Diversen

Hieronder vindt u alle nieuws/dossiers die vallen onder 'diversen'.

29-07-2015 | Samen om de tafel met indieners van de motie.

Gisteravond (28-07-2015) was het weer volle bak in de vergaderruimte van het bestuur. De indieners van de motie van wantrouwen tegen de toenmalige raadsleden en het bestuur staken de koppen bij elkaar. Wat was nu de aanleiding, hoe gaan we nu verder en waarmee beginnen we het eerst. Hoe gaat Gemeentebelangen verder.

Met een ongekende enthousiasme werden er ideeën gedeeld, tegen het licht gehouden gewogen en bewaard of weg gegooid. Wat duidelijk overeind blijft staan is de algemene indruk dat de leden deze klus gezamenlijk blijven dragen. Vandaar dat de komende Algemene ledenvergadering ( incl. buffet) op 27 augustus de doorstart zal inluiden van de vereniging. Aan het einde van deze week zal de nieuwsbrief Gemeentebelangrijk vol staan met artikelen die bijdragen aan de vrij discussie.

We wensen u allen veel leesplezier toe.

04-07-2015 | Beter 0 duiven in de raad, dan 2 in de lucht

Gepubliceerd door Eddy Groen 3 juli 
 
Gemeentebelangen Apeldoorn: Trouw aan zijn principes
(Of: “Beter 0 duiven in de raad, dan 2 in de lucht”)

Door oud-voorzitter Eddy Groen

Gisteren zijn de beide raadsleden van de plaatselijke politieke partij Gemeentebelangen opgestapt. Nadat de ledenvergadering de avond daarvoor een motie van wantrouwen tegen hen had ingediend en het bestuur zich moest beraden op een mogelijk royement, hielden zij zogezegd “de eer aan zichzelf”.

Gezien de ontwikkelingen, die ik als voormalig voorzitter (en aanblijvend adviseur) nog altijd op de voet volg, is dit een goede zaak. Het bestuur en de leden bewijzen hierdoor namelijk dat de partij trouw blijft aan dat wat Gemeentebelangen zo onderscheidend maakt.

Wat is er precies gebeurd?

Sinds de verkiezingen raakten de twee raadsleden aan het “egotrippen” en sloten daarbij alle anderen in toenemende mate uit. High-potentials werden afgeserveerd of ronduit genegeerd. Actieve leden werden geschoffeerd, waardoor onder andere de voorzitter die na mij kwam is afgetreden. Bij het stemmen in raadsvergaderingen werden de standpunten uit het partijprogramma overboord gegooid. En personen die hun sporen binnen de partij zeker verdiend hebben, werden ronduit onbeschoft behandeld en de deur gewezen.

Dit laatste punt was de druppel. Want Gemeentebelangen stond (en staat nog) altijd voor openheid. Vele mensen die nu lid zijn voelden zich direct welkom omdat hun stem gehoord werd, zelfs al waren ze geen lid. Dit was een van de belangrijkste aspecten van het “nalatenschap van Theo van Swol”, zoals dat binnen de partij genoemd wordt. In de tijd dat ik voorzitter was, zag ik het in stand houden van dit nalatenschap ook altijd als een van mijn kerntaken.

De nu opgestapte fractievoorzitter Ben Hendrikse was lange tijd de tweede man na Theo van Swol. Na diens overlijden in 2010 nam Ben het stokje van fractievoorzitter over. Hij blonk uit door zijn rake one-liners, en zijn vaardigheid als oud-marktkoopman om de taal van de gewone man te spreken. De koers van Theo van Swol zette hij voort. Dit maakt het des te onbegrijpelijker dat Ben samen met raadslid Sukran Aksoy sinds de verkiezingen van vorig jaar steeds meer een ivoren torentje om zich heen bouwden. Niemand werd meer geduld, zelfs niet oud-raadsleden of experts op een bepaald gebied! Dit zorgde natuurlijk intern voor veel commotie. Zelfs toen de nestors van de partij zich over deze gang van zaken begonnen te roeren, wilden de raadsleden van geen wijken weten. De dictatuur was compleet en een reactie van de leden kon niet meer uitblijven.

Het is een vreemde gedachte dat Gemeentebelangen Apeldoorn volgend jaar zijn 25-jarig bestaan moet vieren als partij zonder politici. Maar het is beter dat de partij nog altijd met trots kan zeggen dat het daar is voor alle Apeldoorners, dan twee raadsleden te hebben die Jan en alleman steeds meer laakten. Gelukkig zijn er nog vele zeer competente personen die in 2014 niet als raadslid konden worden beëdigd. Houd hen zeker in de gaten in 2018

Auteur; Eddy Groen

Vervolg: 

Interessant om te lezen hoe Ben Hendrikse het bestuur van Gemeentebelangen Apeldoorn verwijt, dat (1) een samenwerking met Leefbaar Apeldoorn door hen niet van de grond kwam, aldus De Stentor, en (2) er sprake zou zijn van "een toenemende mate van verstrengeling tussen bestuur en fractie", aldus Apeldoorn Actueel.

Want was ik niet samen met Haya van Blommestein-Mellema  (voorzitter en vicevoorzitter) op 7 november 2013 bij de toenmalig wethouder Hans Brouwer (Leefbaar Apeldoorn) op bezoek? Daar hadden we een zeer constructief gesprek. Hij wilde "een wethouder voor alle lokale partijen" zijn en maakte dat ook waar; de deur stond altijd open! Verder zijn samenwerkingen en lijstverbindingen meermaals gethematiseerd op algemene ledenvergaderingen, want niet het bestuur maar de leden beslissen, en die waren in overduidelijke meerderheid vóór een lijstverbinding met LA. Het bestuur heeft daar juist gefaciliteerd!

En bestond het bestuur vanaf de oprichting t/m 2010 niet louter uit fractieleden, waarbij Ben lange tijd de voorzitter was? Dat veranderde pas toen ik, op voordracht van Ben, door de ledenvergadering unaniem tot voorzitter verkozen werd. Daarna had het bestuur één fractielid (Ben de Haan) om de band tussen fractie en bestuur zeker te stellen, hoewel bestuursleden altijd van harte welkom waren op de fractievergadering en vice versa. Verder was het in de eerste twee jaren juist een hoofdstaak van het bestuur om te definiëren wat de taken van het bestuur en wat de taken van de fractie zijn. Het bestuur heeft de verstrengeling dus juist opgelost!

Hartelijke groeten,

Eddy Groen

30-04-2015 | Julianatoren versus behoud van de Veluwe

Apeldoorn ligt in het kwetsbare overgangsgebied tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei. De landschappelijke rijkdom en de eeuwenlange bewoning dragen bij aan de grote cultuurhistorische waarden van dit bijzondere stukje Gelderland. De Veluwe is het grootste bos- en natuurgebied van Nederland en is daardoor van grote betekenis voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in ons land. Gemeentebelangen ziet het als een verantwoordelijkheid om het voortbestaan en de kwaliteit van deze gebieden te waarborgen.

En dan lees je dit in de stentor....

APELDOORN - De Julianatoren heeft de basis gelegd voor toekomstige uitbreiding. Het Apeldoornse familiepretpark heeft naastgelegen grond gekocht en verwacht op korte termijn de aankoop van de naburige villa af te ronden.

Als de handtekeningen worden gezet, krijgt de Julianatoren alle grond in bezit rechts van het pretpark, tot aan het zogenaamde Gat van Zevenhuizen, een voormalige stortplaats.

22-04-2015 | Radio kootwijk
 Fietsers in het stof op de Asselse­weg. Door de weg deels af te slui­ten voor gemotoriseerd verkeer ontstaat volgens SWMA een goed alternatief voor fietsers en meer rust in de natuur. foto Cees Baars RADIO KOOTWIJK
 

Schade beperken , met pijn in het hart Radio Kootwijk als publiekstrekker, SWMA kan er maar moeilijk aan wennen. Wat rust elders kan helpen.door Bert Felix RADIO KOOTWIJK – Het liefst wa­ren ze er helemaal niet aan begon­nen, een convenant met Staatsbos­beheer, eigenaar van de gebou­wen en omliggende natuur van Radio Kootwijk. Maar de trein dendert door, en dan kun je maar beter de schade beperken.

Het doet pijn bij de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apel­doorn. Want met het compromis dat ze met Staatsbosbeheer bereik­ten, leverden ze heel veel van hun eisen in. De rust in het dorp, bij­voorbeeld, terwijl ook de natuur zwaar lijdt onder de herontwikke­ling van het voormalige zender­dorp, die in een gerepareerd be­stemmingsplan binnenkort door de politiek wordt besproken.

,,Het gaat ons om de rust op dit deel van de Veluwe, die zonder aantoonbare noodzaak wordt ver­stoord. Intussen zijn al wel vier van de tien beschermde soorten broedvogels uit het gebied ver­dwenen’’, zegt bestuurslid Chris Kamermans.

Met een convenant met Staatsbos­beheer willen de voorvechters van natuurbehoud de schade be­perken. ,,Staatsbosbeheer gaat door met de exploitatie van Radio Kootwijk, dat lijkt onvermijdelijk. Met het convenant leggen we ons daarbij neer, maar we willen wel dat het gebied buiten Radio Koot­wijk met rust wordt gelaten’’, zegt Kamermans.

Samen met voorzitter Martin van der Jagt betreurt hij het in een pril stadium afketsen van plan­nen van het Kröller-Müller Mu­seum en media-ondernemer Felix Visser. ,,Visser had het voor zijn Elektriseum aanvankelijk over 70.000 bezoekers per jaar, terwijl het nu over 275.000 bezoekers gaat en er misschien wel 400.000 of meer komen’’, zegt Kamer­mans.

Of neem Kröller-Müller, dat een dependance in het hoofdgebouw wilde, met pendelbusjes vanaf het museum in Park De Hoge Ve­luwe. Maar het museum had geen geld voor de restauratie en het on­derhoud.

,,Een gemiste kans. De rust zou re­delijk bewaard blijven en de door de gemeente zo begeerde interna­tionale allure zou gegarandeerd zijn. Terwijl de overheden nu ook 15 tot 20 miljoen miljoen hebben betaald voor aankoop, restaura­ties, ambtenaren-uren en allerlei nota’s. Intussen is de rust verdwe­nen, en wordt er midden in de na­tuur een soort multifunctioneel bedrijventerrein aangelegd. De provincie heeft 5 miljard op de plank liggen en dan gooien wij een natuurgebied te grabbel’’, zegt Kamermans.

Hoewel de afkeer van het com­mercieel uitbaten van Radio Koot­wijk bleef, legde de werkgroep er zich in 2011 met pijn in het hart bij neer. ,,Met de afspraak dat Staatsbosbeheer het buitengebied met rust zou laten.’’

Dat ging mis toen de natuurbe­heerder en de gemeente zonder overleg en in strijd met het conve­nant in wording een flinke beton­plaat legden voor fietsers over de Hoogbuurlose Heide. Waarna de werkgroep Staatsbosbeheer en de gemeente voor het eerst weer trof bij de Raad van State, die SWMA in het gelijk stelde.

Na een nieuw compromis met Staatsbosbeheer dreigt nu een tweede tocht naar Den Haag. Dit keer ligt de bal niet bij Staatsbos­beheer, maar bij de gemeente, die over de wegen in en om Radio Kootwijk gaat. Want in ruil voor alle bezoekers en evenementen op het voormalige zenderpark, eist de SWMA meer rust buiten Radio Kootwijk. ,,Vroeger had je een hek om de zendcirkel, was het er stil en floreerde de natuur, die er heel kwetsbaar is.’’

Om een deel van de rust terug te krijgen, pleit SWMA voor afslui­ting van de Asselseweg voor ge­motoriseerd verkeer. Niet voor be­woners van de dorpen in de buurt en hun bezoek, maar voor anderen die ook de A1 of de Amersfoortseweg kunnen nemen als ze van Kootwijk naar Apel­doorn willen. Zoals dat ook elders op de Veluwe gebeurt.

,,Wij willen dat de fietsers daar weer gewoon kunnen fietsen zon­der stof te moeten happen van al het verkeer. Maar de bewoners zijn bang dat de gemeente stopt met onderhoud en dat ze boze reacties krijgen van wandelaars als ze daar wel rijden.’’

De gemeente aarzelt. Want wie handhaaft het inrijverbod, en een eventuele maximumsnelheid van 30 kilometer per uur? SWMA ver­wacht echter maatregelen. ,,De overheden komen met een paar honderdduizend bezoekers. Dan moeten ze ook met oplossingen komen om de rust in de omge­ving te garanderen. Want daar hadden we het toch over? Rust, duisternis, stilte.’’

 

De eerste plannen gingen nog uit van 70.000 bezoekers, nu worden het er misschien 400.000
 

SWMA 

 

De overheden zijn aan zet. Het ging in Radio Kootwijk toch om rust, stilte en duisternis?
 

SWMA


05-04-2015 | Radio kootwijk - het Leesten

Gemeentebelangen is zeer benieuwd! Optelsom nodig van druk bezoekers op natuur ( stentor 4-4-15)

 
Het voormalige zendstation in Radio Kootwijk is helemaal opgeknapt. Foto Cees Baars
Het voormalige zendstation in Radio Kootwijk is helemaal opgeknapt. Foto Cees Baars
UGCHELEN - Bezoekersaantallen van Radio Kootwijk en het toekomstige Veluwetransferium bij Ugchelen moeten bij elkaar worden opgeteld. Pas dan blijkt of de toename van verkeer en bezoekers van de nabijgelegen plekken afdoende door maatregelen wordt gecompenseerd.
 

Dat stelt de onafhankelijke commissie voor de milieu-effect-rapportage in een advies over het milieu-rapport voor de aanleg van een transferium bij 't Leesten. 

Het milieu-effect-rapport maakt deel uit van het bestemmingsplan dat het transferium mogelijk maakt. Dat zou voor de zomer worden besproken door de Apeldoornse gemeenteraad. De commissie noemt aanvullend cijfermateriaal essentieel om de belangen van de natuur volwaardig af te kunnen wegen.

03-02-2015 | Finse School toch naar Mudanthe

door Henk van ‘t Veen

APELDOORN – En dan gaat Mudanthe toch nog met de Finse School aan de haal! De muziek , dans en theatergroep met zijn roots in Apeldoorn Zuid maakt met de gemeente nu onverwacht een voorlopig koopcontract op. Mudanthe mag er zes weken over doen om het geld bijelkaar te krijgen.


Het zag er heel lang naar uit dat Mudanthe de Finse School gedag moest zeggen nadat de organisatie eerder 40.000 euro had geïnvesteerd in een bijgebouw. Ruim een jaar geleden werd er aan de Eksterweg zwaar aan de noodklok gehangen. De gemeente wilde het huurpand verkopen en Mudanthe kon de gevraagde 225.000 euro niet op tafel leggen. Bovendien had zich een particuliere koper aangediend die zei dat wel te kunnen betalen. Mudanthe zou moeten verhuizen.


Totdat vorig jaar Gemeentebelangen zich opwierp om de huisvesting voor dit veelvuldig gelauwerde initiatief te behouden. Er kwam een nieuwe element in de raadsbrede discussie over de verkoop van gemeentelijk vastgoed en de maatschappelijke waarde van organisaties die hun onder dak dreigden te verliezen. Dat zou het geval kunnen zijn als de ge meente aanvankelijk rigide plan nen om vastgoed af te stoten, zou uitvoeren. Er volgde een hertaxatie, de vraagprijs dook flink om laag en de huurder mocht als eerste kopen.


De kersverse Mudanthevoorzitter Paul Molenaar die op 1 januari dit jaar preses Quirine Lensvelt af loste, snort van tevredenheid met het voorlopig koopcontract in de maak. Want nu kan er weer aan de toekomst worden gebouwd. Met plannen die in afwachting van een definitief onderdak jaar na jaar in de koelkast bleven lig gen, zoals de verwezenlijking van een permanent buurtrestaurant, de aanleg van een moestuin en het creëren van werken ontmoetingsplekken voor zzp’ers in Zuid. „Maar”, zegt Molenaar, afkomstig uit het bedrijfsleven, „wel stap voor stap. We gaan allereerst het buurtrestaurant goed op poten zetten. Ik vermoed dat dat voor de zomer van start kan gaan.”


Voor die plannen ligt een ton te wachten die Mudanthe volgens Molenaar ‘zo goed als zeker’ krijgt van het Landelijk Samenwerkings verband Achterstandswijken LSA. Over de hoogte van het aankoop bedrag wil Molenaar nog niets zeggen, ‘maar het ligt een flink stuk onder de eerder gevraagde 225.000’. De gemeente Apeldoorn kon gisteren geen reactie geven.

28-01-2015 | Apeldoorn moet nu gezicht kiezen

Onze fractievertegenwoordiger Tjerk Kloostra werd 24 november in De Stentor geciteerd:

Apeldoorn moet nu gezicht kiezen

Citymarketing - je als stad profileren dient nu echt goed op de rit te worden gezet. Met hulp van buiten.

door Johannes Rutgers

APELDOORN – Het beste van twee werelden - dat heeft Apeldoorn te bieden volgens eigen lijstjes met sterke punten. Opgesteld om tot een profiel te komen waarmee deze gemeente zich kan profileren. Maar zowel ‘modern’ als ‘historisch’ willen uitstralen, ‘centraal’ en ‘perifere ligging’ combineren, dat maakt het wel moeilijk
om een duidelijk, samenhangend beeld uit te stralen.


Het is tijd dat Apeldoorn keuzes gaat maken, concludeerden ook alle politieke partijen donderdagavond, toen zij bespraken hoe ‘citymarketing’ moet worden opgezet. Wethouder Nathan Stukker is het daar mee eens. De uitingen van Apeldoorn zijn ,,nog heel erg versnipperd’’. Zeker voor een onderwerp waarover al sinds 1981 wordt gepraat, weet Stukker. Tijd om echt door te pakken.


Want de kansen voor Apeldoorn om zich verder te presenteren aan de rest van Nederland - en zelfs daarbuiten - komen er aan. Met onder meer het WK beachvolleybal en EK volleybal dit jaar, een goede kans op de Giro d’Italia in 2016, wie weet het Glazen Huis en nog meer. Bijvoorbeeld bij dat WK beachvolley wil Apeldoorn niet alleen laten zien dat het een topsportevenement goed kan neerzetten ook ,,het verhaal van de stad’’ moet voor het voetlicht komen, zegt Stukker. ,,De Duitsers en Polen die die wedstrijden bezoeken, moeten thuis in twee zinnen kunnen vertellen waar Apeldoorn voor staat. En daar moeten wij ze bij helpen.’’


‘Apeldoorn Buitenstad; een dorps woonkarakter, met voorzieningen van stedelijke allure gelegen in koninklijk groen’ is daar wat te abstract voor, weet ook wethouder Johan Kruithof. En een zogenoemd startdocument om te komen tot de
juiste citymarketing maakt het maar weinig concreter. ,,Vaag en nietszeggend’’, een ,,koersbepaling waar niet echt een koers mee wordt bepaald’’, maakte D66-raadslid Dennis Russchen er gehakt van. Ook de vraag wie de stad eigenlijk wil aanspreken is nog niet helder beantwoord. ,,Er zijn nu zoveel doelgroepen benoemd dat elke Nederlander daar minstens drie keer onder kan vallen’’, meent Russchen. ,,Schieten met hagel’’, verwoordt Ties Stam (PvdA). Sterker nog, weet Menno van Erkelens (Leefbaar Apeldoorn): ,,Als je niet oplet wordt er steeds meer onder geschoven.’’
Ook de andere partijen in de raad missen een duidelijke ,,focus’’ en roepen op prioriteiten te stellen. Waarbij Tjerk Kloostra (Gemeentebelangen) ook juist weer een valkuil benoemde: het kiezen moet niet zo doorschieten dat de samenhang tussen de pluspunten van Apeldoorn verdwijnt.


Dat soort dilemma’s geeft maar aan dat citymarketing een vak apart is. De politici kennen wat dat betreft hun plek. Ze juichen het toe dat de gemeente nu echte deskundigen, van buiten, vraagt om mee te denken.

05-11-2014 | Standpunt van Gemeentebelangen eindelijk door wethouder erkend!

Standpunt van Gemeentebelangen eindelijk door wethouder erkend! 'Geen bevoordeling van eigen positie’  

Uit De Stentor van 5 november 2014
Door: Johannes Rutgers


APELDOORN – Om gemeentelijke panden beter te kunnen verko­pen, gaat de gemeente de bestem­mingen van een aantal gebouwen op voorhand aanpassen.

Daarvoor doorloopt ze alle vereis­te procedures, stelt wethouder Olaf Prinsen (D66). Rond een te verkopen gemeentewerf aan de Asselsestraat ontstond vorig jaar ophef, toen de gemeente er de be­stemming van wijzigde. Buurtbe­woners hekelden die zet, in de ge­meenteraad sprak Gemeentebe­langen zelfs van machtsmisbruik.

De gemeente zou met de wijzi­ging van de bestemming haar ei­gen doel - verkoop - voorop stel­len. En dus het openbaar bestuur gebruiken om er als gemeente zelf van te profiteren.

De Raad van State tikte begin dit jaar Apeldoorn voor de gevolgde procedure op de vingers.

Apeldoorn heeft van die kwestie geleerd, zegt Prinsen. ,,In de zin dat het goed is om voor de buitenwereld helder en expliciet vast te leggen hoe wij in dit soort situaties handelen. Bij verkoop van vastgoed hebben wij als gemeente een commerciële rol. Maar we dienen de procedures te volgen die hiervoor zijn. De gemeentelijke afdeling die zich met vastgoed bezighoudt vraagt een wijziging van de bestemming aan zoals andere partijen dat ook moeten. En dat verzoek wordt vervolgens net zo behandeld als bij externe partijen het geval zou zijn. In het geval van Berg en Bos was daar veel ruis omheen, en dat hoort niet.’’

In het huidige vastgoed-bestand herkent de gemeente drie categorieën panden. De eerste bevat panden die Apeldoorn hoe dan ook kan verkopen. De tweede betreft gebouwen waar een nieuwe eigenaar mee aan de slag zou kunnen, maar wellicht ook om een nieuwe bestemming kan verzoeken.

In de derde categorie gaat het om panden waarvan de gemeente zeker weet dat ze onverkoopbaar zijn, simpelweg omdat een nieuwe eigenaar er in de praktijk vanwege de bestemming niets mee kan. Dat betreft bijvoorbeeld een gemeentewerf. Deze laatste categorie gaat de gemeente nu dus op eigen initiatief een andere/ ruimere bestemming geven.
APELDOORN – Om gemeentelijke panden beter te kunnen verko­pen, gaat de gemeente de bestemmingen van een aantal gebouwen op voorhand aanpassen.

Daarvoor doorloopt ze alle vereis­te procedures, stelt wethouder Olaf Prinsen (D66). Rond een te verkopen gemeentewerf aan de Asselsestraat ontstond vorig jaar ophef, toen de gemeente er de 
be­stemming van wijzigde. Buurtbe­woners hekelden die zet, in de 
ge­meenteraad sprak Gemeentebe­langen zelfs van machtsmisbruik.

De gemeente zou met de wijzi­ging van de bestemming haar ei­gen doel - verkoop - voorop stel­len. En dus het openbaar bestuur gebruiken om er als gemeente zelf van te profiteren.

De Raad van State tikte begin dit jaar Apeldoorn voor de gevolgde procedure op de vingers.

Pagina 22 en 23 van De Stentor 5 november 2014

12-06-2014 | Volkert van der G.

Zoals ondertussen bekend is, is Volkert van der G. in Apeldoorn komen wonen. Gemeentebelangen heeft begrip voor de emoties die met name omwonenden ervaren rondom de komst van de heer Van der G. naar hun buurt. Het heeft de nadrukkelijke aandacht van Gemeentebelangen dat de burgemeester de veiligheid van de omwonenden garandeert. Gemeentebelangen staat achter de beslissing van de Burgemeester om de heer Van der G. toe te staan in Apeldoorn te komen wonen. Het Nederlandse rechtstelsel is erop gebaseerd dat mensen die veroordeeld zijn voor een misdaad, na het uitzitten van hun straf weer een nieuw leven moeten kunnen opbouwen. Een woning hoort daarbij. Die woning kan overal in Nederland staan en dus ook in Apeldoorn. Gemeentebelangen zag en ziet geen reden om de Burgemeester deze aanpak af te raden!

Ben Hendrikse en Sükran Aksoy, Raadsleden Gemeentebelangen

11-06-2014 | Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) van de baan

Na jaren van strijd door onder andere Gemeentebelangen tegen de intensieve veehouderij bestaat het LOG niet meer! Er is geen draagvlak meer en er is ook behoefte meer aan. Dit werd duidelijk tijdens een bijeenkomst op donderdag 5 juni waarbij de gemeenteraad door provinciaal gedeputeerde van Dijk bijgepraat werd over de recente ontwikkelingen. De provincie stopt daarom met de ontwikkeling van dit gebied als geheel. Er zijn nog wel activiteiten gaande om drie bedrijven in dit gebied te vestigen, waarvan er één in de gemeente Apeldoorn komt. De bedoeling is om dit te realiseren via een 'inpassingsplan', een soort 'mini-bestemmingsplan'. Het bedrijf dat in onze gemeente komt wordt een genaamde rondeelstal, het optimum wat betreft dierenwelzijn en milieu. Daar is Gemeentebelangen erg blij mee. Gemeentebelangen maakt zich nog wel zorgen over de haast die de provincie heeft om de planner 'erdoor te krijgen'. Gemeentebelangen is bang dat dit ten koste zal gaan van een zorgvuldige afweging van andere belangen, zoals die van omwonenden.

De gemeentes Epe en Apeldoorn moeten voor het resterende gebied een nieuw bestemmingsplan maken. Ook daar zit een zorgpunt: de inwoners van dit gebied weten daardoor nog lange tijd niet waar ze aan toe zijn, en er blijft de mogelijkheid dat via de nieuwe bestemmingsplanprocedure alsnog de vestiging van andere intensieve veehouderijbedrijven mogelijk gemaakt wordt.

We tellen onze zegeningen maar blijven natuurlijk goed opletten wat verder gaat gebeuren met dit gebied.

03-06-2014 | Benoeming Nationale Ombudsman

Update: Op 17 juni 2014 heeft de heer Van Woerkom bekend gemaakt dat hij bij nader inzien toch afziet van de functie als Nationale Ombudsman.

Update: Op 5 juni 2014 om 15.30 uur is met overgrote meerderheid van stemmen en bij schriftelijke (geheime) stemming door de Tweede kamer dhr. van Woerkom benoemd tot Nationale Ombudsman.

Maandag 2 juni 2014 is de fractie van Gemeentebelangen benaderd met de vraag of wij een brief aan de Tweede Kamer tegen de aanstelling van Guido van Woerkom als Nationale Ombudsman wilden mede-ondertekenen. We hebben hierover uitgebreid binnen de fractie gesproken en zijn van oordeel dat een Nationale Ombudsman van onbesproken gedrag dient te zijn. Alleen op die manier kan hij of zij, zonder welke vorm van partijdigheid, uitspraken doen over de hem voorgelegde kwesties. De heer van Woerkom heeft zich in het openbaar negatief uitgelaten over Marokkanen in Nederland en voldoet daarmee in onze opinie niet aan de genoemde voorwaarde. Wij staan dan ook niet achter zijn benoeming tot Nationale Ombudsman en hebben daarom besloten deze brief te ondertekenen.

Hieronder de inhoud van de brief:

Onderwerp: BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

Datum: 1 juni 2014 22:16:48 CEST

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Aanstaande dinsdag 3 juni staat de voordracht van de heer Guido van Woerkom tot Nationale Ombudsman op uw agenda. U moet zich hierover uitspreken en een beslissing nemen.

In het recente verleden heeft de heer van Woerkom een uitspraak gedaan die ons verontrust. De heer van Woerkom heeft zich, als directeur van de ANWB, discriminerend uitgelaten over Marokkaanse Nederlanders. Zijn vrouw zou niet met de taxi mogen rijden, want er zou een kans bestaan dat zij een Marokkaan als taxichauffeur krijgt. Deze uitspraak strookt naar mijn idee niet met het profiel voor de functie van Nationale Ombudsman. Gelet op deze uitlating vind ik dan ook dat de heer van Woerkom geen ombudsman kan worden van alle Nederlanders.

Het mag duidelijk zijn dat de uitspraak van de heer Woerkom 4 jaar geleden, nu meer dan relevant is omdat hij is voorgedragen als Nationale Ombudsman. In 2010 was de heer van Woerkom geen Nationale Ombudsman en accepteerde men zijn excuus. Dat neemt niet weg dat hij als directeur van ANWB, met 4 miljoen leden, dergelijke uitspraak nooit had mogen doen. Om nu, als onafhankelijk en onpartijdig Ombudsman, alle 17 miljoen inwoners te kunnen vertegenwoordigen lijkt ons een excuus niet genoeg. De uitspraak van de heer Van Woerkom, in het recente verleden gedaan, doet hedendaags afbreuk aan de geloofwaardigheid van het ambt van Nationale Ombudsman. Met zijn uitspraak zijn de betrouwbaarheid, de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de heer Van Woerkom in het geding en ernstig geschaad.

Volgens de voor mij bekende procedure, geschiedt de benoeming van de Nationale Ombudsman op basis van een voordracht van drie personen, dit is niet gebeurd. Wij vragen u dan ook de Kamercommissie hierop te wijzen en deze te vragen geschikte kandidaten voor te dragen, waarvoor draagvlak is vanuit de gehele samenleving. Het past juist een democratische samenleving niet om op dergelijke functies personen te hebben die (discrimineren of zich discriminerend uitlaten over een bevolkingsgroep) zich schuldig maken aan onderscheid brengen in Nederlandse burgers.

Beste kamerleden ik vraag u om bij u zelf ten rade te gaan of u wel zou willen kiezen voor een Nationale Ombudsman die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan discriminerende uitspraken, terwijl velen van u juist pleiten om racisme en discriminatie in de samenleving stevig aan te pakken. Juist met deze keuze voor de heer Van Woerkom geeft u als politiek een verkeerd signaal af aan de samenleving. Een signaal aan Nederlandse Marokkaanse taxichauffeurs dat zij er niet bij horen. Een Nationale Ombudsman moet onafhankelijk, integer en onpartijdig zijn. De Nationale Ombudsman heeft als primaire taak om klachten onpartijdig te behandelen. Ik acht dan ook dat de heer Van Woerkom, gezien zijn uitspraken, niet in staat is een woordvoerder en vertegenwoordiger te zijn voor de gehele Nederlandse samenleving. Hoe ongeloofwaardig is een Ombudsman in dezen, als hij zich moet uitspreken tegen racisme en ongelijkheid.

Ik vraag u als kamerlid, niet in te stemmen met de voordracht en zorg te dragen voor nieuwe kandidaten die wel voldoen aan het profiel en vertrouwen genieten van alle Nederlanders.

Met Vriendelijke Groet,

02-06-2014 | Test titel

test bodytekst

18-03-2014 | Ismaël aan het woord

http://journalistiekzwolle.nl/nwsnet/2014/03/14/cijfers-scp-werkloosheid-onder-allochtonen-drie-keer-groter-dan-onder-autochtonen/

Daniël van Harmelen interviewde Ismaël n.a.v. de berichten van het CPB dat er zoveel mensen buiten de boot vallen op de arbeidmarkt. Beluister het interview, dat zegt meer dan duizend geschreven lettertekens.

01-03-2014 | Gemeentebelangen gaat de straat op.

U kunt onze kandidaten vragen stellen omtrend het verkiezingsprogramma en zaken melden die u dwars zitten. We hopen u te ontmoeten !

Waar en wanneer 

 

datum

tijdstip

Raadhuisplein

zaterdag

15 maart

Gehele dag

Wijkraad Berg en Bos

Woensdag

12 maart

14.00 en 16.00 uur

Raadhuisplein

Zaterdag

8 maart

Gehele dag

Loenen Molenbeek

Vrijdag

7 maart

19.00 en 21.00 uur

Hofveld

Vrijdag

7 maart

15.00 en 16.00 uur

Kinderboerderij de maten

Vrijdag

7 maart

14.00 en 14.30 uur

Loenen

Zaterdag

1 maart

10.00 en 13.00 uur

De Maten

Zaterdag

1 maart

10.00 en 12.00 uur

De Mheen

Vrijdag

28 februari

18.00 en 21.00 uur

Ankelaar

Zaterdag

22 februari

10.00 en 12.00 uur

Ugchelen

Vrijdag

21 februari

18.00 en 20.00 uur

Het Fort

Zaterdag

15 februari

10.00 en 14.00 uur

Adelaarsplein

Zaterdag

15 februari

11.00 en 14.00 uur

Beekbergen

Vrijdag

14 februari

18.00 en 19.00 uur

Mercatorplein:

Zaterdag

8 februari

10.00 en 12.00 uur

De Mheen

Zaterdag

8 februari

13.00 en 15.00 uur

Mediamarkt

Woensdag

30 januari

16.00 en 20.00 uur

Zie ook onze  Facebook pagina

28-02-2014 | Verkiezingsdebatten 2014

Verkiezingsdebatten aan de lopendeband !

Waar en wanneer ? Via bijgevoegde link kunt u alle informatie vinden die betrekking heeft op de verkiezingen.

http://www.apeldoorn.nl/ter/Politiek-en-organisatie-Gemeenteraad/Gemeenteraad-Raadsgriffie/Verkiezingsinfo-voor-campagneleiders.html

1-mrt  11.00 uur Nr. 5 debat stadhuis   Dik  Weenink  
1-mrt  14.00 uur Zorgdebat stadhuis   Sukran Aksoy  
4-mrt  19.30 uur Jongerendebat, Vel. College Walterbosch Jeroen v.d. Steen  
5-mrt  19.30 uur Verkiezingsdebat Dorpsraad Beekbergen

Ben Hendrikse, Tjerk Kloostra,       Rudy Blom.

5-mrt   Bijeenkomst werkgroep Asselsestraat e.o., Mandala

Sukran Aksoy, Ismael Fungo

8-mrt  gehele dag Verkiezingsmarkt Raadhuisplein Kandidaten  
11-mrt  19.30 uur Politiek café voor mensen met begeleiding    
12-mrt  19.30 uur Verkiezingsdebat dorpsraad Loenen Ben Hendrikse   
15-mrt  gehele dag Verkiezingsmarkt Raadhuisplein Kandidaten  
17-mrt  20.00 uur Lijsttrekkersdebat, Gigant   Ben Hendrikse.  

20-02-2014 | De Stem van Apeldoorn, uw stem onze zorg !

Uw stem wordt door ons al 25 jaar gehoord. Kijk op de stemwijzer van Apeldoorn om te om overtuigd te worden.

U kunt nu, via de Apeldoornse 'stemwijzer', De Stem van Apeldoorn, uitzoeken welke partij het beste bij u past. We hopen natuurlijk dat u op Gemeentebelangen uitkomt! Heeft u naar aanleiding van het invullen van De Stem van Apeldoorn vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op!

22-01-2014 | Gemeentebelangen gaat lijstverbinding aan met Leefbaar Apeldoorn

Gemeentebelangen en Leefbaar Apeldoorn zullen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een lijstverbinding aan gaan. Versterking van de lokale politiek vormt voor beide partijen de reden om deze stap te nemen. Door deze lijstverbinding tellen alle stemmen mee en gaan zogenoemde ‘reststemmen’ op de partijen niet verloren. 


Leefbaar Apeldoorn en Gemeentebelangen hebben de afgelopen jaren bewezen dat zij een stabiele en betrouwbare factor zijn in de plaatselijke Apeldoornse politiek. Beide partijen geloven in de kracht van de lokale politiek die zonder landelijke bemoeienis haar eigen besluiten neemt. Weten wat er leeft en focus op de inwoners van Apeldoorn en de dorpen is hun kracht.

01-10-2013 | Interpellatie Berg en Bos

Donderdag 3 oktober 2013 Raadsvergadering gemeentehuis Apeldoorn.
Aanvang vergadering 20.00 uur.

Interpellatie Berg en Bos

 

24-09-2013 | Motie van wantrouwen Gemeentewerf

Gemeentebelangen zet een motie van wantrouwen te­gen wethouder Nathan Stukker (CDA) door. Gemeenteraadslid Theo van Kerkhof was donderdag­avond door burgemeester John Be­rends uitgedaagd een dergelijke stap te nemen.

Dat gebeurde tijdens de behande­ling van het bestemmingsplan Berg en Bos, waarbij Gemeentebe­langen felle kritiek uitte toen over een nieuwe bestemming voor de gemeentewerf aan de Assel­sestraat en bijbehorende boswach­terswoning werd gesproken.

Gemeentebelangen vindt dat de gemeente daar eigen belang laat regeren en Van Kerkhof nam zelfs de politiek zwaar beladen woor­den ‘détournement de pouvoir’ (machtsmisbruik) in de mond.

Na enkele dagen bedenktijd vindt Van Kerkhof dat hij de motie daadwerkelijk moet indienen. ,,Wethouder Stukker heeft de raad aantoonbaar onjuist geïnfor­meerd. Op basis van die onjuiste informatie heeft de raad een be­sluit genomen’’, legt hij uit.

Aan de persoonlijke integriteit van de heer Stukker twijfelt hij overigens niet, zegt hij, de motie richt zich tegen diens ambt.

20-09-2013 | Gemeente misbruikt macht

De zwaarbeladen woorden werden ook gebruikt toen het Apeldoornse college
van b  en w struikelde over de affaire Reesink: machtsmisbruik, ‘détour­nement de pouvoir’. De gemeente maakt zich er nu aan schuldig bij de verkoop van gemeentelijk vast­goed, stelde gisteravond Gemeen­tebelangen- raadslid Theo van Kerkhof.

Als ‘détournement de pouvoir’ wordt uitgesproken, zoals in 2006 bij de kwestie Reesink, is er con­sternatie in politieke arena’s. Gis­teravond maakten in het Apeldoornse stadhuis raadsleden een schuddend gebaar met een hand toen Van Kerkhof dat deed, om aan te geven hoe gevoelig de woorden liggen.

Het gebeurde bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Berg en Bos. Een relatief klein on­derdeel daarvan zorgde een week lang voor een politieke rel. Burge­meester en wethouders hadden een nieuwe bestemming voorge­steld voor de gemeentewerf aan de Asselsestraat en voor de bijbe­horende boswachterswoning. Om­dat de gemeente het vastgoed in de verkoop zette nog voor het nieuwe bestemmingsplan werd aangenomen, kleefde er voor veel fracties de schijn aan dat de ge­meente het object op deze manier gemakkelijker hoopte te kunnen verkopen.

Gisteravond stond besluitvor­ming over het bestemmingsplan op de agenda. Tijdens het twee uur durende agendapunt ging het voor een belangrijk deel over de werf en bijbehorende dienstwo­ning. Voor Van Kerkhof stonden daarbij de principes centraal. Dat het college op die locatie aanpas­sing van het bestemmingsplan had voorgesteld, diende een an­der doel dan - zoals wethouder Nathan Stukker uitlegde - om de omstandigheden ter plekke te le­galiseren, stelde hij. De kwestie Reesink heeft iedereen vast nog vers in het geheugen, zei Van Kerkhof. Besluitvorming diende toen een ander doel dan was voor­gewend. Die schijn is er nu op­nieuw, aldus van Kerkhof.

Wie zulke zware woorden spreekt, zei burgemees­ter John Berends gisteravond, moet daar ook een vervolg aan ge­ven. Theo van Kerkhof neemt die uitdaging aan, kondigde het raads­lid van Gemeentebelangen aan. Hij bereidt een motie van wan­trouwen voor. Zijn reden: ,,Wat hier gebeurt is een schande voor de democratie.’’


Zijn boosheid richtte zich er met name op dat de gemeente de dienstwoning bij de gemeente­werf een gewone woonbestem­ming geeft, terwijl het volgens Van Kerkhof een honderd pro­cent dienstwoning is.

De gemeentelijke boswachter woont namelijk in het huis en doet vandaaruit zijn werk. ,,De wethouder (Stukker, red.) zegt dat dit geen bedrijfswoning is? Dat is apert onjuist!’’, maakte Van Kerkhof zich kwaad.

Dat aspect weegt nog veel zwaar­der voor hem dan de bedrijfsbe­stemming die het college aan de gemeentewerf had toebedeeld in plaats van een natuurbestem­ming.

Ook dat was in zijn ogen bedoeld om het complex beter te gelde te kunnen maken, maar via een amendement werd dat effect giste­ren tegengegaan. Alleen een ge­meentewerf mag er zich namelijk vestigen.

Extra bouwgelegenheid die burge­meester en wethouders in hun voorstel hadden meegenomen, maakte de raad ongedaan door via een amendement het bouwopper­vlak te limiteren bij het vaststel­len van het bestemmingsplan.

De boosheid over de dienstwo­ning had vooral te maken met de manier waarop de gemeente was omgegaan met de huidige overbu­ren van de boswachterswoning.

Zij werden door de gemeente on­der druk van dwangsommen ge­sommeerd om hun huis in Hoog-Soeren te verlaten.

Net als de boswachterswoning naast het stadion van AGOVV is dat formeel een dienstwoning. Maar omdat het gezin geen bin­ding heeft met het daaraan gekop­pelde hotel Oranjeoord volgde uit­zetting. ,,Gelijke monniken, gelij­ke kappen’’, waren gisteren in de raadzaal gevleugelde woorden van onder meer Van Kerkhof. Wel ‘voor eigen gewin’ een be­stemming aanpassen maar niet bij Oranjeoord, dat vindt hij geen pas hebben.

Wethouder Stukker onderschrijft het gelijkheidsprincipe, reageerde hij, maar de vraag is voor hem of er wel sprake is van ‘gelijke mon­niken’.

Wanneer Gemeentebelangen met een motie van wantrouwen komt, heeft dat aspect de aandacht van de hele raad, zo maakte Henk van den Berge (SGP) duidelijk. ,,Als ik over zo’n voorstel besluit moet ik me heel goed kunnen oriënteren op wat er nu feitelijk aan de hand is.’’

 

 

29-03-2013 | Fibroned: komt die er nu wel, of….. komt die er nu niet?

Fibroned: komt die er nu wel, of….. komt die er nu niet?  Maar hoe dan?

Dit zwaar omstreden bedrijf heeft jarenlang een onbetaalde optie op grond gehad op het bedrijventerrein Ecofactorij.  Echter, vanaf heden moet er na een bepaalde periode rente betaald worden om de optie “vast te houden”

Fibroned is niet bij machte om dit te betalen, en haakt af. Hoewel zo lijkt het, maar de waarheid is anders…Zo Fibroned alsnog mogelijkheid ziet voor een
“ wederopstanding ” loopt de optie op de grond - achteraf - toch onbetaald door.

En kan het bedrijf - tegen de gedachte van iedereen in - zich als nóg vestigen.
Dat roept vragen op!

Hoe dat allemaal in elkaar zit? Gemeentebelangen heeft ( deftig…. ) een Interpellatie aangevraagd. Dat is een controlemiddel van de Raad om de wethouder te bevragen en om debat uit te lokken.

Wordt vervolgd, én u bent van harte welkom op de publieke tribune van de gemeenteraad op 11 april 2013.

Ben Hendrikse, fractievoorzitter Gemeentebelangen.

19-03-2013 | Meld uw klachten over thuiszorg!

Vanwege alle bezuinigingen zijn er grote veranderingen op het gebied van de WMO.

Gemeentebelangen wil graag van u weten hoe het nu in de thuiszorg gaat.

Het is de bedoeling dat er “maatwerk” geleverd gaat worden zodat er bespaart wordt op de kosten. Gemeentebelangen wil graag weten hoe u,  gebruiker van de thuiszorg,
de bezuinigingen / veranderingen ervaart .
Het is niet de bedoeling dat wij de individuele klachten gaan behandelen, maar we willen weten of er klachten zijn en zo ja, welke klachten. Waar loopt u als burger / gebruiker tegenaan.

Met deze klachten willen wij kijken of we actie kunnen ondernemen om  iets aan het beleid en/of uitvoering te kunnen veranderen.

U kunt uw opmerkingen / klachten melden via het contactformulier op onze site.

16-01-2013 | Gemeentebelangen verdrietig over wegvallen podium.

Apeldoornse carnavalsoptocht heeft laatste editie gehad. In februari geen optocht meer.

Apeldoornse Carnavals Federatie heft zich zelf op.
Deelnemer Gemeentebelangen betreurt ontwikkeling.

Mooi podium valt weg.
 

 

De Apeldoornse carnavalsoptocht is van de baan. De animo om deel te nemen was de laatste jaren dermate teruggelopen dat de organisatie besloot er een streep door te zetten. De Apeldoornse Carnavals Federatie heft zichzelf binnenkort op.

Aan de optocht namen niet alleen carnavalsverenigingen deel, gemeenteraadsfracties gebruikten de tocht om een boodschap uit te dragen.

Voor Gemeentebelangen was het ieder jaar weer een uitdaging om een scherp signaal te laten horen. ,,Ieder zweeg... De kist is leeg’’, was bijvoorbeeld de kreet waarmee de partij in 2010 ‘de burgemeester’ door de Apeldoornse straten voerde, als protestsignaal tegen het gevoerde beleid. In 2011 ging de partij daar nog even op door met ‘De koek is op’. Vorig jaar won Gemeentebelangen voor de tweede keer op rij de originaliteitsprijs door met levende ezels in de tocht te verschijnen. Mensen zouden niet rechtlijnig als een ezel moeten denken, was de boodschap aan het publiek; ze zouden eens niet op een landelijke partij moeten stemmen.

Voor dit jaar had de partij haar plannen al weer klaar, zegt fractievoorzitter Ben Hendrikse. Zo wilde hij zwart geld (mini-zakjes muntdrop) gaan uitdelen aan de bevolking. Dat hij dat plan op zaterdag 9 februari niet kan uitvoeren, betreurt hij. ,,Eeuwig jammer, het aantal kijkers was best goed omdat het op zaterdag was en door het stedelijk gebied trok’’, zegt Hendrikse. ,,Nu mist Gemeentebelangen promotie om een lokale partij meer naamsbekendheid te geven. Landelijke partijen als CDA, PvdA en VVD krijgen dat al cadeau.’’ 

 

05-11-2012 | Maak met ons het verschil !!

01-11-2012 | Algemene beschouwingen 2012 Apeldoorn

Titel:  Schraalmans is keukenmeester !

Snoeien, wringen en afknijpen, dat komen we opvallend veel tegen in de zomernota. De zomernota heet dan wel herpakken, we hebben begrip dat menigeen bij de pakken neerzit! Het heeft enkele jaren geduurt voordat een college deze openhartigheid toonde. Ontkenning heeft ook weinig zin. Wél is onderbelicht én behoort tot de het Apeldoornse politieke taboe hoe het zo ver heeft kunnen komen!  Een door-schuif-bergroting. Daar bedoelt Gemeentebelangen mee dat heden noodzakelijk werk en kosten zich naar de verre toekomst schuift !

Met de Gemeentebelangen constatering van 5 jaar geleden dat Apeldoorn leed
aan grootheidswaanzin ging een golf van verontwaardiging door deze zaal.
Inmiddels gaat een groot deel van de bevolking daar in mee.  Het was gevaarlijk
om én veel én tegelijkertijd risicovolle trajecten in te gaan, zwaar leunend op inkomsten uit het grondbedrijf.

Voorzitter, collega’s het gaat er om vóóruit risico’s te benoemen, achterafwijsheid is er genoeg. We hebben voldoende profeten die brood eten. De krant van volgend jaar is érg veel waard. Risico vooraf benoemen doet Gemeentebelangen ook graag in deze algemene beschouwingen.

Een nieuw risico is: door het opheffen van div. bestemming reserve’s drukt alles op de toekomstige algemene reserve van 15 mln. over 10 jaar. Echter, tegelijkertijd is er inflatie en taakoverheveling van Rijk naar gemeentes. Het is realistisch om te veronderstellen dat over 10 jaar de begroting 600.000.000 ( zegge zeshonderd) mln. is. De reserve groeit niet mee en zou dan 2,5% bedragen van de begroting. Doordat div. bestemmingsreserves zijn opgeheven  ( o.a. kapitaalslasten Omnisport en renterisico) drukt alles op die veel te lage algemene reserve. Er hoeft bijna niets te gebeuren of art. 12 ( onder toezicht van het Rijk ) komt alsnog in zicht. En waarom? de begroting is langzamerhand compleet verhypotheekiseerd met lasten naar de toekomst!  Een 2e risico: een leningenportefeulle van 690 mln. Die wordt overeind gehouden door steeds lagere rente, trots ingeboekt door het college!  

Zodra er inflatie en dus renteverhoging losbreekt zal blijken dat de meerjaren doorrekening op drijfzand is gebouwd.                               

Voor een organisatie die twee keer in de korte geschiedenis een grondbedrijf technisch failliet heeft laten gaan is Gemeentebelangen van mening dat art. 12 de beste oplossing is.

Het college weet niet wat het allemaal bedenken moet om uit te venten hoe verschrikkelijk rijkstoezicht  is. Incl. de art. 12 inspecteur, logisch……die probeert de gemeentes er uit te houden ! En…. een brevet van onvermogen is voor een college en Raad géén festiviteit………Maar hoe pakt dat uit voor de bevolking? Daar is de Raad, de volksvertenwoordiging, tenslotte voor……….

Om te beginnen is de voorlichting niet zuiver, alléén maar art. 12 tegenstanders op de Raadsdagen. Niet evenwichtig! College, Gemeentebelangen had wel willen bijstaan met een gemeente die art. 12 héél heilzaam en goed vond. In mijn dossier aanwezig. Is dat even uit een compleet ánder vaatje tappen! We hebben als partij geconstateerd dat we getuige waren van een anti-artikel-12-show!

Het is niet moeilijk om een begroting niet sluitend te krijgen. In de toelatingskaart is dan aangegeven dat partners die hebben bijgedragen aan de problemen om een bijdrage in de oplossing wordt gevraagd.

Wat lijken argumeten om voor art. 12 te zijn, Eerlijkheidshalve politieke en zakelijke:

Punt 1   De vrijblijvende rol van de provincie, die eenzijdig het probleem bij Apeldoorn legt, via het Rijksaanvraag art 12 wordt dat anders. Zakenpartners is als een huwelijk, je gaat niet met de rug naar elkaar toestaan. Zodat wel gebeurt is het niet zo’n beste relatie….

Punt 2   Een onevenredig dure schouwburg wordt dan in verhouding tot de gemeente teruggebracht. U heeft het kunnen horen uit de gemeente Gouda.

Punt 3   Bij een art. 12 gemeente die in alles moet snoeien ligt het voor de hand dat daar geen topsport thuishoort op EK en WK niveau

Punt 4    Het is onwaarschijnlijk dat een art. 12 inspecteur verplicht voorschrijft de wegen zó slecht te onderhouden. De budgetten zo af te knijpen dat er kapitaalsvernietiging onstaat.  Door zelfstandig te blijven is dit wél zo! Het college geeft dit openhartig aan op pagina 17

Punt 5   Als er een nieuwe golf van tegenslag komt is het veiliger de art. 12 status te bezitten. Al onder die paraplu te schuilen…………Beter dan het op dát moment te bedenken en aan te vragen.

Punt 6   Een deskundige art. 12 inspecteur van buitenaf helpt en denkt mee hoe Apeldoorn is vlot te trekken. Geen fin. huisarts maar een fin. specialist. Gemeentebelangen heeft minder behoefte aan andere zelfbenoemde deskundigen van buitenaf. Dat geeft maar verwarring en loopt elkaar voor de voeten.

Punt 7   Met art. 12 is het draagvlak voor de schokkende, zéér ingrijpende bezuinigen beter. Immers in de beeldvorming ben je als gemeente failliet.! Als er exorbitant wordt gehakt in o.a. sport en verenigingsleven helpt dat mee om te accepteren.                                      

Zelfreflectie en enige zelfspot kan geen kwaad. Kritiek op uw Gemeentebelangen woordvoerder was: zoals Ben Hendrikse het brengt lijkt art. 12 wel een feest! Dat is het niet, wilt u het als volgt  horen:  het lijkt minder ernstig dan fin. zelfstandig blijven…….

Wij vernemen dat het draagvlak van dit college in Apeldoorn heel smal is. Logisch, het begint  om – in deze tijd - één wethouder extra te benoemen. Toegegeven, de begroting is er niet mee te redden, wel een beeld-vorming- fout!  Hoewel……met een kleine 200.000,= zijn heet wat verenigingen te redden. Vervolgens……het aller slechtste: een tijdelijke OZB verhoging omzetten naar een blijvende. Daarmee sla je het vertrouwen weg. Burgers die aangeven dat poltici niet te vertrouwen zijn krijgen nog gelijk ook ! Vertrouwen kwijt, alles kwijt……vertrouwen, het komt te voet en gaat te paard. Het staat haaks op het voornemen in de zomernota: we willen vertrouwen herwinnen………

Door een fout beleid is ligt de mammoettanker Apeldoorn langdurig, tot wel tien jaar aan de reling. De meevarende bevolking is veroordeeld tot een verkeerde kok in het Apeldoornse kombuis:  schraalmans wordt keukenmeester.

In de zomernota gaan we als een keiharde saneerder tekeer. Gemeentebelangen kent de strategie: alle pijn zo snel mogelijk nemen, om in 2014 bij de verkiezingen nog iets aanzien te redden. Bekend van bestuursvoorzitters van grote bedrijven.

Afsluitend voorzitter: wat kunt u van Gemeentebelangen wel en niet verwachten:  wij waren en blijven voorstanders van een compleet andere aanpak. 180 graden. Geen goedkeuring van de zomernota en de begroting. Wonderen uitgezonderd. Moties en amendementen op het gebied van een  leerlingenvervoer, ondergronds brengen laatste deel hoogspannings-masten, bezuiniging op groen en CODA.   Alles onder voorbehoud van verdere inl. en studie.

Als debat onderwerpen:  1e   Mag de zomernota de volksgezondheid bedreigen? 2e  De voor en tegens van art. 12.

De gesproken tekst in de Raad van 1 november 2012 is leidend.

24-10-2012 | Gemeentebelangen blijft voorstander artikel 12

Gemeentebelangen blijft absoluut voorstander van art. 12
( onder Rijks toezicht ) voor Apeldoorn  !

Een gemeente die zelf tweemaal een grondbedrijf laat ontsporen
die rest eigenlijk geen andere oplossing.

De bevolking gaat zo door de mangel in deze bezuiniging estafette dat
dit naar de visie van Gemeentebelangen de beste “ vluchtweg “ lijkt.

Echter: de huidige bestuurders lijken hier weinig voor te voelen.
Het is immers een brevet van onvermogen

Een art. 12 inspecteur die zich nadrukkelijk met de Apeldoornse
financiële huishouding begint te bemoeien ! Is dat even wennen……..

De misère in mede ontstaan door onheil van buitenaf, echter niet alleen,
óók door breed bestuurlijk falen !

U kent Gemeentebelangen als een partij die niet alleen maar Boeh ! roept.
Inmiddels hebben we maar liefst zes argumenten die voor art. 12 pleiten.

Welke? Mogelijk hebben we u nieuwsgierig gemaakt.
We gaan er uitgebreid op in met de  “ Algemene beschouwingen “ en
vervolgens plaatsen we het op deze website, omstreeks half november 2012.

Graag tot uw volgende digitale bezoek, of nog liever, live tijdens de openbare behandeling in de Apeldoornse gemeenteraad.

Ben Hendrikse, fractievoorzitter.

13-09-2012 | Apeldoorn onder toezicht, een lust of last?

Gezien het ( technisch ) faillissement is er al een verscherpt provinciaal toezicht. Alles wat nieuw beleid is moet worden “ gevraagd “  én is ook al tweemaal afgewezen!

Een brevet van onvermogen voor de bestuurders. Met blijkbaar gebrekkig boekhoudkundig inzicht! Is het wenselijk dat het toezicht nog verder wordt aangescherpt met Rijkstoezicht? ( art. 12 )   Voor Gemeentebelangen wél !

Het behoedt onze inwoners voor nieuwe hachelijke financiële avonturen! Een soort van verzekering door Rijks accountants over de vloer.

Heden is Apeldoorn “ gegijzeld “ door speculatie ( grond ) en de prestige projecten zoals Omnisport, Coda, Omnizorg en Orpheus……Als de gebouwen er staan vergen deze ook jaarlijkse lasten voor de programma-invulling, onderhoud en exploitatie.

Echter…….met aanvullend Rijks toezicht komen de bestuurders zélf in de negatieve schijnwerpers. Zodoende komen deze met halsbrekende toeren om dit te voorkomen.

Dat is o.a. extreem bezuinigen en de OZB tot ongekende hoogte opkrikken !

Men kan de z.g. “onheilsprofeten“ van Gemeentebelangen die tégen prestige en speculatie stemden nu héél wat positiever omschrijven.  Maar…….het huidige college van B en W heeft er alle belang bij om ons stemgedrag zo snel mogelijk te vergeten !

Ben Hendrikse, fractievoorzitter Gemeentebelangen Apeldoorn.

13-06-2012 | Bouw op Spelderholt in de wacht

De rechtbank in Zutphen heeft woensdag een streep gehaald door de bouwvergunning voor elf villa's en een appartementengebouw op landgoed Spelderholt bij Beekbergen. Ook een kapvergunning is vernietigd. De gemeente Apeldoorn moet zijn huiswerk over doen, is de conclusie van de rechter.

 De bouw van de woningen maakt deel uit van plannen om paardensportcentrum
Riant Equestrian Centre van de Bruggelerweg te verhuizen naar Spelderholt. Daar zullen verouderde kippenschuren en een voormalige nertsenfarm worden gesloopt. De grond wordt deels teruggeven aan de natuur. In ruil voor de sloop van de schuren mag Riant naast een nieuwe manege ook elf villa's en een appartetementengebouw bouwen.

Tegen de plannen hebben twee stichtingen en enkele omwonenden bezwaar gemaakt.
Daarbij gaat het om de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA). Zij schakelden de Raad van State in die het bestemmingsplan vernietigde, omdat er onvoldoende onderzoek was gedaan en er belangrijke informatie ontbrak, onder meer over de gevolgen van de komst van de manege en zijn paarden op omliggende natuur.

Om Riant toch alvast met de woningbouw te laten beginnen, nam de gemeente een projectbesluit en verleende de bijbehorende bouwvergunningen en een kapvergunning voor tachtig bomen en 8275 vierkante meter bosplantsoen. Die besluiten zijn nu allemaal vernietigd.

Volgens de rechter mag de gemeente een projectbesluit niet onderbouwen met een
bestemmingsplan dat door de Raad van State is vernietigd. In plaats daarvan had er
een zelfstandige onderbouwing bij moeten zitten. Bovendien geeft het projectbesluit
geen zicht op de gevolgen op het landschap als de manege definitief van de baan zou zijn, maar de woningbouw wel door zou gaan. Daarnaast heeft de gemeente het projectbesluit en de bouwvergunningen niet eerst als ontwerp ter inzage gelegd, zodat de bezwaarmakers meteen naar de rechter moesten.

Ook bij de kapvergunningen ging de gemeente de mist in. Die werden verleend zonder dat duidelijk was om welke tachtig bomen en om welk deel van het bosplantsoen het ging op Spelderholt.
Ook daarover moet de gemeente een nieuw besluit nemen.

De afgelopen tijd is al wel gewerkt aan een nieuw en verbeterd bestemmingsplan.
Onbekend is nog of de gemeente daar op wacht, of opnieuw een projectbesluit neemt.

23-04-2012 | Winnende slogan

De leden van Gemeentebelangen hebben slogan’s in gestuurd.
Op de ALV 23 april is de winnende slogan gekozen die naast de bestaande
slogan gebruikt gaat worden.

De winnende slogan kwam van de heer M. de Poel

“Gemeentebelangen: Lokale onafhankelijke politiek !”

Een mooie sterke slogan die vast duidelijk maakt aan de kiezers waar gemeentebelangen voor staat:

In dienst van  U, burger van de gemeente Apeldoorn !

09-02-2012 | Betoog 2e behandeling raadsonderzoek

Afkeurend, beschamend en schofferend naar de Apeldoornse bevolking. Zo ziet Gemeentebelangen de behandeling van het onderzoeksrapport van donderdag 2 febr. j.l.

De collegepartijen: de trojka VVD-CDA-PvdA en de CU hebben het volgende bereikt:
Woede van de bevolking om het gezemel en de pogingen om het rapport te fileren.

Eindeloze schorsingen, voor het geval dat weinig inwoners de Politieke Markt Apeldoorn bezoeken: hierbij een oorzaak. Géén lijvig onderzoek voor nodig!

Zo de Apeldoornse politiek klaagt over de kloof met de burger: deze kloof is nu een afgrond!
Investeringen in de politiek Markt Apeldoorn om meer burgers te trekken zijn deels vernietigd.

Het politiek in het openbaar verantwoording afleggen is uitgelopen op politiek gehannes en gescharrel.
Zo de Raad het amper kon volgen, wat mogen we dan van de belangstellenden verwachten?

Graag richt ik mij even tot onze voorzitter, een verzoek om rustig en duidelijk uit te leggen wat de inhoud en betekenis is van wat er gebeurd met moties, amendementen en andere politieke instrumenten.
Dit om te voorkomen dat we functioneren als een in zichzelf gekeerd politiek gezelschap. Dit om de opgelopen schade nog iets te verminderen…….

De Apeldoornse bevolking gaat met de rug naar de politiek toestaan, ons inziens terecht!

Van de werkelijke problematiek lijken we wat te zijn afgedreven.
De politiek was immers druk met zichzelf! Onderschat echter de gevolgen niet! Apeldoorn kan binnen de wet Fin. Decentrale Overheden een lening aantrekken van het gemiddelde probleem-bedrag van 158 mln. ex rente.  Dit mag max. over 10 jaar. Samen met de opheffing van de reserve kapitaalslasten Omnisport legt dit een ongelofelijke hypotheek op de begroting.
De komende 10 jaar is voor Apeldoornse inwoners schraalhans keukenmeester.

In plaats van passende bescheidenheid en de ernst te bespreken lijkt het zwaarste punt een woord als bewust uit het rapport te filteren.

Daarmee is voor Gemeentebelangen het laatste restje krediet voor het college verspeeld…….
Een college dat Apeldoorn steeds dieper in het slop trekt!

Graag komen we met passende moties of amendementen óf sluiten ons aan bij collega
oppositiepartijen.

01-02-2012 | Onderzoeksrapport "De grond wordt duur betaald"

Fractie Gemeentebelangen

Betoog behandeling   onderzoeksrapport “ De grond wordt duur betaald ”

1e Het Rapport                                                                                                                                      

2e De Rol van Raad

3e De Rol van Gemeentebelangen

4e Conclusie en gevolg

1e Het rapport: De conclusie zijn onthutsend! Gemeentebelangen is betrokken geweest
bij het raadsonderzoek Reesink. We gingen er van uit dat de cultuur zou verbeteren.
Inmiddels is het nog steeds zover dat tegenspraak vanuit de organisatie niet wordt
gewaardeerd óf door het college passief en als kennisgeving wordt aangenomen.

Bestuurders zijn leken. Het is niet slim om waarschuwingen en bevindingen van vakmensen
in de wind te slaan. Zo men dat uit de organisatie doet is dat dapper. Dit gezien de
ondervonden dominantie waar het rapport op wijst. Een bewijs is een briefje met inlichtingen
zonder afzender in het postvak. Help, wat haal ik aan met zo’n wijsneus uit de Raad. Angst?
U mag het zeggen!

In de conclusies zitten de kenmerken van een Piramidespel: de noodzaak was aanwezig
om steeds nieuwe projecten op te starten om daarmee voorziene tekorten weer weg
te poetsen. Gelijk aan een verslaafde die steeds hoger inzet om het verlies terug te winnen.
En ten slotte nog geen taxigeld meer heeft om thuis te komen!

Dat veel gemeenten dit treft is géén juist argument. De totale gemeentelijke
afboekingen zijn 2,3 miljard. Apeldoorn is ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking.
Lokaal zou dan 23 mln. ons probleem zijn! Een sprookje.....

Dat de plankosten te hoog waren vernamen we al in de fractiekamer.
Een gepensioneerde Arcadis medewerker lichtte Gemeentebelangen al in.
Raadslid: steek overal je licht op, bij mensen die ergens veel meer verstand van
hebben als jezelf!

2e De rol van de Raad:

Gelukkig krijgt de Raad in dit uitstekende rapport óók een veeg uit de pan!
Waarom gelukkig? Niemand kan het nu betittelen als eenzijdig omdat het een
raadsinstrument is! Een Raad die niet voldoende stuurt en geen vragen stelt!
Graag extra aandacht……..een lekenbestuur op hoofdlijnen die gelukkig krachtige
gereedschappen vanuit de wet heeft meegekregen. Echter als deze Raad en de
accountant niet juist, te laat én onvolledig wordt voorgelicht, dan valt de bodem
onder het raadsfunctioneren weg.  Ze kán  gewoonweg  niet goed beslissen en sturen.

3e De Rol van Gemeentebelangen:

Gemeentebelangen herkent érg veel in het rapport. Zo had gemeentebelangen
de waarschuwingen van een provinciaal controleur al lang in de Algemene Beschouwingen
verwerkt. En dan zie je hetzelfde patroon als met de faillissement brief:
Niet de boodschap telt, maar op de boodschapper worden de pijlen gericht. Hoe haal je het in je hoofd om in het provinciehuis te praten……..Graag maak ik een link met beursgenoteerde bedrijven: waarschuwingen als: College, dit is oververhitting, maak eens af waar u mee bezig
bent, u springt te hoog, u haalt veel te veel tegelijk aan.

In 2005 wees Gemeentebelangen in de voorjaarsnota op teveel ambitie.

Wat je ook doet, je komt er als lokale partij niet door! De cultuur is altijd: CDA, PvdA en VVD behoren aan de touwtjes te trekken. Plak er een partij bij aan voor de meerderheid!
Een cultuur van: college, wij loven u, wij prijzen u, wij staan achter u! In de fractiekamer
heb ik wel eens geventileerd dat het leek alsof ik bij Madame Tussauds sprak!

Daarbij gaat de commissie vaak in op de Raad als collectief, niet op  individuele raads-leden.
Waarschijnlijk heeft men reden gehad om het rapport niet te politiek te kleuren.  
In het commentaar van het college op het rapport zien we al een vorm van zwartepietten.
Gemeentebelangen is binnen de Raad verantwoordelijk, klip en klaar! Gezien onze
voortdurende rol van criticaster vóelen we ons niet verantwoordelijk. Kenmerkend zijn
dan opmerkingen als: “ het lijkt wel of het grondbedrijf uw hobby is”. 
Maar…….in verwijtende zin………

4e De conclusie:

Een college mag fouten maken. Een onderdeel en gevolg van actieve grondpolitiek.
Echter……dit is geen incident maar structureel, een aaneen schakeling in haar rol naar
de Raad en in het zaken doen. Onvergefelijk en doorspekt met elementen  
van zwaar ver-wijtbaar.

Wat kunnen de wethouders grondzaken en financiën zichzelf aantrekken?
Er zijn enkele signalen dat men binnen het college aangaf dat het deze manier verkeerd liep.
Op het kruispunt van met de portefeuille zwaaien en collegiaal bestuur hebben ze steeds
voor het laatste gekozen. Ons inziens zijn daar grenzen aan verbonden……….
Een zwaardere rol heeft de wethouder financiën. Deze behoort alles met een
zwaarder financieel op zijn gevolgen te beoordelen. Het valt ons op dat bij de
motie van treurnis tegen wethouder Metz, de wethouder financiën onzichtbaar was.
Niet van: hier ben ik, ik trek mij dit aan, mijn rol naar Metz is als partner is onvoldoende geweest!

We zijn boos én teleurgesteld. Er zijn colleges gevallen op nog geen kwart van wat hier aan
de hand is. Gemeentebelangen houd van Apeldoorn. Dit verdienen de inwoners niet.
Bestuurders beginnen vaak bescheiden, na lange tijd denkt men vaak over water te kunnen lopen!

Het rapport overstijgend voeg ik graag een nieuw en onderbelicht element toe:
De schuldpositie van Apeldoorn. Opgelopen tot 709 mln. op 31 dec. 2012.
Dat is 140 % van de begroting, gelijk aan Griekenland. Mogelijk komt nu het afkeuren van
de begroting in een ander daglicht te staan als alléén maar tegenpartij Gemeentebelangen.
Met smalende opmerkingen van: we raken er aan gewend! Het vorige en het huidige college
storten Apeldoorn in de afgrond! Het draagvlak onder de bevolking is weggevaagd!

Dit rapport kan niet zonder gevolgen blijven. Gemeentebelangen adviseert het college dringend de eer aan zichzelf te houden en als geheel af te treden. 
Mocht dit niet plaats vinden dan  zal Gemeentebelangen graag een passend amendement
alléén of met anderen steunen van gelijke strekking.

28-12-2011 | Verhuizing manege Riant gestrand

De verhuizing van manege Riant van de Bruggelerweg naar Landgoed Spelderholt
is gestruikeld over de natuurwetvergunning die de provincie had verstrekt.

Die is door de Raad van State naar de prullenbak verwezen.

Dat gebeurde nadat de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE),
de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) en enkele omwonenden bezwaar
hadden aangetekend tegen de vergunning voor de verhuizing van Riant, de bouw van
33 woningen op het landgoed, de bouw van vier woningen op het huidige terrein van Riant
en de verhuizing van evenementen van het mencentrum naar de nieuwe stek.

Struikelblok zijn een stuk droge heide, oude zuurminnende eikenbossen en
zuurminnende bossen van beuken en eiken in de directe omgeving van het landgoed.
De drie natuursoorten liggen in Natura 2000, en genieten de hoogst
mogelijke bescherming.

Volgens de provincie heeft het heideveld zich destijds zeer goed ontwikkeld,
ook al was er op Spelderholt een pluimvee-onderzoeksbedrijf en een nertsenfarm
gevestigd. De provincie trekt daaruit de conclusie dat de droge heide niet gevoelig is
voor ammoniak, afkomstig van de 72 paarden die Riant op het terrein wil houden.

Daarnaast wijst de provincie erop dat pal naast de heide op diverse percelen mais
werd verbouwd, waarbij veel mest werd gebruikt. Een deel van de percelen is gekocht
door Riant, andere percelen zullen volgen. De maisvelden zullen worden omgezet in weide,
waardoor de ammoniakuitstoot flink zal dalen.

Volgens de Raad van State is het betoog van de provincie onvoldoende. Zo waren het
pluimveebedrijf en de nertsenfarm al een flink aantal jaren niet meer in bedrijf en is het
daarom onduidelijk wat hiervan de invloed op de heide is geweest. Daarnaast is onzeker
of Riant de maispercelen inderdaad kan aankopen en omzetten naar weide. Ook ontbreken
er harde cijfers, waardoor de provincie niet met zekerheid kan zeggen dat de natuurlijke
kenmerken van het heidegebied niet worden aangetast.

Ook de invloed van de paarden op de beide bossoorten is Riant fataal. Volgens het
natuuronderzoek dat voor de verhuisplannen is gemaakt, worden de ammoniaknormen in
die bossen toch al overschreden. Daarbij valt de extra ammoniak van de 72 paarden wel mee.
De Raad van State wijst die redenering van de hand.

Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van het oordeel van de Raad van State.
Volgens de SBNE is de verhuizing van de manege definitief van de baan. De stichting
rekent erop dat nu ook de bouw van de 33 woningen niet doorgaat.

Het standpunt van eigenaar Mieke van Tergouw van Riant Equestrian Centre is echter
nog niet bekend. Tergouw is er altijd van uitgegaan dat 72 paarden minder schadelijk zijn
dan het pluimvee en de nertsen op de vroegere bedrijven. Daardoor zou sprake zijn van
een verbetering van de omstandigheden voor de natuur.

In het najaar werd ook het bestemmingsplan voor de verhuizing van Riant vernietigd.
SBNE heeft eveneens bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunningen die vooruitlopend
op het bestemmingsplan voor de woningen zijn afgegeven.

15-12-2011 | Vergunning windpark ecofactorij vernietigd

De Raad van State heeft de bouwvergunning en de vrijstelling voor vijf 150 meter
hoge windturbines bij bedrijventerrein de Ecofactorij in Apeldoorn vernietigd.
De rechtbank in Zutphen had eerder al hetzelfde gedaan, maar de gemeente Apeldoorn en windpark Ecofactorij hadden daartegen bezwaar aangespannen.

De luchthaven Teuge en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma hadden
bezwaar gemaakt tegen de windmolens, omdat die volgens hen niet dichter dan 5100 meter
van de luchthaven mogen staan. Eén van de turbines is ingepland op 4720 meter van de
luchthaven en zou daarom gevaar opleveren voor het vliegverkeer. In de regeling burgerluchtvaart is vermeld dat windmolens die in een straal van 5100 meter rond een luchthaven gebouwd
worden hooguit 100 meter hoog mogen zijn.

Risico’s

De gemeente Apeldoorn stelt dat de risico’s voor het vliegverkeer acceptabel zijn en heeft
daarvoor onderzoek uit laten voeren door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlabaratorium.
Daarnaast vindt de gemeente dat het bouwverbod voor de windmolens nog niet toegepast
worden als de provincie Gelderland nog geen luchthavenbesluit voor Teuge heeft genomen.
Volgens de Raad van State is de burgerluchtvaartregeling leidend en kan er niet vanaf geweken worden door andere maatregelen te treffen.