Alle nieuwsitems

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Gemeentebelangen Apeldoorn.

We zitten niet stil: 

zie https://apeldoorn.raadsinformatie.nl voor de volledige inhoud van de vragen

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Stichting Mudanthe

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Communicatiebeleid Apeldoorn

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake zonnepanelen

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake houtkachelstook


Vooraf aan de verkiezingen zijn er nog momentopnammes op radio tv en in debatten mogelijk geven u deze nog een duidelijker beeld van wie we zijn.
Mens, mileu , natuur en dieren noem het maar op, we zullen er voor opkomen zoals u van ons gewend bent.We hebben alles weer op tijd voor elkaar. Uiteindelijk heeft u de mogelijkheid en het recht om ons weer in de raadszaal te zien zitten en voor U op te komen.

Voor informatie over Gemeentebelangen kunt u contact met ons opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-04-2019 | Categorie: schriftelijke-vragen

Overschrijding renovatie (verduurzamen) stadhuis Apeldoorn


Bij raadsbesluit van 2017 aangaande de renovatie van het stadhuis (Huis van de Stad) te Apeldoorn is het college opdracht gegeven om de aanbesteding voor deze nieuwbouw aan te besteden met een, nadrukkelijk gesteld, sluitende aanbesteding.

In het voorafgaande traject werd door het college het oorspronkelijk voorziene bedrag, zoals opgenomen in de financiële paragraaf naar beneden bijgesteld.

Daarbij staat in die financiële paragraaf uitdrukkelijk:

“Een belangrijk financieel uitgangspunt bij het project Huis van de Stad is opgenomen in Door(gerekend), de financiële bijlage van het bestuursakkoord. Het uitgangspunt is: “Vertrekpunt bij dit alles is dat de ruimte voor de benodigde investeringen structureel gevonden moet worden binnen het bestaande bedrijfsvoeringbudget”.

Ondanks signalen vanuit het college dat zij ‘in control’ zou zijn kreeg de raad andere berichten.

Bij brief van 23 april jl. aan de raad liet het College weten, onder meer: “de bouw ligt ondanks enkele tegenvallers goed op koers” en “deze tegenvallers zorgen er echter voor dat we het vastgestelde budget van 27 mln gaan overschrijden”. Tevens vermeldt het college “dit is kort geleden duidelijk geworden” en dat het bij ‘grote bouwprojecten’ kan gaan over “onvoorziene zaken”. Tevens wordt vermeld dat “stoelposten” werden opgenomen omdat een aantal zaken niet bekend waren. En dat gewerkt werd met uitvoeringsopgaven zonder genoegzame detailtekeningen. En “na de besluitvorming door uw raad (…) formuleerde de architect aanvullende eisen” en “desondanks hebben we (..) besloten de eisen in te willigen.”En die extra eisen met vervolgkosten zijn een grotere hap uit de post onvoorzien gaan nemen, dan voorzien. Voorts beschrijft het college noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen, een nieuw RIS en eventuele meevallers. De precieze omvang van de tegenvallers (en meevallers) is nog niet duidelijk. Tenslotte wijst het college op de aanpassing van de entree, voldeed het ontwerp van de architect niet aan de vastgestelde uitgangspunten. Dan is er een huurcontract tot oktober terwijl de bouw in januari gereed zou zijn. Het college rond af met de opmerking dat de ‘voorstellen’ zich nog bevinden in het stadium van onderzoek zodat we nog niet de precieze financiële effecten kunnen schetsen.

Vervolgens, uit de krant hebben we vandaag mogen vernemen dat er mogelijk sprake zou zijn van een overschrijding, terwijl een maand geleden daarvan geen sprake was:

https://www.destentor.nl/apeldoorn/miljoenenverbouwing-stadhuis-apeldoorn-tonnen-duurder~ac221833/

 

GemeenteBelangen Apeldoorn dient naar aanleiding hiervan de navolgende vragen in:

 1. Het bericht in de krant spoort niet een op een met de brief aan de raad. Nu gaat het college niet over berichtgeving in de pers, maar waarom heeft het college er niet voor gekozen met een persbericht te komen om daarmee onduidelijkheid in de berichtgeving te voorkomen? Dit klemt te meer, omdat uit het krantenbericht lijkt te volgen dat de verantwoordelijke wethouder medewerking aan dit artikel heeft verleend.

  En in vervolg hierop, welk mediaprotocol hanteert het college in dit soort kwesties en dient dit niet aangepast te worden?

 2. Klopt het dat de wethouder van de ontwikkeling van de bouwkosten een maand geleden nog niet op de hoogte was en zo ja, waarom werd dit niet eerder gecommuniceerd? Te meer omdat het college in haar raadsbrief zelf stelt reeds (veel) eerder van de extra eisen van de architect te hebben vernomen

 3. Hoe kan het dat de gevolgen en kostenoverschrijving van de eisen van de architect niet eerder financieel meer correct in kaart zijn gebracht, zodat deze de post onvoorzien hadden kunnen worden opgenomen?

 4. De wethouder vermeldt in het artikel nog in ‘control’ te zijn, ondanks de verwachte overschrijding. Hoe kan hij die uitspraak doen op een moment dat hij nog niet weet waar deze overschrijding heen gaat, zoals dat ook in de raadsbrief staat?

 5. Juist omdat in de raadsbrief wordt vermeld naar aanleiding van de aanpassing van de entree, dat de architect niet voldeed aan de vastgestelde uitgangspunten, had het college niet meer op haar qui vive moeten zijn ter zake de eisen van deze architect (ervan uitgaande dat het hier dezelfde architect betreft) door een juistere, ruimere post onvoorzien op te nemen in het budget?

 6. De risicoanalyse van dit project, voorzien opgesteld, laat zien dat het college vermeldt hoe kostenoverschrijdingen worden beheerst. Onder meer door een adequaat controlesysteem, tijdige afstemming en open communicatie in het bouwteam. Verder staat vermeld de mogelijkheid van een taakstelling binnen het krediet. En de afspraak dat kostenoverschrijdingen van de aannemer, voor zijn rekening zijn. Hoe ziet deze afspraak er uit? Gezien de kostenoverschrijding die nu opdoemt, is het college het met GB eens dat deze afspraken aangescherpt of nageleefd moeten worden? En werd er reeds overgegaan tot een (nadere) taakstelling en hoe ziet die er uit

 7. Gezien de raadsbrief bestaat nog veel onduidelijkheid omtrent de ontwikkeling van de kosten. Kan het college aangeven op welke posten zij, buiten het kader van deze renovatie verduurzaming van het stadhuis, aangeven waar zij kan bezuinigen ten aanzien van de algehele kosten van de gemeentelijke dienst/huisvesting om toch zoveel mogelijk binnen het algemene budgetteringskader te blijven? En moeten we in de vermelde poging van het college om voortijdig van de huurovereenkomst van het Activerium af te komen een poging zien om deze kostenoverschrijding alsnog in de hand te houden.

 8. Bij brief van 5 december 2017 werd de gemeenteraad van Apeldoorn geïnformeerd over de aanbesteding van het stadhuis (kenmerk 2017-6358453). In hoeverre staat de inhoud van deze brief en de daarin vermelde termijnen nog overeind?

  Namens GemeenteBelangen

  Antoon Huigens                                                                    

  Raadslid