Amendementen

Hieronder vindt u alle nieuws/dossiers die vallen onder 'amendementen'.

13-11-2014 | Amendement "Rem de financiële snelheid van het college!"

Het college wil een forenzenbelasting invoeren. Deze belasting moet betaald worden door eigenaren van recreatiewoningen die wel in onze gemeente staat maar waarvan de eigenaar elders woont. Gemeentebelangen vind het politiek onjuist om een voorstel voor een nieuwe belasting via de begroting aan de Raad voor te stellen. Dit zou via de normale politieke weg moeten (voorstel, politieke markt en dan pas in de Raad). We dienden daarom een amendement in om dit voor elkaar te krijgen. Helaas was hier geen meerderheid voor.

13-11-2014 | Amendement sociale reserve

Het college stelt in de begroting voor om een extra reserve te gaan hanteren, naast de Algemene Reserve. Op zich vonden wij dit wat vreemd, maar Gemeentebelangen wilde er alleen mee instemmen als deze reserve gebruikt wordt voor bestedingen in het sociale domein. Daarom hebben we een amendement ingediend. Helaas was er geen raadsmeerderheid voor dit amendement.

13-11-2014 | Amendement Demografische Ontwikkelingen

In de Meerjarenbegroting van de gemeente wordt nauwelijks rekening gehouden met demografische ontwikkeling, oftewel: de ontwikkeling van de samenstelling van de bevolking. Daarom hebben we een amendement ingediend die er voor moet zorgen dat er in de begroting een hoofdstuk hierover wordt opgenomen. Op deze manier verwacht Gemeentebelangen dat er beter nagedacht gaat worden over de gevolgen van deze ontwikkelen voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg, etc. Een ruime meerderheid van de Raad stond achter dit amendement en het is dus aangenomen!

16-10-2014 | Persoongebonden Budgetten voor Jeugdzorg en WMO

Gemeentebelangen heeft, samen met Partij voor de Dieren, een amendement ingediend voor de Jeugdzorg en een amendement voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die ervoor moeten zorgen dat niet het College maar de Gemeenteraad de regie krijgt over de PersoonsGebonden Budgetten (PGB's).

 

 

16-01-2014 | amendement Internetwinkelen: prima, maar daar niet !

Amendement:
Internetwinkelen: prima, maar daar niet !
De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 januari
2014
Gehoord de beraadslagingen over de Detailhandelsvisie 2014-2019
Pagina 16 bevat de volgende tekst bij “ruimte geven aan internetwinkelen ”
Op bedrijventerreinen wordt planologisch en juridisch ruimte gegeven aan
opslagcapaciteit
 De Raad beslist:
Dit te versterken en te verduidelijken door toe te voegen:
 Het fysiek bezoeken, tonen en showen van artikelen wordt
planologisch nadrukkelijk uitgesloten. Dit ter voorkomen van
aantasting van de bestaande winkelstructuur!
De Raad gaat over tot de orde van de dag.
Inl. Ben Hendrikse 06 11396096 055 5430587 b.hendrikse@kpnmail.nl

16-01-2014 | Supermarkten: Hom of Kuit !

AMENDEMENT:
Supermarkten: Hom of Kuit !
De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 januari 2014
Gehoord de beraadslagingen over de detailhandelsvisie 2014-2019
Op bladzijde 21 , onderdeel Supermarkten:
 Wij staan nieuwe ontwikkelingen toe binnen de bestaande wijk- en
buurtwinkelstructuur…het combinatiebezoek tussen supermarkten en (dagelijkse)
speciaalzaken is hoog……
De Raad besluit dit tekstueel te verduidelijken met de toevoeging:
 1eNieuwe vestigingen van supermarkten buiten winkelcentra is ongewenst !2eHet
tast de goede wisselwerking tussen supermarkten en detailhandel aan.Het
ontneemt detailhandel én supermarkten perspectief
3e Het streven is - zo zich die kansen voordoen - actief te faciliteren om gevestigde
solitaire supermarkten te verplaatsen naar winkelcentra
De Raad gaat over tot de orde van de dag
Inl. Ben Hendrikse, 06 11396096 055 5430587 b.hendrikse@kpnmail.nl

28-11-2013 | Wietbeleid: Wie is er vergeten?

Amendement Ingetrokken
Wietbeleid: Wie is er vergeten ?
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 28-11-2013
Gehoord de beraadslagingen, voorafgaand aan de vaststelling “ Nota
Wietbeleid 2013 “
De Raad is van mening:
Dat de eigenaar van een pand onevenredig in zijn financieel belang kan
worden getroffen door een gedoogverklaring coffeeshop
Dat nadrukkelijk is vastgesteld dat dit niet kan worden voorzien
Het niet redelijk is deze lasten op goedwillende eigenaren neer te laten dalen
De Raad beslist:
Tekstueel toe te voegen onder 4.1
 Als de schade onafhankelijk is vastgesteld en deze de norm van 2%
overschrijdt ( jurisprudentie: aanvaardbaar maatschappelijk risico)
 Deze schade (anders dan planschade) wordt vergoed wordt door
middel van nadeelcompensatie
 De Raad gaat gaat over tot de orde van de dag.
Contact: Ben Hendrikse 055 5430587 06 11396096 b.hendrikse@kpnmail.nl

14-11-2013 | Buffer Sociaal, 5e poging!


• AMENDEMENT: Buffer Sociaal, 5e ( zegge vijfde) poging ! ( ingetrokken)
De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14-11-2013
Gehoord de beraadslagingen over de Meerjaren Plan Begroting 2014- 2017
Constaterende dat de fractie Gemeentebelangen 5 (zegge vijf) pogingen heeft
ondernomen om een reserve/buffer sociaal in te stellen
• Nov. 2005: Am: Apeldoorn draait zijn rug niet naar de minima.
• Nov. 2006: Motie: lang leve de B.R.O.S.Z.
• Okt. 2010: Sociaal Mammoet Amendement
• Okt. 2010: Amendement: Reserves: tien eraf, één erbij!
De Raad is van mening:
• Dat in de bovenstaande begroting een buffer wordt voorgesteld
• Deze 1 mln. ( zegge één miljoen) gaat bedragen
• Dat het grootste ( maatschappelijke) risico heden op sociaal terrein ligt!
De Raad besluit:
• Hiervan de helft te bestemmen als buffer voor “sociale problemen”
• Aan de Raad om dit te besteden bij knelpunten!
• Blz. 172 punt 3 van de tabel “ nieuwe opvangbuffer ” voor 2014 te splitsen in twee delen,
namelijk: Algemene Opvang Buffer € 500.000,= en Sociale Opvang Buffer ” € 500.000,=
De Raad gaat over tot de orde van de dag
Contact: Ben Hendrikse 055 5430587 06 11396096 b.hendrikse@kpnmail.nl

17-10-2013 | Nota begeleiding "De kracht van Apeldoorners" B

Amendement: Nota begeleiding "De kracht van Apeldoorners" B

Dit amendement is verworpen.

17-10-2013 | Nota begeleiding "De kracht van Apeldoorners" A

Amendement: Nota begeleiding "De kracht van Apeldoorners"  A

Dit amendement is verworpen.

17-10-2013 | Amendement "Geen willekeur met bedrijfswoningen"

Amendement "Geen willekeur met bedrijfswoningen"

Dit amendement is verworpen.

19-09-2013 | Evenementen in Park Berg en Bos

Amendement:

Evenementen in Park Berg en Bos

Amendement is verworpen

19-09-2013 | Boswachterij "De Houtwal"

Amendement:

Boswachterij "De Houtwal"

Amendement is verworpen.

19-09-2013 | De boswachterswoning is bedrijfswoning

Amendement:

De boswachterswoning is een bedrijfswoning

Amendement is verworpen.

11-07-2013 | Amendement "Explosief"

Amendement "Explosief"

Het amendement kon niet worden ingediend, omdat het niet mogelijk is om in een vergunningsaanvraag de tekst te wijzigen.

11-07-2013 | Risicomanagement in de praktijk

Risicomanagement in de praktijk

Amendement is verworpen.

11-07-2013 | Koeien horen in de wei; Noord Oost

Koeien horen in de wei; ook in Noord-Oost

Dit amendement is verworpen.

 

25-04-2013 | Eind Debat

Amendement "Eind Debat "

Deze is ingetrokken omdat er geen enkele steun was.

23-11-2012 | Amendement Beekbergerweg 16 Loenen

Amendement: Beekbergerweg 16 Loenen

Dit amendement is ingetrokken naar de volgende toezegging van de wethouder:

De wethouder gaat in gesprek met de initiatiefnemer om te komen tot een oplossing voor een nieuw jeugdhuis.

12-11-2012 | Hulp bij sport-omschakeling

De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 08 november 2012

Gehoorde de beraadslagingen over de Zomernota 2012

Overwegende dat:

Dat de Raad jaarlijks € 200.000 beschikbaar stelt voor topsport ( via topsport evenementenfonds, t/m 2012 )
Dat in 2012 voor € 100.000 verplichting is aangegaan voor WK beachvollybal 2015.
Dat het fonds nog € 92.000 bevat.

De Raad besluit;

Het fonds niet meer te voeden.
Op pagina 48-49 van de Zomernota de zin
"Wij komen in het najaar met een voorstel over dit onderwerp gericht op een breder Gelders perspectief".

Te vervangen door :
"Wij zetten het restant aan middelen in het fonds ( € 92.000 ) in voor sportclubs die financieel hulp nodig hebben. Dit voor een fusie of omvorming naar meer maatschappelijk actief.
Dit om te voorkomen dat deze onder het huidige klimaat niet overleven".

De Raad gaat over tot de orde van de dag.

Dit amendement is helaas niet aangenomen, maar er is wel een toezegging door de wethouder gedaan:

Die redenatie kreeg onvoldoende steun, maar het idee om geld beschikbaar te maken voor soepele fusies, werd wel omarmd. Wethouder Johan Kruithof (PvdA) zegde toe in hoeken en gaten van verschillende budgetten zo'n voorziening bij elkaar te schrapen. Dat geld moet clubs helpen praktische problemen op te lossen - in ruil voor hun houding om vergaand te gaan samenwerken.

05-07-2012 | Begroting lang niet top

AMENDEMENT
Begroting lang niet TOP……. Maar wel voeding aan “ TOP “ sport?


De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 5 juli 2012.
Gehoord de beraadslagingen over de vaststelling jaarstukken 2011 voorstel
68-2012 Mutatie E: Reserve topsport evenementen € 80.000,= te storten
Overwegende dat:
1e Apeldoorn ( fin. ) prioriteiten moet stellen
2e De breedte sport in de wijken ernstig onder druk staat
3e “Top” sport momenteel niet het meest noodzakelijk lijkt
De Raad beslist:
De storting niet plaats te laten vinden

 

Datum 05-07-2012
Afdoening:  -
amendement “Begroting lasng niet top…..maar wel voeding aan “TOP” sport ? ingediend door Gemeentebelangen en SGP wordt ingetrokken na toezegging
van de wethouder dat alles door de reserve- en voorzieningenscan gehaald wordt.