Actualiteitsvragen

Hieronder vindt u alle nieuws/dossiers die vallen onder 'actualiteitsvragen'.

17-09-2014 | Censuur bij de gemeente?

Onze fractievoorzitter Ben Hendrikse stelde onlangs schriftelijk vragen over de verkoop van woningen die in het bezit zijn van de gemeente. De titel van deze schriftelijke vragen was "Netto opbrengst in 2013 per verkochte gemeentewoning € 17.500,=". In de beantwoording is deze titel echter verdwenen. Dit was voor Ben aanleiding om actualiteitsvragen te stellen!

27-03-2013 | Actualiteitsvragen inzake coffeeshop beleid.

Actualiteitsvragen voor de Raadsvergadering d.d. 21 maart 2013 aan
portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid B&W Apeldoorn.

Ik zal heel kort in twee minuten de context neerzetten. De Stentor kopte “Initiatief voor wiet-drive in Apeldoorn”. Het artikel vertelt ons dat de ons allen bekende Dick Post namens mister X medewerking vraagt voor een wiet-drive aan de Arnhemseweg. Op de plek waar de snackwagen onder het via-duct van de A1 staat. Waarom maakt Gemeentebelangen zich druk? Omdat we ongerust zijn en dat we dit initiatief in de kiem willen smoren. We worden steeds meer en steeds indringender geconfronteerd met de levenslange gevolgen van degene die fors drugs gebruikt hebben. We treffen ze in zorg-instellingen, bij Omnizorg en op straat. Het gemeente- en rijksbeleid is er op gericht om de wiethandel in zicht te houden, om slachtoffers te kunnen helpen. Een wiet-drive past volgens ons niet in dat be-leid. We denken ook dat een wiet-drive criminaliteit aantrekt en ook dat wil Gemeentebelangen niet.

Gemeentebelangen kan van alles vinden, maar nu de vraag aan het bevoegd gezag, dus de burgemeester, past een wiet-drive aan de Arnhemseweg binnen het vast-gestelde coffeeshop beleid, zoals de burgemeester dat interpreteert.

Burgemeester: Dank u wel. Even voor de goede orde. Via het Presidium is de brief waar u zo even aan refereert, noem het maar de aanvraag, in handen gesteld van het college van B&W. En zoals het hier gebruikelijk is, is dat wij dan de beantwoording, ik wijs nu naar het college van B&W, de beantwoording voor haar rekening neemt en over noem het maar even haar antwoord u in kennis stelt. U bent concreet met betrekking tot het aanspreken van het bevoegd gezag in het kader van het vingerend coffeeshop beleid, voor de goede orde, 2004. Zoals ik het nu kan overzien, maar let wel, ik ben niet voor niets begonnen met hetgeen ik zo even heb gezegd, want ik wil dat ordentelijk ook in een brief beantwoorden en onderbouwen, zou een wiet-drive niet passen binnen dat coffee-shop beleid van 2004. Maar u krijgt daar de onderbouwing in die zin nog van.

De heer van Kerkhof: We zijn in ieder gerust gesteld vanwege de uitkomst en de onderbouwing zien we graag tegemoet. En gezien de uitkomst die u dan gezegd heeft, heeft u in ieder geval de steun van Gemeentebelangen.

05-05-2012 | Vragen aan portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid

Actualiteitsvragen voor de Raadsvergadering d.d. 10 mei 2012 aan
portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid B&W Apeldoorn.

Donderdag 3 mei 2012, laat in de namiddag heeft de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid besloten om de evenementenvergunning aan de Stichting IF Events voor het houden van een bevrijdingsfestival op 5 mei 2012 in te trekken. De portefeuillehouder gaf aan dat hij niet kon instaan voor de veiligheid van de bezoekers met het inzetten van een vervangend beveiligingsbedrijf.

Wat had het mooi kunnen zijn, 5 mei bevrijdingsfestival in het Mheenpark.
Wat waren de verwachtingen hoog: Ik las op de site: “Het meest legendarische festival ooit” en de verwachtingen waren hooggespannen. Het zou Apeldoorn op de kaart zetten, het zou een economische impuls zijn: De horeca en winkeliers, maar ook veel gewone mensen zoals barpersoneel, beveiligers en verkeersregelaars zouden een graantje meepikken. De zangers, de bands en de artiesten waren er klaar voor: Kayak, Focus, Armand, Bots, The Wild Romance, de Amazing Stroopwafels en noem maar op. Wat een teleurstelling voor de organisatie, de artiesten en iedereen die bij de voorbereidingen was betrokken. Er waren busreizen, T-shirts en promotie, er was veel energie in gestoken; wat is er niet geïnvesteerd. De bezoekers hadden zich er zo op verheugd. Ze zouden overal vandaan komen, bussen vol, veelal oudere jongeren en die behoren niet tot de categorie relschoppers. Drie dagen voordat het festijn zou beginnen, laat in de namiddag, liet de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid weten dat hij de
vergunning intrekt. Hij kon niet instaan voor de veiligheid van de bezoekers, hij had geen
vertrouwen in de inzet van een nieuw beveiligingsbedrijf. Wat een consequenties heeft het afblazen van zo’n festival. Zo’n besluit kun je niet lichtvaardig nemen: Wat zet je dan allemaal op het spel? Je moet daarvoor moet goede argumenten hebben. Pas op, Gemeentebelangen zegt niet dat de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid het niet goed heeft gedaan, maar de gemeenteraad is een toetsend orgaan en in die context heeft Gemeentebelangen hierover open vragen. We willen toetsen of de overwegingen en de argumenten het besluit kunnen dragen. Zijn de belangen voor en tegen goed afgewogen? Ik kom tot de vragen:

1.  Is het besluit tot intrekking van de vergunning alleen genomen op basis van
openbare orde en veiligheid?

2.  Op basis van welke overwegingen heeft de portefeuillehouder dit besluit genomen?

3.  Heeft de portefeuillehouder een eigen afweging gemaakt, c.q. onderzoek verricht,
of is het besluit alleen gestoeld op het advies van de politie?

4.  Hoe oordeelt de portefeuillehouder over het veiligheidsplan dat ten grondslag lag aan
de verleende vergunning?

5.  Volgens informatie van Gemeentebelangen zou het festivalterrein worden afgesloten
met hekken en zouden er drie controle-ingangen zijn. Hoe oordeelt de portefeuillehouder over de toegangscontrole in relatie tot het veiligheidsrisico?

6.  Heeft de portefeuillehouder de risico’s en de consequenties van het niet laten doorgaan van het festival beoordeeld en heeft hij deze gewogen aan de risico’s van het wel laten doorgaan?

7.  Volgens onze informatie heeft het beveiligingsbedrijf AVDD-Events zich om wat voor
reden dan ook teruggetrokken als beveiliger van het 5 mei-festival. Ten minste twee grote landelijke beveiligingsbureaus hebben zich aangediend om die taak over te nemen.
Ik heb daarover informatie gekregen van het kenniscentrum Veiligheid.
Een soort brancheorganisatie van de veiligheidsbedrijven.
Het staat vast dat de portefeuillehouder, voordat hij het besluit tot
intrekking van de vergunning nam, bekend was met een concreet aanbod
van een gerenommeerde beveiligingsorganisatie die de beveiligingstaak wilde overnemen.
Wat waren de overwegingen om tot het oordeel te komen dat de nieuwe
beveiligingsorganisaties de veiligheid niet zouden kunnen garanderen?

8.  Is het antwoord op bovenstaande vraag gebaseerd op onderzoek uwerzijds?

9.  Welke kosten (inclusief de ambtelijke inzet) heeft de gemeente gemaakt ter voorbereiding van dit bevrijdingsfestival?

Burgemeester Esmeijer : De portefeuillehouder en het college delen de teleurstelling die de heer Van Kerkhof uitsprak. We zagen het helemaal zitten: Een mooi Bevrijdingsfestival op 5 mei om de bevrijding te vieren, dat uniek is in zijn soort. We zijn daarom buitengewoon teleurgesteld dat we moesten beslissen het niet te laten doorgaan omdat niet kon worden gegarandeerd dat de openbare orde en veiligheid in de organisatie voldoende tot zijn recht zou komen. Ik kan de negen vragen aflopen, maar ik kies voor een andere benadering omdat ik de behoefte heb het proces van de afgelopen maanden met betrekking tot het afgeven van de vergunning te schetsen en zo een context te construeren waarmee de vragen het beste kunnen worden beantwoord. Op 9 februari jl. heeft IF-events zich voor het eerst bij ons gemeld met het verzoek in onze gemeente een Bevrijdingsfestival te mogen organiseren. Wij stonden hier positief tegenover omdat we dit festival zien als een mooie toevoeging aan het bestaande evenementenaanbod. De heer Van Kerkhof noemde al wat artiesten: Hans Vermeulen, Massada, Gruppo Sportivo, Kayak etc. De organisatie was bekend met een kleinere opzet van dergelijke festivals in Zutphen, maar ze is daar uit haar jasje gegroeid en daarom wilde ze verkassen naar Apeldoorn. De organisatie koos voor de locatie Mheenpark. Vervolgens zijn met de organisatie de risico’s bekeken en is er een expliciete risicoanalyse gemaakt volgens de regels der kunst.
Daaruit bleek o.a. dat vrije toegang zonder kaartverkoop en geen toegangscontrole en/of omheining van het terrein, dat is het antwoord op vraag 5, zorgden voor een hoog risico op ten minste één van de drie onderdelen van het risicoprofiel van het evenement. Dat was
echter niet zodanig dat er toen al reden was te concluderen dat het evenement niet goed en veilig zou kunnen verlopen en de organisatie is samen met de gemeentelijke dienst, de politie, de geneeskundige hulpverlening en het regionale veiligheidsbureau doorgegaan met de voorbereidingen.
Daarbij is rekening gehouden met de genoemde risico’s en er zijn maatregelen bedacht om deze risico’s beheersbaar te maken. Dat is verwerkt in het Veiligheidsplan dat een organisatie zelf hoort te maken.
Daarvoor is IF-events zelf verantwoordelijk. Gedurende deze voorbereidingen bleek wel enige onervarenheid van de organisatie met een evenement van deze omvang. Om die reden hebben de genoemde diensten de organisatie geholpen met hun kennis en ervaring. De gemeente heeft daarbij overigens geen kosten gemaakt voor bijvoorbeeld bebording, camera’s op het
evenemententerrein en verkeersregelaars. Die kosten zijn allemaal voor rekening van de organisatie en daarmee is een antwoord gegeven op vraag 9. De ambtelijke inzet is niet becijferd, het hoort tot het gewone werk van de ambtenaren die met dit werk zijn belast. We hebben IF-events ook doorverwezen naar andere organisatoren met kennis van het organiseren van dergelijke grote evenementen. We hebben verwezen naar het Bevrijdingsfestival in Zwolle, waar de nodige ervaring is met nog meer bezoekers. Uiteindelijk is de evenementenvergunning op 20 april 2012 afgegeven. Dat ging niet zonder slag of stoot. We hebben telkens deadlines genoemd en we hebben ook telkens uitstel verleend omdat we zagen dat de organisatoren steeds beter een plan maakten. Het ontbrak hen niet aan ambitie en motivatie om ons verregaand tegemoet te komen. Toen dat naar ons idee voldoende was, hebben wij de vergunning afgegeven.
Het door IF-events ingediende Veiligheidsplan voldeed uiteindelijk aan alle voorwaarden en daarmee is een antwoord gegeven op vraag 4. Bovendien waren op ons verzoek twee aparte veiligheidsmanagers, die o.a. bij de Zwarte cross waren betrokken, in de organisatie aangesteld en de hele organisatiestructuur was toen op orde. We hebben toen ook de extra eis gesteld dat we voor 24 april 2012 17.00 uur contracten van de organisatie met beveiligingsbedrijven, het bedrijf voor verkeersregelaars, busvervoerders, de EHBO en de artiesten wilden zien en ook deze contracten hebben wij tijdig ontvangen. We hebben met de organisatie erg veel aandacht besteed aan de voorbereidingen en het voldoen aan de voorwaarden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het kwam daarom als een donderslag bij heldere hemel dat het beveiligingsbedrijf op 1 mei jl. contact met ons opnam en ons te kennen gaf dat het bedrijf overwoog zijn medewerking op te zeggen omdat de toegezegde aanbetaling nog niet was ontvangen. Het ging om € 10.000,00. Op ons verzoek heeft dat beveiligingsbedrijf IF-events een extra dag gegeven om hiervoor een regeling te treffen en elders financiering te vinden.
Op de ochtend van 2 mei 2012 heeft het beveiligingsbedrijf besloten definitief te stoppen.
Toen hadden we te maken met een situatie waarin een civielrechtelijk geschil tussen de
beveiliging en de organisatie effect heeft op de vergunningsvoorschriften. In de namiddag van 2 mei jl., is er op ons verzoek een gesprek geweest tussen de dienstdoende locoburgemeester, de heer Kruithof, en IF-events. Er is aan IF-events een mondelinge toelichting op de stand van zaken gevraagd. De organisatie bevestigde de opzegging van het contract, maar die kwam in dit overleg met de naam van een ander beveiligingsbedrijf. Er was sprake van een contact, maar niet van een contract. De locoburgemeester heeft aan het einde van het gesprek besloten de vergunning definitief in te trekken. Dat gebeurde op grond van een belangenafweging en op basis van het advies van de politie en daarmee is antwoord gegeven op de vragen 2, 3 en 6. De afspraak uit het Veiligheidsplan met betrekking tot het aantal beveiligers en de totale inzet planbeveiliging als onderdeel van het beveiligingsplan kon door de organisatie niet worden nagekomen en daarmee kon de organisatie niet instaan voor de openbare orde en veiligheid. Onze eigen mensen kwamen tot de conclusie dat het zo echt niet kan. De politie was van mening dat geen enkel beveiligingsbedrijf in staat is op zo’n korte termijn, twee dagen van tevoren, de beveiliging van dit evenement over te nemen. Op grond van artikel 1.6 van de APV is toen de vergunning ingetrokken in verband met de veranderde omstandigheden en het niet kunnen nakomen van de vergunningsvoorschriften. Dat is het antwoord op vraag 1. Vervolgens heeft zich een ander, landelijk goed bekendstaand, beveiligingsbedrijf gemeld. We hebben contact met dat bedrijf gehad, maar na onze toelichting, was dit bedrijf van mening dat het onmogelijk was dit evenement nu nog adequaat te beveiligen. De conclusie van de manager van dat bedrijf was dat we het juiste besluit hadden genomen omdat een dergelijk evenement een voorbereidingstijd van vijf tot zes weken vergt. Daarmee is een antwoord gegeven op vraag 7. Bij die voorbereiding moet u denken aan het inleven en inlezen in het evenement, het ter plaatse gaan kijken en de situatie opnemen, beveiligers inhuren en instrueren, taken uitwerken, een verbindingsschema opstellen, tolerantiegrenzen vaststellen en samen met de politie afspraken maken, een adequate organisatie neerzetten en scenario’s voorbereiden en afstemmen met de hulpverleningsorganisaties. Bovendien weten we dit op grond van eigen ervaringen met grootschalige evenementen in de stad zoals Jazz in the Woods en het Drakenbootfestival.

Dat was het antwoord op vraag 8. Tot zover de antwoorden op de vragen. Locoburgemeester Kruithof heeft in diverse media al op een correcte manier een uitgebreide toelichting gegeven op het besluit. Hij heeft dat besluit in goed overleg met mij genomen na het nodige telefoon- en e-mailverkeer; ik zat op 200 kilometer afstand. Ik wil nog eens benadrukken dat ook ik het zeer betreur dat het evenement niet heeft kunnen plaatsvinden, maar het besluit is in volle overtuiging en zorgvuldig genomen en deze opvatting wordt gedeeld door het college van burgemeester en wethouders. Er is niet lichtvaardig besloten omdat we ook oog hadden voor de consequenties voor de organisatie en voor het publiek dat op een heel laat moment is te weten gekomen dat het festival niet doorging.
Dat is heel ongelukkig. De organisatie IF-events heeft op 10 mei 2012 nog eens expliciet aangegeven ons niets te verwijten, het te begrijpen en dankbaar te zijn voor het vele werk en de energie die wij in de voorbereiding hebben gestopt. Dat alles is in een goede sfeer verlopen.
We zijn op dit moment met de organisatie bezig te bekijken of later in 2012 en anders wellicht op 5 mei 2013 toch een dergelijk festival in Apeldoorn kan worden mogelijk gemaakt. Ook in Apeldoorn mag Bevrijdingsdag worden gevierd. Er zijn volop kansen voor een betere herhaling van het festival. Er ligt een goed Veiligheidsplan, mits er ook een goede beveiligingsorganisatie van wil deeluitmaken. We zijn nu eigenlijk beter voorbereid dan toen. De voorbereidingstijd was te kort, maar wij nemen geen enkel risico, zeker niet in Apeldoorn als het om openbare orde en veiligheid gaat. Daarvoor moet respect worden opgebracht, daarom hebben we deze beslissing welbewust genomen en we staan daar vierkant achter. Een andere keuze is ons niet gelaten.

 

De heer VAN KERKHOF: Dank u wel. We waarderen de uitgestoken hand naar de
organisatoren voor de toekomst. Het antwoord op vraag 7 is erg belangrijk. U zegt
daarin dat het grote gerenommeerde bedrijf zelf heeft aangegeven de klus te zwaar
te vinden. Dat telt voor mij erg zwaar in de overweging om genoegen met de antwoorden te nemen. Ik had detailvragen opgeschreven die hierdoor minder relevant worden. Ik weet dat de organisatie een aantal zaken weerspreekt die ik hier hoorde, zoals het openzijn van het park. De organisatie beweert met stelligheid dat het park zou worden afgesloten en dat er drie ingangen met toegangscontrole zouden zijn, maar dat is iets anders dan wat u zegt.

Burgemeester ESMEIJER: Er werden geen toegangskaarten verkocht omdat het terrein vrij toegankelijk was. Daarmee is er een verhoogd risico. Als je vrije toegang geeft, weet je niet hoeveel mensen er komen en we geven de organisatie in overweging dit de volgende keer anders te doen. Dan moet wel worden afgesloten. Misschien met een symbolische toegangsprijs, maar dan is in ieder geval bekend hoeveel mensen er zijn en kan er een maximum komen. Het moet geen tweede Woodstock worden.

06-12-2011 | Gerritflesch

Mogelijke nieuwe ontwikkeling in Radio Kootwijk nabij Gerritflesch Ven

Wat vooraf gaat: het “Gerritflesch” Ven ligt nabij het zendgebouw Radio Kootwijk.
Een natuurjuweel dat uniek is in Nederland. Zeer hoge natuurwaarde. Dit in
combinatie met een in Nederland unieke absolute stilte en geen enkele lichthinder
voor de natuur. Een van de laatste schuilplaatsen voor bijna uitgestorven
planten en dieren.

Terecht is dit benoemd tot  “ Natuurreservaat ”

De ongerustheid: Op 6 dec. 2011 is er een thema bijeenkomst in het Bouwhuiscafe.
Onderwerp: een uitnodiging voor architecten om een unieke recreatiewoning te
ontwerpen. Een ideeën wedstrijd. Dit nabij het “Gerrit Flesch Ven”

Dit zou de meest geschikte locatie zijn om in een unieke omgeving kennis te
maken met de natuur. Tevens om het publiek kennis te laten maken met moderne
architectuur in combinatie met “herwaardering” van het platteland (……………..)

De politieke vragen aan het college:

1e    Heeft het college kennis van het bovenstaande?

2e   Weet het college van het  moeizame proces  tot het bereikte eindresultaat  van   
       max. activiteiten en bevolkingsdruk?

3e   Lijkt het logisch dat door een ( opdracht tot ) zéér exclusief ontwerp,
      mét voorbeeldfunctie de stroom bezoekers/kijkers weer toeneemt?

4e    Hoe denkt het college over de locatie keuze ?                                                                                                            

5e   Laat het (nieuwe vigerende) bestemmingplan dit toe?

6e   Zo niet: hoe gaat u hier op ( een initiatief ) reageren?

7e  Lijkt het u logisch om Bouwhuis te wijzen op het geringe of afwezige
     politieke draagvlak. Dit om de “vlek” van publieks-aantrekkende
     activiteiten mogelijk weer groter te maken?

Er is een vraag ingediend door Gemeentebelangen en die heeft betrekking
op radio Kootwijk, Gerritflesch en iets met het Bouwhuis.

Ik geef het woord aan de heer Hendrikse.

De heer HENDRIKSE: Dank u wel mijnheer de voorzitter.
Het lijkt de laatste tijd wel alsof de raad alleen over geld kan spreken,
maar er zijn gelukkig ook veel andere onderwerpen en dit onderwerp is
duidelijk iets anders. Wie eenmaal natuurgids is geweest, blijft dat de
rest van zijn leven. Bij het Flesch, zoekend naar het uiterst zeldzame
Zonnedauw en Venblad, de laatste erg zeldzame en op de rode lijst
staande vleesetende planten, werd uw vragensteller op brute wijze te
kennen gegeven nooit meer een stap in het natuurreservaat te zetten.
Een situatie die u, mijnheer Voss, bekend zal voorkomen.
Dit is de beste inleiding tot onze actualiteitsvragen.
We willen graag dat de wethouder een uiteenzetting geeft over waar
dit vandaan komt en hoe het mogelijk is op die plek. We zijn uiterst
benieuwd naar de uitslag. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Hendrikse.
Hij sprak namens Gemeentebelangen.

Aan het woord is het college bij monde van wethouder Metz.

Wethouder METZ: Dank u wel mijnheer de voorzitter.
Ik maak de uiteenzetting kort. Ik heb deze ook op papier.
In het nieuwe bestemmingsplan Radio Kootwijk zijn de geldende
rechten een op een overgenomen. Nieuwe ontwikkelingen zijn juist
vanwege de kwetsbaarheid van het natuurgebied niet aan de orde.
De camping ter plaatse is met het oog op die bijzondere natuurwaarden
opgeheven en deze plek heeft in het bestemmingsplan
de bestemming natuur gekregen.
Op basis van de geldende rechten zijn in het op 10 november 2011
vastgestelde bestemmingsplan vier bestaande recreatiewoningen
positief bestemd. Het is uiteraard mogelijk een bestaande
recreatiewoning te slopen en nieuw te bouwen, uiteraard
binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden die in het
bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan staan.
Het initiatief van het Bouwhuiscafé is echter niet bedoeld invulling
te geven aan een concreet bouwplan of de ontwikkeling van
een locatie ter plaatse. Het Bouwhuis wil in het debat dat zij
organiseert verkennen of en hoe functieverandering met recreatie
kan worden gecombineerd. Vanuit de aard van de organisatie
gaat dat met bijzondere architectonische invullingen.
Als je echt een debat wilt, noem je een locatie die ook oproept
tot debat en in die zin is de locatie Gerritflesch toevallig gekozen.

De beantwoording van uw vragen:

- Heeft het college kennis van het bovenstaande?

We hadden er geen kennis van. Het betreft een door een particuliere
organisatie georganiseerd debat dat geen relatie heeft met een
concreet project of een ontwikkeld initiatief.

- Weet het college van het moeizame proces tot het bereikte
   eindresultaat van maximale activiteiten en bevolkingsdruk?

In collectieve zin heeft het college er erg veel herinnering aan.
Bij de recente vaststelling van het bestemmingsplan Radio Kootwijk,
waarvan Gerritflesch deel uitmaakt, is erg duidelijk aan de orde geweest
hoe lastig in dit plangebied de balans is te vinden tussen de ontwikkeling
van cultuurhistorisch vastgoed en het behoud van natuurwaarden.
Het college is bijzonder tevreden met de rol van Staatsbosbeheer
als eigenaar en exploitant van het terrein, maar ook als beheerder
van de omliggende natuur. Het onlangs vastgestelde bestemmingsplan
van Radio Kootwijk geeft Staatsbosbeheer de kaders om de
komende jaren deze ontwikkeling verder vorm te geven.

- Lijkt het logisch dat door een opdracht tot zéér exclusief ontwerp,
  met voorbeeldfunctie de stroom bezoekers/kijkers weer toeneemt?

Ik ben blij met de actualiteitsvragen van Gemeentebelangen omdat
dit onmiddellijk duidelijk maakt dat het niet gaat om de ontwikkeling
van een concreet bouwplan, maar om een academische discussie
over hoe we in de toekomst met functieveranderingen omgaan.
Deze locatie is als achtergrond gekozen.

- Hoe denkt het college over de locatiekeuze?

Ik heb daarover al iets gezegd. Het bestemmingsplan is
klip en klaar en het is redelijk recent.Het uitbreiden van het
aantal woningen is niet aan de orde.

- Laat het nieuwe bestemmingplan dit toe?

Nee dus. De geldende rechten zijn van toepassing.
Alle ontwikkelingen worden getoetst aande geldende rechten.

- Hoe gaat u op het initiatief reageren?

Er is geen initiatief en als er een initiatief komt, wordt dit aan
het bestemmingsplan getoetst.

- Lijkt het u logisch Bouwhuis te wijzen op het geringe of afwezige politieke draagvlak?

Mijnheer de voorzitter, ik vind een maatschappelijk debat goed,
ik vind dat iedereen het recht heeft te spreken waarover en
wanneer hij wil. Ik voel me niet vrij daarover iets te zeggen.
Bouwhuis is vrij een debat over dit thema te organiseren.
Het bestemmingsplan is een openbaar stuk en het is klip en klaar
wat we daarmee willen: Geen andere functie dan die er nu is.
Het kan buitengewoon inspirerend zijn na te denken over
ontwikkelmogelijkheden, vooral als je weet dat het daar niet kan.
Dan kan je daarna je fantasie loslaten op andere gebieden.
Het bestemmingsplan is klip en klaar en daaraan houden wij ons.

De VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Metz.
Mijnheer Hendrikse wil hierop reageren.

De heer HENDRIKSE: Dank u wel mijnheer de voorzitter.
U geeft aan dat geen sprake is van een nieuw initiatief.
Ik heb informatie ingewonnen en dan is het wel zo fris
van te voren even contact op te nemen met Bouwhuis.
Het ging om een nieuw initiatief. Het ging er niet om iets
af te breken en er binnen het bestemmingsplan iets voor
terug te bouwen. Het wordt hier gebracht als vrijblijvend:
Het is maar een discussiestuk, er is niets aan de hand,
waarover hebt u het. Ishet niet wat onwaarschijnlijk dat hier
vier gerenommeerde architecten rekenen en tekenen aan
een ontwerp dat op een specifieke locatie moet komen?
Een architect houdt ook rekening met situering, bezonning en andere
bebouwing. Zou dat allemaal zomaar voor de kat z’n viool gebeuren.
Gaan we vrijblijvend erg hard aan het werk met iets waarmee we
vervolgens niets kunnen doen omdat het bestemmingsplan
het niet toelaat? Is hier niet sprake van een bijzondere situatie,
waarbij de raad zich moet afvragen wat hier precies gebeurt?

De VOORZITTER: Het woord is aan wethouder Metz.

Wethouder METZ: Mijnheer de voorzitter, het feit dat u zich dat
afvraagt,  is al een garantie voor het proces.
Iedereen heeft alle vrijheid te tekenen en te rekenen.
Ik kreeg de uitnodigingook thuis en toen dacht ik:
Daarover zal wel iemand een vraag stellen. Het is voor de gemeente
als instituut pas een initiatief als hier iemand met een plan binnenkomt.
Er is niemand met een plan binnengekomen, maar als iemand dit doet,
ontvangen we hem met een grote grijns en verwijzen we hem naar het bestemmingsplan. Verder krijgt hij een kopje koffie en een beleefd gebaar.

De VOORZITTER: De heer Hendrikse reageert nog.

De heer HENDRIKSE: Wat ik graag wilde horen is dat de
wethouder dit niet serieus kan nemen. Ik heb mijn doel bereikt
en ik heb de indruk dat ik hiermee Bouwhuis ook heb geholpen
omdat ik het vermoeden heb dat het op de discussiebijeenkomst
op 6 december a.s. drukker worden dan ooit. Als men naar aanleiding
van dit idee discussie wil, kan men die krijgen.
Die garantie kan ik geven.

De VOORZITTER:
U moet een gelukkig mensen zijn omdat u twee instanties,
namelijk het college en Bouwhuis, van harte hebt geholpen.