Alle nieuwsitems

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Gemeentebelangen Apeldoorn.

We zitten niet stil: 

zie https://apeldoorn.raadsinformatie.nl voor de volledige inhoud van de vragen

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Stichting Mudanthe

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Communicatiebeleid Apeldoorn

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake zonnepanelen

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake houtkachelstook


Vooraf aan de verkiezingen zijn er nog momentopnammes op radio tv en in debatten mogelijk geven u deze nog een duidelijker beeld van wie we zijn.
Mens, mileu , natuur en dieren noem het maar op, we zullen er voor opkomen zoals u van ons gewend bent.We hebben alles weer op tijd voor elkaar. Uiteindelijk heeft u de mogelijkheid en het recht om ons weer in de raadszaal te zien zitten en voor U op te komen.

Voor informatie over Gemeentebelangen kunt u contact met ons opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-02-2019 | Categorie: schriftelijke-vragen

Blurring binnen de gemeente Apeldoorn


Fractie: GemeenteBelangen Apeldoorn d.d. 31 januari 2019
Vragen aan het College: over Blurring binnen de gemeente Apeldoorn

Inleiding:
Volgens de definitie van Koninklijke Horeca Nederland is betekenis van ‘blurring’:
- het vervagen van de grenzen die in het verleden door ambacht, verdienmodellen of wetgeving rond horeca zijn ontstaan, en is er sprake van blurring als detailhandel horeca gaat bedrijven (met of zonder alcohol) en als de horeca detailhandel gaat bedrijven.
Binnen de gemeente Apeldoorn is het vorige college, zo’n twee jaren geleden, begonnen met de “pilot Blurring”. Als argument hiervoor wordt wel genoemd dat het bij zou dragen aan een “bruisende” binnenstad, waarmee kennelijk gedoeld wordt aan een toeloop van winkelend publiek.
Dit betekent dat niet alleen door de gemeente t.a.v. de retail niet gehandhaafd wordt op overtreding van de Drank- en Horeca Wet en meer in het bijzonder de APV 2014 laatstelijk gewijzigd op 18 juli 2018 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-168708.pdf maar ook dat vanuit de dienst middels ‘Blurring’ actief de uitoefening van horeca activiteiten binnen de retail wordt gepromoot.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GemeenteBelangen Apeldoorn de volgende vragen:

1. Welke vereisten legt de gemeente Apeldoorn concreet op aan ondernemers die mee (willen) doen aan de pilot ‘Blurring’ en welke concrete ontheffingen (bijvoorbeeld ter zake van de papieren mbt sociale hygiëne en het beschikbaar hebben van een WC)? Waar legt de gemeente dan exact de grens bij het wel of niet handhaven van voornoemde APV? Ingeval werd gehandhaafd (en dus geen ‘Blurring’ werd toegestaan), om hoeveel gevallen ging het in 2017 en in 2018?


2. Hoeveel ondernemingen kent de gemeente Apeldoorn die deelnemen aan die pilot ‘Blurring’? Hoeveel in absolute getallen en hoeveel in relatie (percentage) tot het totaal aantal retail-ondernemingen en hoeveel in relatie (percentage) tot het totaal aantal horeca zaken?

3. Kent de gemeente ook ondernemingen die doen aan ‘Blurring’ zonder voorafgaande gemeentelijke toestemming? Vindt ten aanzien hiervan handhaving plaats en zo neen, waarom niet?

4. Is er een verschil tussen het toestaan van ‘Blurring’ overdag en ’s-avonds (komt het ’s-avonds
überhaupt voor?)

5. Komt ‘Blurring’ ook voor in de dorpen die rondom het centrum van Apeldoorn liggen en wordt ‘Blurring’ in die contreien ook actief door de gemeentelijke dienst gepromoot cq wordt niet gehandhaafd op de uitoefening van horeca binnen de detailhandel en vice versa. En zo ja, hoe zit het hier dan met de verhoudingsgetallen (in percentages) tussen de aantallen deelnemers en de totale (reguliere) retailondernemingen en horecapunten.

6. Ziet het College iets in het instellen van een meldpunt voor het melden van (mogelijke) overtredingen van de vereisten die werden opgelegd aan ondernemingen die meedoen aan de pilot 'Blurring' en overtredingen door retail en horeca-ondernemers van 'Blurring' zonder dat hiervoor gemeentelijke toestemming werd verleend?

7. Wanneer en hoe vaak evalueert de gemeente Apeldoorn de pilot 'Blurring'? En worden de deelnemers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende de pilot en worden deze uitkomsten gedeeld met het publiek en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd en over de vraag of de pilot voortgezet kan worden of afgebouwd?


Namens GemeenteBelangen
Antoon Huigens