Moties

Hieronder vindt u alle nieuws/dossiers die vallen onder 'moties'.

13-11-2014 | Motie Control

Het college wil bezuinigen op de uitgaven voor "Control", zeg maar de interne accountants van de gemeente. Gemeentebelangen vindt dit geen goede zaak omdat we bang zijn dat deze bezuiniging tot gevolg kan hebben dat de gemeente onvoldoende grip heeft op de eigen financiën. En dat lijkt ons juist in deze tijd niet handig. Daarom hebben we een motie ingediend waarmee we het college willen verzoeken deze bezuiniging nog eens te herzien. De wethouder heeft ons echter gegarandeerd dat er ook met deze bezuiniging nog steeds voldoende grip is op de gemeentelijke financiën. We hebben daarom de motie ingetrokken.

16-01-2014 | Ambulant is onbemind?

Motie: Ambulant is onbemind ?
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 jan. 2014
Gehoord de de beraadslagingen over de vaststelling van: Detailhandelsvisie 2014‐2019
De Raad constateerd:
Dat de ambulante detail handel volwaardig onderdeel is van de detail‐handel Met landelijk 2.600.000 miljoen omzet Dit wordt uitgeoefend op marktkramen, verkoopwagens en standplaatsen

Motie: Ambulant is onbemind ?
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 jan. 2014
Gehoord de de beraadslagingen over de vaststelling van:

Detailhandelsvisie 2014‐2019
De Raad constateerd:
Dat de ambulante detail handel volwaardig onderdeel is van de detail‐handel Met landelijk 2.600.000 miljoen omzet Dit wordt uitgeoefend op marktkramen, verkoopwagens en standplaatsen

Bewezen is dat op marktdag de winkels gem. 20‐25% meer omzetten


Dat ambulante detailhandel in toenemende mate voorziet in gemis aan winkels in dorpen……
Dat deze niet in de visie wordt benoemd
Er zijn grote veranderingen op komst zijn inzake de Ambulante Handel in Apeldoorn ( besprekingen gaande)
Dat de opheffing van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel de gemeente dwingt om meer standpunten in te nemen.

De Raad roept het college op:
De Ambulante Detailhandel een plaats te geven in de Detailhandelsvisie 2014‐2019 die haar toekomt !
De Raad gaat over tot de orde van de dag.
Inl. Ben Hendrikse, 055 5430587 06‐11396096 b.hendrikse@kpnmail.nl 16‐01‐2014

19-12-2013 | ‘anti-clustering”

MOTIE “ ANTI-CLUSTERING “
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 19 decenber 2013
Gehoorde de beraadslagingen: Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (
voostel nr. 144-2013)
De Raad is van mening:
 Dat er een risico is van clustering van coffeeshops, speelhallen, growshops en
bordelen
 Dat door een clustering er een ongewenste concentratie van bovengenoemde
bedrijven kan ontstaan
 Dat het afstands criterium voor coffeeshops al apart is geregeld
 De Raad wenst een verdere invulling van het spreidingsbeleid in de APV of
beleidsregels
 Mede omdat de inwoners de vestiging van bovengenoemde bedrijven niet (altijd)
in kunnen schatten
De Raad roept het college op:
Om een voorstel te produceren dat keuzes bied om bovengenoemde problematiek te
voorkomen
Een eerste ontwerp te produceren, zodat het presidium het kan agenderen vóór de
verkiezingen van 19 maart 2014
 Inzoomend op het volgende raadsgevoelen: een
(mogelijke) toekomstige ernstige aantasting van het woon- en leefmilieu in
buurtenen/of stadsdelen te voorkomen
De Raad gaat over tot de orde van de dag.
Contact: Ben Hendrikse, fractievoorzitter 06-11396096 055 5430587 b.hendrikse@kpnmail.nl

28-11-2013 | Wietbeleid,denk radicaal anders!

MOTIE Ingetrokken
Wietbeleid,denk radicaal anders !
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op ……….
Gehoorde de beraadslagingen over de kaderstelling “Koffieshop beleid 2013”
• Dat de nota voortboduurd op het oude
• Weinig vernieuwend of verfrissend is
• Amper inspeelt op nieuwe ontwikkelingen
Het huidige (Rijks)beleid is dubbel: de verkoop gedogen, het kweken en
leveren is verboden.
• Dat aan deze aansturing veel nadelen zijn verbonden:
1e De achterdeurproblematiek 2e Het noodzakelijk in contact treden met
een crimineel circiut 3e De sterkte ( THC gehalte) onbeheersbaar lijkt, en
opschaalt naar harddrugs 4e Er geen belasting kan worden geheven in de
productie sfeer 5e Bij zelfkweek brandgevaarlijke situaties of branden
ontstaan 6e Er huisuitzettingen zijn, niet verwijtbaar aan de huurder of
eigenaar van een pand 7e Er zeer grote belangen spelen in de kweek, met
diverse nadelige gevolgen.
De Raad verzoekt het college:
• Als gemeente Apeldoorn ( 12e in grootte) zich krachtig aan te sluiten bij
de lopende lobby bij minister Opstelten tot een (geringe) wetswijziging
• Om het daarmee juridisch mogelijk het te maken dat de Gemeente
Apeldoorn zélf wiet gaat kweken.
• Om daarmee de zeven genoemde nadelen ( huidig beleid) om te zetten
in een radicaal andere denkwijze en koers.
• Met de intentie om het lokaal beter in de hand te krijgen
• Reeds in contact te treden met de huidige vijf coffeeshophouders voor
overleg en afstemming.
• De raad goed op de hoogte te houden van voortgang en resultaat!
De Raad gaat over tot de orde van de dag

14-11-2013 | Vinger aan de pols

MOTIE: VINGER AAN DE POLS ! Ingetrokken
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14 november
2013
Gehoord de beraadslagingen over de Meerjaren Plan Begroting
( MPB) 2014-2017
• Lezende de titel: Apeldoorn Herstelt !
De Raad is van mening:
• Dat de begroting een omvangrijk boekwerk is
• Niet elk raadslid dit als zijn specialiteit heeft
• Elk raadslid graag de vooruitgang meet
• De Raad roept het college op:
Om voorin de begroting en rekening een top-tien parameters in te stellen.
De volgorde en belangrijkheid in overleg tussen Raad en het college
Als uitdaging: op één A4
Met als resultaat een snelle en compacte weergave aan de Raad
De Raad gaat over tot de orde van de dag.

14-11-2013 | Besmetting toekomstig Raadsbesluit


• MOTIE ingetrokken
Besmetting toekomstig Raadsbesluit !
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14 – 11 – 2013
Gehoord de beraadslagingen over de Meerjaren Plan Begroting 2014-2017
 Deze stelt voor om een proef te doen met een “ Ondernemersfonds”
 Hiervoor v.a. 2014 € 150.000,= beschikbaar te stellen ( ex. co-fin. )
 Als onderdeel van een “ aanjaagbudget ”
De Raad is van mening:
 Dat het toekomstige ondernemersfonds scherpe tegenstellingen kent tussen vooren
tegenstanders
 De Raad deze beslissing nog moet nemen. Ná een zorgvuldig proces !
 Er geen onderwerp is waar de Raad zó secuur mee moet omgaan als de instelling
van een nieuwe belasting!
De Raad verzoekt het college:
 Het bedrag ongemoeid te laten, mogelijk in een andere vorm
 De term “ ONDERNEMERSFONDS” te schrappen en te vervangen!
 Met als resultaat: niet vóóraf aan het voorstel en besluitvorming dit te beïnvloeden
door alvast een ondernemersfonds-proef voor te stellen
 Zo de discussie en besluitvorming onbevangen, zuiver en objectief in te gaan!
De Raad gaat over tot de orde van de dag.
Contact: Ben Hendrikse 055 5430587 06 11396096 b.hendrikse@kpnmail.nl

03-10-2013 | Betrouwbare overheid kent geen willekeur

Motie van wantrouwen:

Een betrouwbare overheid kent geen willekeur

Motie is verworpen.

12-11-2012 | Leerlingen-vervoer

De Raad der gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 8 november 2012.

Gehoord de beraadslagingen over de Zomernota over de
bezuinigingen op het speciaal basisonderwijs (blz 57 ).

Dat de kilometergrens wordt opgetrokken van 3 naar 5 km.

Dat van de 300 kinderen er 189 niet meer gebruik kunnen maken van
de regeling leerlingenvervoer. Een bezuiniging van € 318.000

De verordening bevat een hardheidsclausule die een oplossing biedt voor afwijkingen.
Dat deze zéér lastig te doorgronden is voor de gemiddelde ouder(s).

Dat het bewijs ligt in de uitvoering van de clausule :
6 aanvragen en 3 toekenningen in 2 jaar.

De Raad draagt het college op:

Een verordening (raadsbevoegdheid) voor te stellen die eenvoud
bied voor problemen waarin de verordening niet voorziet.
Hiermee uitvoering te geven aan college (uitvoerend orgaan) uitingen om
meer maatwerk te verlenen. Ter voorkoming van gezins-ontwrichtingen.
De uitvoering hiervan over te laten gaan aan het toegankelijke
laagdrempelige zorgloket.

De Raad gaat over tot de orde van de dag.

 

De SGP had een Motie van dezelfde strekking,
daarop is besloten de 2 Moties samen te voegen tot 1 Motie!

Deze samengevoegde Motie is aangenomen.

Leidend is de gesproken tekst!

 

21-06-2012 | Vreemd

College: geef snel opening van zaken!
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 21 juni 2012
Een Raad die in afwachting is van een financiële scan.

Opgesteld in samenwerking met de provincie Gelderland en het ministerie van BZK
Die van grote invloed is van het toekomstige Apeldoorn
Het college stelt voor:
Deze niet openbaar te behandelen. ( raadsbrief, kenmerk 2012-014756 )
De Raad ziet daar geen meerwaarde in.
In strijd met diverse elementen in de agenda voor herstel én de
samenwerkingsovereenkomst tussen collegepartijen
De Raad vindt dat de periode tot openbaarheid ( ná de zomer ) door
presentatie van de “ Zomernota “ véél te lang is……..
De Raad roept het college op:
De bovengenoemde scan openbaar te behandelen.
De Apeldoornse samenleving niet in onzekerheid te laten.
De Raad gaat over tot de orde van de dag

Na toezegging van het college wordt de motie ingetrokken.