmen kun je besturen, maar wij eisen respect voor minderheidsstandpunten én zetten ons ervoor in dat die ook tot hun recht komen! 

In de gemeente Apeldoorn is in het verleden het ‘openbaar debat’ ingesteld. Dit biedt de burger inspraakrecht en de mogelijkheid om aan ‘hoor en wederhoor’ te doen, zodat op basis van argumenten vanuit verschillende perspectieven een afgewogen besluit genomen kan worden. Dat klinkt heel goed, maar dit gaat in de praktijk in Apeldoorn zeer moeizaam. Inwoners mogen inspreken, maar hun argumenten worden volgens Gemeentebelangen veel te weinig meegenomen in de besluiten van de gemeente. Wij zien dat ook als de grootste oorzaak van de financiële misstanden die in onze gemeente konden ontstaan. Gemeentebelangen Apeldoorn wil ervoor zorgen, dat er tussen bestuur en inwoners een behoorlijk overleg op inhoudelijk niveau plaatsvindt, waarbij zowel inwoners als overheid in de gelegenheid worden gesteld om duidelijk aan te geven wat men wil: wat kan wel en wat niet, en waarom niet. De ambtelijke organisatie moet daar op zijn ingericht.

Gemeentebelangen Apeldoorn realiseert zich daarbij dat het openbaar debat niet beperkt kan worden tot het gemeentehuis. Sterker nog, dat het bestuur van de gemeente met het hele netwerk van belanghebbenden in contact staat. Ook moet er tijdens het overleg bijsturing en verandering mogelijk zijn, rekening houdend met alle voors en tegens, in plaats van dat de uitkomst al op voorhand vaststaat. Daarnaast moet het bestuur slagvaardig en doelmatig reageren op de immateriële vragen van de samenleving. Denk maar eens aan de veiligheidsbeleving, de normvervaging, de aantastingen van het woon‐ en leefklimaat en de misbruik van macht. Het gaat niet alleen om cijfers, maar ook om hoe de inwoners zich voelen en hoe de gemeente daarmee om gaat.

3. Relatie tussen overheid en inwoners

Inwoners ervaren de benadering van de gemeente nog te vaak als arrogant en
vooringenomen. Insprekers en rapporten worden genegeerd, zoals bij de megageitenstal waar zelfs de berekeningen van de gezondheidsschade (zoals gesteld door de GGD) terzijde werden geschoven. Zo worden besluiten genomen met als argument dat dit ‘het algemeen belang’ dient, terwijl de specifieke belangen van inwoners worden genegeerd.
Deze gang van zaken leidt heel begrijpelijk tot dit negatieve beeld van het plaatselijk
bestuur bij inwoners. Maar niet alleen dat; het zorgt ook voor onvoldragen
besluitvorming, onnodig verlies van geld en verlies van transparantie en democratische controle. Dat moet echt anders.

Helaas, ook Gemeentebelangen Apeldoorn werd getroffen door zetelroof en de verdiende zetels van de partij werden overgenomen door een andere partij. Dit betekent dat Gemeentebelangen als geen andere partij kan begrijpen hoe de inwoners van Apeldoorn zich voelen wanneer zij door de gemeente in de kou worden gezet en zich niet vertegenwoordigd of zelfs genegeerd voelen.

Wij zijn tegen de zogeheten ‘achterkamertjespolitiek’ van convenanten, het negeren van de maatschappelijke opinie en de praktijk om burgers onvolledig en onjuist voor te
lichten. De Apeldoornse bestuurscultuur, waarvan de gevolgen nog steeds waarneembaar zijn in de gevolgen van financiële malversaties, moet echt anders. Teleurstelling over politici en het ondermijnen van de geloofwaardigheid van de politiek leidt tot wantrouwen, frustratie en democratisch verval.

Herstel van vertrouwen kan wat Gemeentebelangen betreft alleen gerealiseerd worden door het uitvoeren van de speerpunten van dit programma. Raadsleden die echt in contact staan met de inwoners kunnen niet vervangen worden door inspraakprotocollen waarin de burger zich niet gehoord voelt. Wij zetten ons in voor een bestuurlijk handelen dat zich kenmerkt door openheid, doelmatigheid en effectiviteit, waarbij er sprake is van
vroegtijdige betrokkenheid van inwoners. Dit dient dan op zo’n manier te gebeuren, dat de beslissingen van het gemeentebestuur voldoen aan alle eisen die de wet voorschrijft.
Dat zorgt voor minder bezwaren en procedures, waardoor er minder verspilling van
belastinggeld is. Samenwerking en overleg vormen de basis voor het oplossen van de problemen van de gemeente Apeldoorn.

4. Relatie tussen Gemeentebelangen en gemeentebestuur

Het gemeentebestuur moet open en transparant zijn. Gemeentebelangen heeft steeds gestreefd naar meer dualisme in de gemeenteraad. Dit betekent dat burgemeester en wethouders besturen en de gemeenteraad controleert. Om die reden werden de wethouders door de wetgever ook uit de raad verwijderd. Echter, we zien dat de gevestigde partijen weer bezig zijn met het beschermen van de burgemeester en de wethouders in plaats van hun controlerende taak uit te voeren.

Gemeentebelangen Apeldoorn wil in de gemeenteraad de stem van de burger laten
horen. De invoering van de PMA (Politiek Markt Apeldoorn) als poging om de burger meer bij de politieke besluitvorming te betrekken is helaas mislukt, omdat er te weinig met de input van de burgers wordt gedaan en vervolgens toch buiten de aanwezigheid van de burgers en media wordt gesproken en besloten.

Besluitvorming moet openbaar zijn en de burgers moeten er bij betrokken kunnen zijn. Inspraak moet niet worden behandeld als een noodzakelijk kwaad, maar moet op een zinvol tijdstip kunnen plaatsvinden zodat de plannen nog kunnen worden aangepast. Actiegroepen, belangengroepen, ondernemers en burgers dienen met respect te worden behandeld. En hun inbreng moet serieus worden meegewogen! Dat betekent dat elke beslissing deugdelijk moet worden gemotiveerd en afgewogen.

De gemeente is er voor de burger. Daarvoor moet de ambtelijke organisatie over
voldoende deskundigheid en menskracht beschikken om de diensten die de Apeldoornse gemeenschap worden aangeboden, goed te kunnen uitvoeren, controleren en handhaven.
Gemeentebelangen is voor een open bestuurlijke organisatie die zich dienend en
bescheiden opstelt.

Alle samenwerkingen met private instellingen moeten volledig door de gemeenteraad
controleerbaar zijn.

Een van de speerpunten van Gemeentebelangen is een integere ambtelijke organisatie. Dit houdt o.a. in dat nevenactiviteiten van ambtenaren niet verstrengeld mogen zijn met hun ambtelijke functie. Dat lijkt voor zich te spreken, maar is dat helaas in veel gevallen toch niet. Wij wensen zelfs elke schijn van het bestaan van persoonlijk voordeel bij uitvoerende ambtenaren te vermijden, ook in het belang van die ambtenaren zelf. Immers is de organisatie niet gediend met een overdreven argwanende en verwijtende houding bij de burger. Hiertoe wenst Gemeentebelangen Apeldoorn de bestaande integriteitsprotocollen nog eens goed tegen het licht te houden. Daarin verdient ook aandacht dat het uitgesloten is, dat ambtenaren opdrachten kunnen geven aan familie of kennissen. Opdrachten moeten worden verleend via de daarvoor geldende transparante aanbestedingsregels. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling en moet die ook krijgen!

5. Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over alle zaken die de woon‐ en leefsituatie van alle Apeldoornse burgers betreffen, nu en in de toekomst. Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden, zijn er regels vastgelegd. Gemeentebelangen is van mening dat de ruimtelijke ordening niet misbruikt mag worden als middel om geld te verdienen via leges over de rug van de aanvragers. Ook kan het niet zo zijn dat door middel van ad-hoc beslissingen, politieke stokpaardjes en statussymbolen bestemmingsplannen worden gerealiseerd. Zo’n opvatting lijkt logisch en voor de hand te liggen, maar misbruik komt helaas maar al te vaak voor. Ook bevoordeling van projectontwikkelaars moet voorkomen worden, zeker omdat dit vrijwel altijd ten koste gaat van andere belangen.

Gemeentebelangen Apeldoorn vindt dat het gemeentebestuur uiterst zorgvuldig moetomgaan met projecten die grote uitstralingseffecten hebben. Eenmaal vastgestelde gebruiksomschrijvingen mogen later niet door middel van beleidsnota’s worden ‘opgerekt’. Volledige, juiste en tijdige informatievoorziening is belangrijk voor belanghebbende inwoners en bestuurders om tot een goede belangenafweging te kunnen komen. Het gaat om het veiligstellen van de rechtspositie van de inwoners.

Het belangrijkste waar een burger mee te maken krijgt zijn de omgevingsvergunningen en de bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan worden de stedenbouwkundige intenties nader uitgewerkt in voorschriften voor het huidige en toekomstige gebruik van de grond. Deze regels zijn bindend, zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoner. Het bestemmingsplan is een overeenkomst tussen de burger als ‘gebruiker van de grond’ en de lokale overheid, en het regelt wat wel of niet is toegestaan. Het plan bevat eisen waaraan het woon‐ en leefklimaat moet voldoen en bepaalt de mogelijkheden tot verandering van het huidige gebruik. Daar moet de overheid dan ook aan meewerken. Hiermee heeft het bestemmingsplan dus een duidelijke beheersfunctie in zowel het huidige als het toekomstige gebruik van elke oppervlakte binnen de gemeente. Het gemeentebestuur mag er echter niet van uitgaan, dat zij volledig willekeurig kan omgaan met veranderingen in het toekomstig gebruik van gronden. Wij streven naar een verplichte communicatie tussen de aanvrager van de omgevingsvergunning en burgers, waarbij de grootte van het gebied waarin de informatie bij de burgers moet komen duidelijk afgebakend wordt door de gemeente.

Wij vinden dat zoiets alleen in nauw overleg met de dorps‐ en wijkraden en de bewoners mag plaatsvinden. De publicatie die voorheen in het gratis weekblad te lezen was voor iedereen is nu voorbehouden aan burgers die dagelijks via de computer de informatie opzoeken. Hiermee voldoet de Gemeente aan de bestaande wettelijke regels waaraan de overheid zich moet houden, maar dat is in wezen onvoldoende. Deze wijze van informatieverstrekking levert minder mogelijkheden op voor de inwoners om tijdig te kunnen reageren c.q. minder inspraak. Mede hierdoor ontstaan er dikwijls ernstige conflicten tussen inwoners, aanvrager en het gemeentebestuur met procedures tot gevolg. Bij actualisering van het bestemmingsplan streeft het huidige gemeentebestuur in toenemende mate naar vrijheid van handelen, waardoor de rechtszekerheid van de burger ernstig beperkt wordt. Dit leidt tot ongewenste neveneffecten. Treurig voorbeeld is het wijzigen van de term ‘eengezinswoningen’ in het meer globale ‘woondoeleinden’. Dit biedt kansen voor uitponders en huisjesmelkers en de mogelijkheid kantoren om te bouwen naar woningen, zonder daarbij de omgeving fatsoenlijk te informeren en te betrekken. Wij gaan dit anders doen! De burger op nummer 1.

6. Openbare orde en veiligheid

Apeldoorn is een van de grotere gemeenten van Nederland. De problematiek van de criminaliteit, waar de grote steden mee worstelen, neemt ook in Apeldoorn toe. Tevens neemt de druk toe door de internationale ontwikkelingen van immigratie richting Europa. Ook armoede en drugsverslaving zijn in dit kader belangrijke aandachtspunten. Gemeentebelangen Apeldoorn zet fors in op het belang van het handhaven van de openbare orde en veiligheid van haar inwoners, zodat u veilig over straat kunt.

Gemeentebelangen kiest voor een sociaal beleid met oog voor de belangen van mensen. Dit betekent duidelijkheid over de grenzen, voor alle betrokkenen. Gedoogbeleid heeft in de loop der jaren geleid tot onduidelijkheid, waardoor criminaliteit in de hand werd gewerkt. De gemeente zal initiatieven moeten ontplooien om ook mensen die over de schreef zijn gegaan perspectief te bieden, en daarmee veiligheid voor burgers te waarborgen. Dat klinkt als een lastige opgave, maar is essentieel voor de leefbaarheid van Apeldoorn in de toekomst.

De wijkagent speelt een uiterst belangrijke rol. Het is een taak van de gemeente om deze agenten alle ruimte te bieden door hen geheel vrij te stellen van andere taken. De wijkagent dient dus consequent en daadkrachtig op te kunnen treden en daartoe de nodige trainingen te volgen.

De wijkagent zal dus steeds zichtbaar fysiek in de wijken en dorpen aanwezig moeten zijn om zo te helpen de veiligheid van burgers te vergroten. Aangiftes moeten vereenvoudigd worden en weer op het politiebureau gedaan kunnen worden door speciaal daarvoor opgeleide agenten. Wat Gemeentebelangen betreft behoort de wijkagent in de wijk en niet achter de computer. Samengevat: meer blauw op straat.

Bij evenementen heeft de organisatie een rol in de handhaving van de orde binnen het gebied waar het evenement wordt gehouden; daarbuiten berust de verantwoording bij de politie. De kosten hiervan dienen meegenomen te worden in de begroting van dat evenement. De gemeente zal over de kosten van de politie‐inzet duidelijke afspraken met de organisatie moeten maken en tijdig een vergunning afgeven. Daarnaast moeten nacalculaties plaatsvinden bij het overtreden van de afgesproken verplichtingen in de vergunning. Denk hierbij aan geluidsoverschrijding en vandalisme.

Wij staan voor adequate zorg voor doelgroepen zoals de verslavingszorg, daklozen,
jeugdzorg en andere zorgbehoevende mensen en verwante risicogroepen. Resocialisatie is gediend met een ouderwetse rust, reinheid en regelmaat. Het centraliseren van verslavende activiteiten, zoals coffeeshops en gokgelegenheden, zou moeten worden tegengegaan. Het gedogen van coffeeshops op locaties die overlast in de hand werken dient gestopt te worden. Bij overlast dient de vergunning terstond te worden ingetrokken.
Tevens dient het gedogen van coffeeshops in de nabijheid van scholen of speelvelden
gestaakt te worden en moet worden ingezet op handhaving. Ook de betreffende
ondernemers zijn niet gebaat bij de onduidelijkheid van wel of niet handhaven. Een
transparant overheidsbeleid is een eenduidig beleid. Het is goed wanneer iedereen weet waar hij aan toe is.

7. Dorps‐ en wijkraden

Gemeentebelangen Apeldoorn hecht veel waarde aan goed functionerende dorps‐ en
wijkraden! Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt worden de wijk- en dorpsraden
steeds belangrijker. Deze moeten het kloppende hart zijn van de samenleving in de
wijken en de dorpen.

Het is van belang dat de wijk- en dorpsraden goed naar de bewoners luisteren; bewoners moeten daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Het is hun taak om in overleg met de bewoners voorstellen van het college betreffende hun leefomgeving kritisch te controleren en zo nodig daartegen in bezwaar of beroep te gaan. Dit betekent dat de wijk- en dorpsraden tijdens de informatieavonden van de gemeente alert moeten zijn op de signalen van de bewoners.

Gemeentebelangen verzet zich tegen de idee dat dorps‐ en wijkraden een verlengstuk van het college zijn; dat is niet zo! Inwoners moeten begrijpen dat zij juist gedragen worden door deze raden.

8. Zorg en welzijn

Sinds de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ligt er voor de zorg op lokaal gebied een duidelijke taak voor de gemeente. Vanwege de overhaaste invoering door de landelijke overheid kwamen zorgbehoeftigen in de verdrukking, omdat zij ineens werden gekort op hun wettelijke tegemoetkoming. Gemeentebelangen Apeldoorn komt op voor deze mensen. Wij staan voor goede zorg en vinden verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar. Een bereikbare en deskundige WMO-raad (goed functionerende) is daarvoor van groot belang en de gemeente dient dit van tijd tot tijd te monitoren.

Zorg moet er zijn voor iedereen, met welke achtergrond dan ook. Simpelweg om het feit dat ziek of hulpbehoevend zijn voor niemand een keuze is. Mensen die (thuis)zorg krijgen, vinden het vervelend dat er steeds andere medewerkers over de vloer komen. Dit is een inbreuk op hun privacy. Voorheen kon men vertrouwd zijn met een vaste hulp. Gemeentebelangen Apeldoorn is tegenstander van de inzet van steeds wisselende (goedkope) flexwerkers. Bij de aanbesteding moet deze voorwaarde worden opgenomen. Onder welzijn valt ook de opvang van tienermoeders, verslaafden, zwerfkinderen en andere dak‐ en thuislozen. Bezuiniging op bijvoorbeeld jongerenwerkers is uit den boze, omdat dit direct de kwetsbare mensen op straat raakt. Dit heeft dan ook een negatieve impact op de openbare orde en veiligheid van burgers, waardoor het saldo van deze kostenbesparing altijd negatief uitvalt.

Wij strijden ervoor dat vrijwilligers en mantelzorgers de maximale ondersteuning blijven ontvangen; daarop mag niet bezuinigd worden! Sterker nog, er moet méér in
geïnvesteerd worden. De mantelzorgerspremie is wat ons betreft te laag gezien het
bedrag dat de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt. Organisaties zoals De Kap en diverse andere hebben ondersteuning nodig, want de samenleving is hier in grote mate van afhankelijk. Gemeentebelangen strijdt voor een goed en duidelijk zorg‐ en
welzijnsbeleid!

9. Sociaal beleid en kwetsbare mensen in de samenleving

Apeldoorn had van oudsher een goed sociaal minimabeleid. Op het gebied van bijzondere bijstand, re‐integratie, sport of lidmaatschap van verenigingen voor kinderen van ouders met een laag inkomen was veel bereikt. Dit minimabeleid is helaas verleden tijd, doordat de gevestigde partijen de gaten in de begroting in het verleden zijn gaan afwentelen op de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dit in plaats van consequenties te trekken uit de ontstane problemen door het doen van een aanvraag voor de ‘artikel 12-status’ bij de provincie.

De gevolgen hiervan kunnen niet uitsluitend op het conto geschreven worden van de bezuinigingen vanuit Den Haag. De nieuwe ruimte die ontstaat in het gemeentelijke budget dient wat Gemeentebelangen Apeldoorn op de eerste plaats ingezet te worden om deze ontstane ‘sociale gaten’ te repareren.

Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving zoals de participatiesamenleving aangeeft. De Participatiewet maakt de gemeente verantwoordelijk voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Te vaak leidt dit tot een verkapte bezuinigingsmaatregel. Gemeentebelangen streeft naar het openhouden van de sociale werkplaats.

Het is niet juist om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten tot zinloos werk, dat arbeidsplaatsen verdringt en mensen de schuldsanering in jaagt.

We weten uit studies dat de overheid de grootste veroorzaker is van schulden bij mensen is. Laten we daar in Apeldoorn veel afstand van nemen. Met name financieel zwakkeren dienen hierin ontzien te worden. Het stimuleren van ondernemerschap middels een Besluit Bijstandsregel Zelfstandigen regeling dient volgens Gemeentebelangen Apeldoorn opnieuw bekeken te worden en daarvoor dienen meer gelden te worden vrijgemaakt. Het aantal zzp’ers groeit en daar moeten wij rekening mee houden. Het positief stimuleren van mensen gaat altijd boven negatief bestraffen. En de kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door hoe je met minder bedeelde burgers omgaat!

10. Ouderen

Gemeentebelangen Apeldoorn is ervan overtuigd dat specifiek beleid nodig is voor een betere belangenbehartiging van ouderen. Beleid dat niet alleen door één ouderengroep moet worden opgesteld, maar onderdeel van het Apeldoorns beleid moet zijn. Aan het ouderenbeleid wordt sterk richting gegeven door de rijksoverheid. Het aantal inwoners dat tot deze groep behoort, stijgt. Gemeentebelangen is van mening dat er juist op lokaal niveau ruime aandacht aan deze groep moet worden besteed.

Van gemeentewege kan hier uitvoerig aandacht aan gegeven worden door:
• een optimale samenwerking met alle organisaties en instellingen voor ouderen;
• inventarisatie van de lokale ouderenproblematiek op allerlei gebieden zoals planologie, verdeling woningquotum, vestigings‐ en toelatingsbeleid;
• het stimuleren van het wonen van ouderen in de nabijheid van hun kinderen door het
toelatingsbeleid te versoepelen;
• in de vertrouwde omgeving van stad of dorp de juiste woonvorm te bieden;
• meer passende woningen, zoals aanleunwoningen, te bouwen op loopafstand van
zorg‐ en winkelcentra in wijken en dorpen, met extra aandacht voor de sociale veiligheid;
• doelmatige verdeling van de beschikbare voorzieningen;
• verkeersvoorzieningen, zoals veilige fiets‐ en looproutes door gescheiden rijbanen en goede bestrating;
• parkeerplaatsen dichtbij winkels;
• effectieve en betaalbare dienstverlening om het zelfstandig wonen langer mogelijk te
maken door zaken als maaltijdvoorziening, taxivervoer en huishoudelijke hulpverlening;
• de WMO: maximale benutting van de schaarse middelen voor hulp en zorg. Dus géén afdracht naar de Apeldoornse schatkist!

11. Jongeren

Jongeren en de lokale overheid moeten een goede communicatie onderhouden. In de
afgelopen jaren heeft de gemeente vaak samen met jongeren in een wijk gewerkt aan de door hen gewenste voorzieningen. Zo leveren jongeren zélf een belangrijke bijdrage aan het realiseren van hun eigen wensen voor het woon‐ en leefklimaat. Gemeentebelangen Apeldoorn juicht dit toe en wil daarvoor middelen vrijgemaakt zien.

Het is namelijk een zorgelijke ontwikkeling dat:
• voorzieningen voor jongeren worden wegbezuinigd;
• jeugdhonken zijn gesloten;
• toegewijde jongeren- en opbouwwerkers uit de buurt verdwijnen.

Jongeren met een migrantenachtergrond hebben gerichte aandacht nodig wanneer zij minder geworteld zijn in onze gemeente. Wij hechten aan hun ontwikkelingskansen in het onderwijs en vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Sport en spel, zeker onder deze groep, verdient het ook financieel stevig ondersteund te worden door de gemeente. Niet in de laatste plaats omdat dit ook sociaal maatschappelijk bevorderend werkt. Maatregelen beginnen bij de jeugd; dat heeft bij ons een hoge prioriteit.

Er blijft altijd een groep die het voor andere jongeren verpest door spijbelen, drank‐ of drugsmisbruik, vandalisme etc. Er moet een effectieve aanpak komen met verscherpt toezicht op deze groep. De wijkagent en de jongerenwerker hebben een centrale rol in de handhaving van de
plaatselijke openbare orde.

Gemeentebelangen Apeldoorn constateert dat nog steeds jongeren geheel buiten de boot vallen en vastlopen tussen de raderen van de bureaucratie, wat te zien is in het aantal zwerfjongeren in onze gemeente. Stichting zwerfjongeren is een goed voorbeeld van hoe deze groep weer betrokken kan worden bij de samenleving. De gemeente heeft nog altijd een ondersteunende taak om deze kwetsbare groep weer in onze samenleving deel te laten nemen. We denken daarbij aan het bieden van structuur, onderdak en begeleiding richting werk zoals vastgesteld in de kadernota ‘Jeugd ónze zorg’, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 maart 2014. Deze oude verkiezingsbelofte zou meer aandacht moeten krijgen. Wat de politiek belooft moet ze nakomen. Zet de burger op 1.

12. Onderwijs

Onderwijs is de basis van ieders persoonlijke ontwikkeling! Het is nodig om ons te vormen tot mondige, zelfstandige en betrokken mensen. Onderwijs moet mensen stimuleren en hen de kans geven het beste uit hun talenten te halen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. Er moet maximaal worden ingezet op het voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters. Gemeentebelangen is daarom blij met de toezeggingen van het kabinet in 2017 dat er meer geld naar de scholen zal gaan. We blijven er op toezien dat daar geen geld van naar de algemene middelen gaat, maar werkelijk voor dit doel wordt besteed. Gemeentebelangen is tegen oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld.

Apeldoorn heeft diverse vormen van speciaal onderwijs, gericht op een lichamelijke of geestelijke beperking. Wij stellen dat het huidige aanbod hiervan ten minste in stand moet blijven. We moeten voorkomen dat ouders, die voor hun kind op speciaal onderwijs zijn aangewezen, naar plaatsen buiten de gemeente Apeldoorn moeten uitwijken. De gemeente komt deze ouders weliswaar tegemoet met de Regeling Leerlingenvervoer, maar zal meer maatwerk moeten leveren zoals is vastgesteld in de raad. Beloofd is beloofd.

Taal‐ en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen dienen zo vroeg mogelijk gesignaleerd en verholpen te worden. Scholen voor basis‐ en voortgezet onderwijs moeten een grotere rol gaan spelen in het maatschappelijk leven. De gemeente moet dat faciliteren. Gemeentebelangen Apeldoorn is blij dat de ‘brede school’‐gedachte binnen onze gemeente tot stand is gekomen; daar hebben we ons hard voor gemaakt.

Wij willen dat de gemeente een meer actief vestigingsbeleid voert om de vestiging van hogere (beroeps)opleidingen in de gemeente actief te bevorderen. Deze opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarkt en het bestuursniveau en moeten bij voorkeur dus ook aansluiten op de bedrijfsmatige infrastructuur van Apeldoorn. De gemeente dient hierin een voortrekkersrol te blijven spelen.

13. Wonen

Gemeentebelangen Apeldoorn vindt het onacceptabel dat er niet voor alle Apeldoorners een passende woning beschikbaar is. De rijksoverheid heeft dan wel maatregelen getroffen die prijsopdrijvend werken, maar dat neemt niet weg dat het woningbouwbeleid van het vorige gemeentebestuur een van de oorzaken van dit probleem is. Dat moet anders. Het tekort aan woningen voor jongeren en jonge gezinnen dient actief te worden weggewerkt. Positief is dat hier voor kantoren worden verbouwd. Kanttekening daarbij is dat deze woningen veelal dusdanig klein zijn, dat dit meer doorgangswoningen zijn. Dit lost het woningtekort niet op. Een belangrijke doelstelling die vanuit het rijk wordt genoemd, is het streven naar uitbreiding van de woningvoorraad met 40% binnen het bestaande stadsgebied.

Er dient stevig ingezet te worden op de ontwikkeling van sociale huurwoningen in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn onacceptabel lang. Het aanbod van woningbouwcorporaties alleen is niet voldoende. De gemeente moet actief zoeken naar passende oplossingen. Bij nieuwbouw dient erop toegezien te worden dat woningen levensloopbestendig gebouwd worden. Ouderen kunnen dan in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Kinderen en hun ouders moeten dicht bij elkaar in de buurt kunnen wonen en kunnen helpen met eventuele verzorging.

De gemeente Apeldoorn is een uitgestrekte gemeente met veel groen en heeft dorpen met een eigen karakter. Wij staan voor het behoud van dit eigen karakter. Het evenwicht tussen de oorspronkelijke woningen en de woningen voor speciale doelgroepen moet niet verder verstoord worden. Dit wordt ook regelmatig door de dorps- en wijkraden kenbaar gemaakt. Daar moet de gemeenteraad naar luisteren en er iets mee doen.

Er moeten voldoende woningen in de dorpen aanwezig zijn om leegloop en vergrijzing tegen te gaan. Dit betekent dat in alle dorpen gestreefd moet worden naar een adequaat voorzieningenniveau.

Gemeentebelangen Apeldoorn constateert dat in de afgelopen jaren door de gevestigde partijen onvoldoende is gedaan aan de woningnood. Wij staan een aanpak voor in de richting van:
• het bouwen van levensloop bestendige woningen;
• het bouwen van meer sociale huurwoningen;
• het vermijden van segregatie door een te eenzijdig aanbod van typen bewoning;
• het stimuleren en initiëren van uitbreidings- en inbreidingsmogelijkheden voor jong en oud, uitdrukkelijk met inachtneming van de natuurlijke groei in dorpen en wijken én in samenspraak met de bewoners. Waar het vrije vestigingsbeleid van de rijksoverheid hier haaks op staat, dient de gemeente hierover actief met het Rijk in gesprek te gaan en de voortgang daarvan te communiceren met haar inwoners.

Wij zoeken graag de grenzen op van sturing en beschikbaarheid van het behoud van woningen voor de eigen lokale bevolking.

14. Beheer openbare ruimte

De gevolgen van het beleid van de gevestigde partijen hebben ertoe geleid dat de
openbare ruimte nog steeds een sluitpost blijkt. Gemeentebelangen Apeldoorn wil een
natuurlijke, gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier, waarbij actief
burgerschap in de openbare ruimte wordt gestimuleerd. De vele parken en groenstroken zijn de trots van Apeldoorn.

Dit betekent ook dat oude stortplaatsen in onze stad aangepakt moeten worden. Het zijn plaatsen waar in het verleden tot honderdduizenden tonnen deels chemisch afval zijn gestort. De veelal illegaal tot stand gekomen stortplaatsen zijn na beëindiging doorgaans niet adequaat afgedekt Sommige vaten liggen in het grondwater. We zadelen hiermee onze kinderen met een groot probleem op. De gemeente dient nu eindelijk eens werk te gaan maken met haar duurzaamheidsprincipes en dus van de saneringen. De burger heeft recht op een veilige en gezonde leefomgeving! De inwoners van Apeldoorn verdienen een schone stad en initiatieven om dit te stimuleren worden door ons ondersteund.

Onderhoud van de wegen is ter hand genomen, maar heeft nog steeds een te grote achterstand. De kosten lopen daardoor steeds verder op. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Veel wegen worden niet tijdig gerepareerd waardoor schadeclaims dreigen. Onze gemeentedient te zorgen voor goed onderhouden speeltoestellen en speelplaatsen zonder katten- en hondenuitwerpselen. Naast intensivering van de voorlichting op dit punt dient het toezicht hieropverscherpt te worden.

Gemeentebelangen Apeldoorn zet sterk in op sport en spel. Er moet voor jong en oud dus voldoende aanbod van speelmogelijkheden zijn. We denken hierbij o.a. aan trap‐, jeu-deboules- en basketbalvelden en bewegingsapparaten. Initiatieven van inwoners op dit punt dienen gestimuleerd te worden. Wie weet er nu beter wat er nodig is dan de bewoners zelf. Zet de burger op 1!

De waterpartijen en vijvers dienen goed onderhouden en gifvrij te zijn. Dat lijkt voor
zichzelf te spreken, maar nog steeds valt te constateren dat plastic en andere rommel nog regelmatig verwijderd moet worden. Wij hebben actieve leden die regelmatig opruimen maar de afdeling groenvoorziening moet toezicht houden op vijvers en waterpartijen en het waterschap op de sprengen en beken. Wij steunen de initiatieven om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in overleg te betrekken in het op orde houden van de groenvoorziening.

15. Werkgelegenheid

De gemeente Apeldoorn speelt een grote rol op het vlak van de werkgelegenheid in de gemeente. Ofschoon het kabinet ons wil laten geloven dat de crisis voorbij is, kampen de inwoners nog steeds met de gevolgen ervan. Wij zien dit door onder andere de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Gemeentebelangen Apeldoorn is er daarom voorstander van om initiatieven op het gebied van het basisinkomen te stimuleren. Ook het vrije ondernemerschap en het steunen van initiatieven op het vlak van scholing en werk zal de gemeente voluit dienen te steunen.

Gemeentebelangen Apeldoorn vindt dat het starten van een bedrijf in eigen huis mogelijk moet zijn, uiteraard zonder dat belasting voor de woonomgeving optreedt. De grote leegstand van winkel‐ en kantoorpanden is ons een doorn in het oog. De gemeente dient een actief beleid te ontwikkelen om excessieve huurbedragen en het ontstaan van leegstand tegen te gaan. Ook dient zij actief aan de slag te gaan met het bieden van alternatieven voor leegstand. Bijvoorbeeld door het omzetten naar bewoning positief te blijven beoordelen.

Apeldoorn dient een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te hebben, ook voor nieuwe bedrijven. Leegstand is funest voor zowel de leefbaarheid als voor de economische ontwikkeling. Wij zijn tegen nieuwe initiatieven van ontwikkelaars die het leegstandsprobleem vergroten, dit is in het verleden te veel gebeurd.

Wij zijn er dus voor om herbestemming, herontwikkeling en/of tijdelijk gebruik te stimuleren. Uiteraard binnen de grenzen die acceptabel zijn voor de huidige inwoners. Inspraak ook op dit punt is een speerpunt van Gemeentebelangen. Daar waar het mogelijk is moet regelgeving aangepast worden om nieuwe werkgelegenheid te stimuleren.

16. Agrarische sector en plattelandsontwikkeling

De agrarische sector is een van de belangrijkste economische dragers van het
buitengebied van onze gemeente. Ook hebben de agrariërs een belangrijke rol bij het
beheer van het landschap en de natuur. Gemeentebelangen Apeldoorn constateert echter dat een veranderende samenleving vraagt om opnieuw te kijken naar gevestigde belangen van agrariërs. Biologische landbouw gaan wij stimuleren. Gemeentebelangen wil maximale ondersteuning en het behoud van familiebedrijven, waar op een gezonde en diervriendelijke manier voedsel geproduceerd wordt.

Door ingrijpen van de provincie dreigt de leefbaarheid van inwoners van Apeldoorn in de knel te komen. Ook dreigt landschapswaarde van het landelijk gebied door ingrijpen van de provincie verloren te gaan. Waar de provincie kennelijk een andere belangenafweging maakt dan wat goed is voor de inwoners van Apeldoorn, wenst Gemeentebelangen een actief beleid te voeren om de schadelijke gevolgen van dergelijke ontwikkelingen tegen te gaan. Zij keert zich onverminderd tegen de bouw van megastallen, waarvan recentelijk ook nog eens is gebleken dat dit allerlei risico’s met zich mee brengt vanwege brandgevaar, luchtvervuiling en ernstige gezondheidsproblematiek zoals longontstekingen en Q-koorts. Dit is voor Gemeentebelangen Apeldoorn een zo belangrijk punt dat zij haar raadsleden daar in alle gevallen onverkort aan houdt.

17. Dierenwelzijn

17.1 Algemeen

Het dierenwelzijn heeft meer beleidsaandacht nodig dan het nu krijgt. Bij
bestemmingsplannen, manifestaties, evenementen (bijv. struisvogel- en kameelraces), werkzaamheden in openbaar groen (vlinders, bijen en egels e.d.) wordt er niet genoeg gekeken naar de gevolgen voor de dieren.

Gemeentebelangen Apeldoorn neemt als uitgangspunt, dat gemeentelijk beleid waarbij dieren in het geding zijn, getoetst moet worden aan randvoorwaarden voor dierenwelzijn.

Met name van belang zijn:
• Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst en ondervoeding.
• Dieren zijn gevrijwaard van fysiek en fysiologisch ongerief.
• Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding en ziektes.
• Dieren zijn vrij om het normale gedrag te kunnen uitvoeren.
• Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress.
Waar niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, mag de gemeente geen
vergunning verlenen voor het houden van of omgaan met dieren. Dit geeft de ambtelijke organisatie dan een duidelijk handvat voor de uitvoering van het beleid.

17.2 Ten behoeve van de landbouw

Voor ons is het vanzelfsprekend dat het houden van dieren voor voedselproductie altijd gebeurt onder omstandigheden die voldoen aan de Wet Dieren (01 januari 2013). We stimuleren zeer de diervriendelijke en duurzame vormen van landbouw en veehouderij. Gemeentebelangen Apeldoorn blijft erbij NOOIT in te stemmen met bestemmingsplannen die nieuwe intensieve landbouw en veeteelt in welke vorm dan ook faciliteert.

17.3 In de natuur

Volgens ons horen dieren er in de vrije natuur en openbare ruimtes gewoon bij. De
gemeente heeft een speciale zorgplicht voor deze dieren. Dit betekent dat beheer en
aanpassing van openbaar groen moet worden afgestemd op de bescherming van alle
dieren, ook op de Veluwe, en hun leefgebied op een zinvolle en zorgvuldige manier moet worden uitgevoerd.

Werkzaamheden die het natuurlijk gedrag van dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen, bladblazen (denk aan Egels) of het uitbaggeren van beken en sprengen, mogen niet plaatsvinden in het broedseizoen volgens Flora en Fauna wet. Wij gaan er deze raadsperiode op toezien dat de gemeente zich daaraan houdt.

Gemeentebelangen Apeldoorn is blij dat de gemeente op herhaaldelijk verzoek van ons onverkort is gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die een schadelijke invloed kunnen hebben op in het wild levende dieren.

17.4 Huisdieren

Gemeentebelangen Apeldoorn vindt dat de gemeente zorg moet dragen voor ontsnapte of achtergelaten gezelschapsdieren. Hiervoor is een goed identificatie‐ en registratiesysteem onontbeerlijk. Bijv. katten die buiten mogen lopen, zouden gechipt moeten worden zodat de eigenaar te achterhalen is. Daarnaast is het wenselijk dat ze gesteriliseerd worden. In Amsterdam bijvoorbeeld is dit sinds 2011 verplicht.

In onze gemeente worden we regelmatig geconfronteerd met bijtincidenten door agressieve honden. Wij willen hier spoedig een beleid voor hebben vastgesteld. Dit ter bescherming van met name kinderen in onze gemeente.

18. Natuur en milieu

18.1 Natuur

Apeldoorn ligt in het kwetsbare overgangsgebied tussen het Veluwemassief en de
IJsselvallei. De landschappelijke rijkdom en de eeuwenlange bewoning dragen bij aan de grote cultuurhistorische waarden van dit bijzondere stukje Gelderland. De Veluwe is het grootste bos‐ en natuurgebied van Nederland! Daardoor is het van grote betekenis voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in ons land.

Wij vinden het een absolute verantwoordelijkheid van ons en de gemeenschap en een typisch geval van rentmeesterschap om het voortbestaan en de kwaliteit van deze gebieden te waarborgen. De behoefte aan uitbreiding vanuit het stedelijk gebied legt een groeiende druk op de randen van de Veluwe om in de Veluwezoom industrie, woningbouw en recreatiebedrijven te vestigen. Voor Gemeentebelangen Apeldoorn zijn de grenzen van het Centraal Veluws Natuurgebied onaantastbaar.

18.2 Hoogspanning

Hoogspanningsleidingen dienen ondergronds te worden gebracht. Uit tal van studies
blijken de gezondheidsrisico’s. Gemeentebelangen wenst de bewoners van de dorpen en wijken daarvan te vrijwaren. Ook de aanleg en uitbreiding van telefoonzendmasten dienen kritisch bejegend te worden. Daarom blijven wij erop inzetten om voor 2022 alle hoogspanningsleidingen in geheel Apeldoorn ondergronds te brengen. Wij willen niet wachten tot 2032. Het burgerinitiatief hieromtrent wordt door Gemeentebelangen Apeldoorn voluit gesteund.

18.3 Industrieterreinen

De oudere industrieterreinen in Apeldoorn dienen geherstructureerd en verdicht te
worden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het huidige gemeentebestuur daar nog steeds geen adequaat werk van gemaakt heeft. Dit moet anders en daar staan wij voor. De aanleg van nieuwe terreinen voordat dit project is afgerond achten wij zeer onverstandig. We dienen immers zuinig om te gaan met de ruimte.

18.4 Zware industrie

Zware industrie past niet bij een stad met een vooruitstrevend milieubeleid, dat aansluit op het imago als groene stad. De oude maakindustrie kan zich in Nederland niet meer handhaven. Er moet ingezet worden op schone industrieën en innovatie en dus niet op het uit buurgemeenten binnenhalen van bedrijven in de zware milieucategorieën, zoals voor het industrieterrein Biezematen. Onze bedrijventerreinen zijn geen afvalputje voor de Stedendriehoek!

18.5 Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is een serieus en onderschat probleem in de gemeente Apeldoorn. Veel inwoners van onze gemeente worden dagelijks geconfronteerd met geluidsoverlast veroorzaakt door o.a. evenementen, (sport)vliegtuigen, bedrijven (bijv. koelinstallaties en luchtwassers), verkeer, spoorwegen en (sport)recreatie.

Gemeentebelangen Apeldoorn vindt een goede regelgeving m.b.t. geluidsoverlast heel belangrijk en vindt dat er ook streng op gehandhaafd moet worden. De huidige tendens om de geluidsnormen steeds op te rekken, c.q. vrijstellingen te verlenen, moet een halt toegeroepen worden!

Wij constateren dat de uitbreiding van het vliegveld Lelystad ook consequenties heeft voor de gemeente. Zij wenst dat het gemeentebestuur een actieve rol vervuld bij het vaststellen van de vliegroutes zodat er géén overlast voor de inwoners van de gemeente Apeldoorn, maar ook zeker niet voor het natuur- en rustgebied, ontstaat.

18.6 Milieu

Doel van de gemeente Apeldoorn is dat de bebouwde omgeving in 2047 energieneutraal zal zijn. Dit zal de gemeente niet halen met het trage tempo waarin zij daar op inzet. Gemeentebelangen Apeldoorn wenst een actief milieubeleid om deze doelstelling daadwerkelijk te kunnen behalen.

Het onder de loep leggen van de openbaarvervoervoorzieningen en het daarin actief acteren richting de spelers in de markt moet daarin een rol spelen. Een fietsvriendelijke stad maakt deel uit van dit beleid. Ook een beleid op het verminderen van de uitstoot van fijnstof speelt daarin een rol. Onderzoek heeft al uitgewezen dat er knelpunten zijn waar de norm fors overschreden wordt. Bezien kan worden of Apeldoorn de oudere dieselauto’s kan weren zoals Utrecht daar beleid op heeft gemaakt.

Gemeentebelangen ziet graag dat de gemeente huiseigenaren stimuleert om hun huis te isoleren of te voorzien van zonnepanelen, door bijvoorbeeld subsidie‐ en/of leenmogelijkheden. Daarnaast zien wij een rol voor de gemeente weggelegd bij het stimuleren van milieuvriendelijke nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden en het gebruik van hernieuwbare materialen en zonnepanelen.

19. Verkeer en vervoer

Het proces om het centrum en de woonwijken verkeersluw te maken is in een
vergevorderd stadium. Gemeentebelangen pleit voor extra aandacht voor voetgangers en fietsers. We steunen dan ook het beleid van de fietsdoorstroomassen. Waar dit mogelijk is, willen wij dat de verkeerslichten voor voetgangers en fietsers vaker op groen worden gezet. Goede en veilige wandel‐ en fietspaden zijn in Apeldoorn onmisbaar. In de wandelgebieden moeten elektrische fietsen, scootmobielen en rolstoelen zich aanpassen aan het looptempo.Met logisch verstand moet bezien worden of de nieuwe vervoersmiddelen wel op de fietspaden thuishoren of op de openbare rijbaan. Hierbij denken we aan de fietsen die wel 40 km per uur kunnen gaan. Dan kan iedereen veilig over straat.

De laatste jaren is de aanleg van verkeersdrempels niet meer weg te denken. Gemeentebelangen wil de zeer steile drempel uit het straatbeeld weren. Dit komt tevens ten goede aan het rijcomfort van andere weggebruikers zoals fietsers en ambulances. Het doorgaande verkeer moet zoveel als mogelijk uit het centrum worden geweerd vanwege de toenemende luchtvervuiling.

Het is Gemeentebelangen Apeldoorn een doorn in het oog dat de verkeersinrichting van de stad er zo op lijkt te zijn ingericht, dat eerst vele kilometers rondgereden moet worden alvorens bijvoorbeeld transport van goederen haar bestemming kan bereiken. Een meer adequate bewegwijzering hoort daar ook bij. Een transferium is hierbij mogelijk een oplossing volgens de verkeersdeskundigen van de gemeente. Het is dan ook zaak hier serieus werk van te maken en te luisteren naar de aangedragen mogelijkheden van de wijkraden. Wij vinden dat de luchtkwaliteit nauwgezet moet worden gecontroleerd en bijgehouden. Met de uitkomsten moet de gemeente aan de slag.

Wij vinden dat de veiligheid in het verkeer en de mentaliteit van de verkeersdeelnemers verbeterd en zo nodig gecorrigeerd moet worden. Dat is niet alleen een taak van de rijksoverheid; ook de gemeente moet dit op zich nemen, bijvoorbeeld door voorlichting op scholen en effectieve controle.

20. Sport en ontspanning

Gemeentebelangen is voorstander van ondersteunend verenigingsbeleid door de lokale overheid. Zelfwerkzaamheid van de verenigingen is hierbij natuurlijk onontbeerlijk. Door de verslechterde financiële situatie van de gemeente zijn er te weinig mogelijkheden om subsidie toe te kennen aan verenigingen, waardoor de ledencontributie in de komende jaren fors zal stijgen.

Gemeentebelangen Apeldoorn steunt de sport in al haar facetten van harte. De ingezette bezuinigingen moeten zo veel mogelijk worden teruggedraaid.

Gemeentebelangen hecht veel waarde aan mogelijkheden voor sport van zowel jongeren als volwassenen, dit lijkt nu voor veel gezinnen niet meer mogelijk. Het is belangrijk dat sport ook op de langere termijn betaalbaar blijft en daar blijven wij ons voor inzetten.

De exploitatie van sportverenigingen en accommodaties moeten sluitend zijn; nu, maar ook in de toekomst.

Gemeentebelangen Apeldoorn wil een halt toeroepen aan het sluiten van sportaccommodaties in de stad en de dorpen. Apeldoorn heeft vele gymnastiek‐, zwemen voetbalverenigingen. Dit is heel waardevol voor de samenleving. Gemeentebelangen is blij met de ruime belangstelling voor de sport. Jongeren die zich intensief met sport bezighouden zullen zich positiever ontwikkelen. Dat moet gestimuleerd worden, niet afgebroken. De sport moet toegankelijk zijn voor alle jongeren in Apeldoorn; armoede mag niet leiden tot uitsluiting. Discriminatie in welke vorm dan ook mag nooit getolereerd worden.

Wij zijn trots op het verenigingsbureau Apeldoorn Pakt Aan, waar individuele verenigingen een beroep kunnen doen op bijstand in zaken als organisatie en financiën. Verenigingen die zich aantoonbaar inzetten voor de stimulering van jeugdsport moeten daarvoor extra middelen krijgen. Wij vinden dat sport gestimuleerd moet worden. Het schoolzwemmen MOET opnieuw worden ingevoerd, er zijn grote groepen Apeldoorners die nooit hebben leren zwemmen. Ook de ouderen vragen bijzondere aandacht, met onder meer therapeutisch zwemmen. De toegangsprijzen voor de zwembaden in Apeldoorn zijn zo sterk gestegen, dat het voor velen onbetaalbaar wordt. Gemeentebelangen wil de prijzen terugbrengen tot een betaalbaar niveau.

Gemeentebelangen vindt dat de huidige aandacht voor topsport een te grote aanslag pleegt op de beschikbare middelen, waardoor de verdere bevordering van breedtesport, die zo belangrijk is voor grote groepen Apeldoorners, in het gedrang komt. Als er geld beschikbaar is voor een Omnisportcentrum, dan moet er ook geld zijn voor andere sportbelevingen. Veel talenten moeten noodgedwongen uitwijken naar andere steden. Dit is ongewenst.

21. Toerisme en recreatie

Apeldoorn heeft, door haar ligging, op het gebied van toerisme en recreatie een uniek imago. Het trekt bezoekers aan die natuur, rust en cultuur zoeken en voorziet hiermee in een grote landelijke behoefte. Vele attracties zoals de Apenheul, Paleis Het Loo, Park Berg en Bos, het Boschbad, de kinderboerderijen en de Julianatoren vormen een goede aanvulling op het aanbod van natuur en rust. De ontwikkeling van de gemeente als toeristisch aantrekkelijk, verdient grote aandacht. Denk hierbij aan goede wandel‐ en fietsroutes en kwalitatief uitstekende accommodaties.

Gemeentebelangen Apeldoorn streeft ernaar, dat Apeldoorn zich ontwikkelt door destimulering van haar oorspronkelijke aantrekkingskracht! Het lokale beleid moet afgestemd worden op natuur‐ en rustzoekers als doelgroep. Het aanbieden van toeristische informatie moet efficiënt en doeltreffend zijn. Een mooi buitengebied met voldoende ontspannings‐ en overnachtingsmogelijkheden doet de toerist weer naar onze gemeente komen. Omdat er een sterke concentratie van toerisme is in Apeldoorn-Noordwest, en de overlast die het met zich mee brengt, moet er aandacht zijn voor de terechte klachten van de omwonenden. Een stadscamping in dit deel van Apeldoorn lijkt ons daarom ook onnodig en ongewenst. De balans tussen natuurwaarden en toerisme mag, wat ons betreft, niet verstoord worden. Daarom is het compromis om in het centrum een kleine camperstandplaats voor beperkte duur te realiseren een aanwinst.

De recreatiesector is nog steeds één van de grootste werkgevers van Apeldoorn. Bovendien zorgen de recreanten voor een niet onbelangrijk deel van de bestedingen bij de Apeldoornse ondernemers. Een goede samenwerking op toeristisch gebied met onze buurgemeenten is van groot belang, zodat wij elkaars gebieden en mogelijkheden kunnen versterken. Zowel in tarieven als in regelgeving moet hiermee zorgvuldig rekening worden gehouden. De inkomsten van de toeristenbelasting moet worden gebruikt ter versterking van het toerisme. De te grote concentratie van horeca rond het Caterplein veroorzaakt meer nadelen dan voordelen. Er is een situatie ontstaan waarin het spanningsveld tussen wonen en recreëren groot geworden is. De sluitingstijden en wetgevingen dienen strikt gecontroleerd en gehandhaafd te worden.

22. Kunst en cultuur

Apeldoorn kent een grote verscheidenheid aan cultuuruitingen. Deze diversiteit is belangrijk. Bij het bepalen van voorkeuren in het cultuurbeleid moet het maatschappelijk draagvlak een belangrijkere rol gaan spelen. Waar ligt de belangstelling van de Apeldoornse bevolking? De beschikbare middelen moeten op basis daarvan worden toegewezen.

Gemeentebelangen Apeldoorn ondersteunt een cultuurbeleid dat zich richt op ‘de breedte’, dat daarmee voor grote delen van de Apeldoornse bevolking interessant en waardevol is. De muziekverenigingen van onze gemeente zijn van grote invloed op het welbevinden van mensen. Wij leggen de prioriteit bij instellingen als Gigant, Markant en de bibliotheek, die een groot aanbod voor een breed publiek bieden. Ook moet voorkomen worden dat verliezen in de exploitatie van het Coda‐museum leiden tot ongewenste bezuinigingen op bibliotheek en gemeentearchief. De gemeente dient actief mee te werken om te komen tot een positieve exploitatie daar. Gemeentebelangen vindt een extra subsidie, boven op de jaarlijkse subsidie, onjuist. Dit terwijl andere instanties fors gekort worden.

Culturele verenigingen maken een belangrijk deel uit van de samenleving en deze mogen niet worden vergeten! Kunstvormen in de openbare ruimte kunnen een bijdrage leveren aan de verlevendiging van het woon‐ en leefklimaat. De dorps‐ en wijkraden en andere belanghebbenden moeten nauw betrokken worden bij de besteding van middelen en bij de keuze en uitvoering van de ontwerpen. Het opdringen van bepaalde kunstuitingen in de openbare ruimte, tegen de wens van de omwonenden in, wekt vooral irritatie op. Het is antireclame voor de kunst en moet daarom worden vermeden.

Download hier het volledige programma in PDF formaat.

Gemeentebelangen Apeldoorn

Spreken onze ideeën u aan en wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Word dan lid à € 20,- per jaar (gezinsleden € 5,-) van onze vereniging! Aanmelden kan via bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl of telefoonnummer 055 – 534 10 88.

 

Gemeentebelangen Apeldoorn is als vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan Gemeentebelangen zijn daardoor aftrekbaar van de belastingen.
Rekeningnummer NL41INGB0002364918 t.n.v. Gemeentebelangen Apeldoorn.