Partijprogramma  ( 2014-2018) het nieuwe programma kunt u binnen kort lezen.

(download het partijprogramma hier als pdf).

Apeldoorn ! Een hele mooie gemeente op de Veluwe. Bekend om haar groene karakter en het uitstekende woon- en leefklimaat. Kortom, een gemeente om trots op te zijn.

Dit beeld van de gemeente Apeldoorn wordt helaas bedreigd. De recente colleges, met politieke vertegenwoordigers van de gevestigde orde, hebben het aanzien en de belevingssfeer aangetast van onze gemeente. Ze hebben structureel de meningen genegeerd en de problemen verergerd.

Dit uit zich o.a. door de bouw van prestige projecten en onverantwoorde grondaankopen. Projecten die met flinke budgetoverschrijdingen de financiële positie van onze gemeente sterk hebben aangetast. Hierdoor is er te weinig geld voor relevante zaken als zorg en welzijn en onderhoud van de openbare ruimte. Denk hierbij tevens aan slechte wegen, markeringstekens en gebrek aan speelvelden.

Minimabeleid: Heeft Apeldoorn op dit moment nog een hart voor de kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving? Mogen de financiële problemen alleen op de zwakste ruggen neerkomen?

Inleiding

Apeldoorn moet weer een vitale gemeente worden:

 • Een gemeente met een gezonde financiële positie;
 • waarin u veilig over straat kunt;
 • waarin u kunt genieten van het groen;
 • waarin ook het individu wordt betrokken;
 • waarin niet langer het ego en de prestige van het college voorop staan;
 • waar geluisterd wordt naar datgene wat haar inwoners beweegt!

Wij willen deze uitdagingen graag aangaan. Deze zaken verbeteren en de impact van het gevoerde beleid beperken. Als inwoner mag u waar voor uw geld eisen. Zodat u ook iets terugziet van het kostbare belastinggeld dat u betaalt.

“Wij” zijn Gemeentebelangen Apeldoorn. Een partij die de afgelopen 4 jaar stevig en vasthoudend heeft geageerd tegen de maatregelen die u, inwoner van de gemeente Apeldoorn, zo vaak hard geraakt hebben. In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete voorstellen waarmee wij willen bijdragen aan een beter Apeldoorn.

Het wordt tijd dat de gemeente zelf weer oog krijgt voor de gemeenschappelijke waarden, zodat u kunt blijven genieten van alles wat deze mooie gemeente te bieden heeft!

Gemeentebelangen komt voor U op!

Haya van Blommestein-Mellema

oud Voorzitter, Gemeentebelangen Apeldoorn 

1. Naar de stembus

De stemgerechtigde inwoners van Apeldoorn mogen weer een gemeenteraad kiezen.  Het hoogste publieke orgaan. U bent in de verwachting dat er naar u wordt geluisterd. Toch voelt dat vaak niet zo. Hoe komt dat?

Landelijke partijen die in Apeldoorn vertegenwoordigd zijn, hebben de neiging te denken vanuit hun achtergrond, bijvoorbeeld christelijk, liberaal of socialistisch.

Hun verkiezingsresultaten staan meestal los van hoe men zich voor Apeldoorn heeft ingezet.

Een lokale partij als Gemeentebelangen kan zich volledig richten op plaatselijke vraagstukken. Wij zijn op geen enkele wijze gebonden aan landelijke “dogma’s”. Er is ook geen hinder van landelijke partijpolitiek. Bij ons draait het om de belangen van de inwoners van Apeldoorn, dus om u!

Gemeentebelangen roept iedere stemgerechtigde op, om naar de stembus te gaan !

2. Waarom Gemeentebelangen?

Gemeentebelangen is een plaatselijke politieke groepering. In de statuten staat dat wij opkomen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Apeldoorn. Wij zijn een brede afspiegeling van de Apeldoornse bevolking. Een plaatselijke partij met als doel: de ontwikkeling van Apeldoorn op basis van de natuurlijke mogelijkheden en wensen en behoeften van haar bewoners. Daarbij willen wij dat het waardevolle wat Apeldoorn te bieden heeft, behouden wordt.

Waar het landelijk beleid de sociaal zwakkeren amper ziet staan, willen we met lokaal beleid dit zo veel mogelijk repareren.

Velen kunnen besturen. Het is echter moeilijk om dit te doen met respect voor minderheidsstandpunten én ervoor te zorgen dat die ook tot hun recht komen!

Daarvoor is een ‘openbaar debat’ ingesteld, waarbij de burger inspraakrecht heeft en het proces verloopt door “hoor en wederhoor”. Tenslotte wordt er dan, op basis van argumenten, een besluit genomen.

De praktijk is echter anders. De burger mag wel inspreken maar er wordt, volgens Gemeentebelangen, onvoldoende naar hen geluisterd. De inspraak van de burger wordt ook onvoldoende gewogen en de beantwoording van het bestuur is vaak onvoldoende onderbouwd met deugdelijke argumenten.

Daarom moet tussen bestuur en burgers overleg plaatsvinden over zaken, waarbij zowel de burger als de overheid moet aangeven: wat zij wil, wat zij kan en óók wat zij níét kan… Het openbaar debat gaat veel verder dan de gemeenteraad alleen. Dat betekent dat het bestuur met het hele netwerk van belanghebbenden contact moet hebben. Er moet tijdens het overleg bijsturing en verandering mogelijk zijn, rekening houdend met alle voors en tegens.

Daarnaast moet het bestuur slagvaardig en doelmatig reageren op de immateriële vragen van de samenleving. Denk maar eens aan de veiligheidsbeleving, de normvervaging, de aantastingen van het woon- en leefklimaat en misbruik van macht.

3. Relatie tussen overheid en inwoners

Het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur is zeer laag! De oorzaken daarvan zijn vooral te vinden in de wijze waarop de bestuurlijke macht wordt uitgeoefend. Met de belangen en de rechten van individuele inwoners wordt in de praktijk weinig rekening gehouden. De arrogantie waarmee het gemeentebestuur de burgers soms tegemoet treedt, is verwerpelijk en leidt niet tot gedragen besluitvorming en democratische controle. Dit wordt gedaan onder het motto: ‘het dienen van het algemeen belang’.

De gevestigde macht verstaat hieronder:

 • De burgers onvolledige en onjuiste voorlichting geven;
 • De maatschappelijke opinie bewust negeren;
 • Tegen beter weten in processen procedureel er doorheen drukken;
 • Willekeurige beslissingen;
 • Politieke stokpaardjes berijden;
 • Zogeheten “convenanten” sluiten, die de oppositie monddood maken en de raadsleden van de coalitiepartijen tot ‘stemvee’ degraderen.

Het geheel waarbinnen deze processen zich afspelen wordt ook wel ‘de Apeldoornse bestuurlijke cultuur’ genoemd. De gevolgen zijn nog steeds waarneembaar. Teleurstelling over de ongeloofwaardigheid van de politici leidt tot wantrouwen en frustratie.

Gemeentebelangen vindt dat dit tekenen zijn van democratisch verval. Herstel van vertrouwen kan alleen gerealiseerd worden door:

 • Geloofwaardig en bestuurlijk behoorlijk handelen (zowel intern als extern);
 • Openbaarheid van informatie voor zowel bestuurders als belanghebbenden;
 • Geen achterkamertjespolitiek;
 • Respect voor de rechten van belanghebbende burgers;
 • Een rechtvaardige belangenafweging;
 • Een hoge mate van democratische controle.

Dat vraagt om een deskundig, doelgericht en integer college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet daarbij politieke sturing geven aan prioriteiten en het beleid en gedrag van B&W doelmatig controleren. Dat betekent dus ook dat de raadsleden zich niet tot “stempelaars” laten degraderen. Raadsleden moeten goede contacten onderhouden met de kiezers en met maatschappelijke groeperingen. Ze moeten weten wat bij de mensen leeft en niet vanuit een ivoren toren regeren.

Gemeentebelangen zet zich in voor een bestuurlijk handelen dat zich kenmerkt door openheid, doelmatigheid en effectiviteit, waarbij er sprake is van vroegtijdige betrokkenheid van inwoners. Dat moet gebeuren op zo’n manier, dat de beslissingen van het gemeentebestuur aan alle eisen voldoen die de wet voorschrijft, wat zorgt voor minder procedures, dus minder verspilling van belastinggeld. Samenwerking en overleg vormen de basis voor het oplossen van de problemen waar we in Apeldoorn mee worden geconfronteerd.

4. Relatie tussen Gemeentebelangen en gemeentebestuur

Het gemeentebestuur moet open en transparant zijn.

Gemeentebelangen heeft steeds gestreefd naar meer dualisme in de gemeenteraad. De gevestigde partijen zijn meer bezig met het beschermen van de burgemeester en de wethouders, dan ze te controleren. Gemeentebelangen wil in de gemeenteraad de stem van de burger laten horen. De invoering van de PMA (Politiek Markt Apeldoorn) als poging om de burger meer bij de politieke besluitvorming te betrekken, is mislukt omdat er met die inspraak weinig of niets wordt gedaan.

Gemeentebelangen verzet zich ertegen, dat er zoveel achter gesloten deuren wordt besproken en dat dáár de beslissing wordt genomen. Hierdoor wordt het democratisch proces gesmoord en worden de media op afstand gehouden. Besluitvorming moet openbaar zijn, en de burgers moeten er bij betrokken kunnen zijn.

Inspraak moet niet worden behandeld als een noodzakelijk kwaad en moet plaatsvinden als de plannen nog kunnen worden aangepast.

Actiegroepen, belangengroepen, ondernemers en burgers dienen met respect te worden behandeld. En hun inbreng moet serieus worden meegewogen.

De gemeente is er voor de burger. Daarvoor moet de ambtelijke organisatie over voldoende deskundigheid en menskracht beschikken om de diensten die de Apeldoornse gemeenschap worden aangeboden, goed te kunnen uitvoeren, controleren en handhaven.

Gemeentebelangen is voor een open bestuurlijke organisatie, die zich terughoudend opstelt, omdat deze zich deels onttrekt aan de waarneming en controle van de democratie. Alle samenwerkingen met private instellingen moeten volledig controleerbaar zijn.

Een van de speerpunten van Gemeentebelangen is een integere ambtelijke organisatie. Dit houdt o.a. in dat nevenactiviteiten van ambtenaren niet verstrengeld mogen zijn met hun ambtelijke functie. Er mag zelfs geen schijn bestaan van de mogelijkheid dat ambtenaren persoonlijk voordeel kunnen halen uit hun positie binnen de gemeente. Ook moet uitgesloten worden dat ambtenaren opdrachten kunnen geven aan familie of kennissen. Opdrachten moeten worden verleend via transparante aanbestedingsregels.

Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling en moet die ook krijgen!

5. Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening betreft alle zaken wat de woon- en leefsituatie van alle Apeldoornse burgers betreft, nu en in de toekomst. Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden, zijn er regels vastgelegd.

Gemeentebelangen is van mening dat de ruimtelijke ordening niet misbruikt mag worden als middel om ad-hoc beslissingen, politieke stokpaardjes en statussymbolen te realiseren. Zo’n opvatting lijkt logisch en voor de hand te liggen, maar misbruik komt helaas maar al te vaak voor. Ook bevoordeling van projectontwikkelaars moet voorkomen worden, zeker omdat dit vrijwel altijd ten koste gaat van andere belangen.

Gemeentebelangen vindt dat het gemeentebestuur zorgvuldiger moet omgaan met projecten die grote uitstralingseffecten kunnen hebben. Eenmaal vastgestelde gebruiksomschrijvingen mogen later niet door middel van beleidsnota’s worden ‘opgerekt’. Volledige, juiste en tijdige informatievoorziening is belangrijk voor belanghebbende inwoners en bestuurders om tot een goede belangenafweging te kunnen komen.

Het gaat om het veiligstellen van de rechtspositie van de inwoners.

Het belangrijkste waar een burger mee te maken krijgt zijn de bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan worden de stedenbouwkundige intenties nader uitgewerkt in voorschriften voor het huidige en toekomstige gebruik van de grond. Deze regels zijn bindend, zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoner.

Het bestemmingsplan is een overeenkomst tussen de burger als ‘gebruiker van de grond’ en de lokale overheid, en het regelt wat wel of niet is toegestaan. Het plan bevat eisen waaraan het woon- en leefklimaat moet voldoen en bepaalt de mogelijkheden tot verandering van het huidige gebruik. Daar moet de overheid dan ook aan meewerken. Hiermee heeft het bestemmingsplan dus een duidelijke beheersfunctie in zowel het huidige en het toekomstige gebruik van elke oppervlakte binnen de gemeente.

Het gemeentebestuur mag er echter niet van uitgaan dat zij volledig willekeurig kan omgaan met veranderingen in het toekomstig gebruik van gronden. Gemeentebelangen vindt dat zoiets alleen in nauw overleg met de dorps- en wijkraden en de bewoners mag plaatsvinden. Hiervoor bestaan wettelijke regels waaraan de overheid zich moet houden, zoals informatievoorziening en inspraak.

Dit gebeurt dikwijls slecht, met ernstige conflicten tussen inwoners en het gemeentebestuur tot gevolg.

Bij actualisering van het bestemmingsplan streeft het college van burgemeester en wethouders in toenemende mate naar vrijheid van handelen, waardoor de rechtszekerheid van de burger ernstig beperkt wordt. Dit leidt tot ongewenste neveneffecten. Een treurig voorbeeld is het wijzigen van “eengezinswoningen” in de globalere term “woondoeleinden”. Dit biedt kansen aan uitponders en huisjesmelkers.

6. Openbare orde en veiligheid

Apeldoorn is een van de grotere gemeenten van Nederland. De problematiek van de criminaliteit, waar de grote steden mee worstelen, neemt ook in Apeldoorn toe. Het is de taak van de overheid te zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. Om die reden moet de gemeente alles doen om aan deze overheidstaak mee te werken, en de politie steunen in de uitvoering van haar taak.  Zodat u veilig over straat kunt.

Steeds meer (drugs)verslaafden verkiezen Apeldoorn boven andere steden als verblijfplaats. Verslavingen en criminaliteit gaan vaak samen. Deze toename geeft veel mensen een onveilig gevoel.

Gemeentebelangen wil een harde aanpak van al diegenen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren. Er mag geen sprake zijn van een gedoogbeleid. Preventief optreden om criminaliteit en ordeverstoringen te voorkomen is van groot belang en de gemeente moet hiervoor de initiatieven nemen.

De wijkagent speelt een uiterst belangrijke rol en moet voor zijn taak geheel zijn vrijgesteld van andere taken. Wij willen dat deze zichtbaar in de wijken aanwezig is. De wijkagent hoort in de wijk en niet achter de computer. Cameratoezicht mag de agent niet vervangen, slechts ondersteunen. Samengevat: meer blauw op straat, consequent en daadkrachtiger optreden.

Bij evenementen heeft de organisatie een rol in de handhaving van de orde binnen het gebied waar het evenement wordt gehouden; daarbuiten berust de verantwoording bij de politie. De gemeente zal over de kosten van de politie-inzet duidelijke afspraken met de organisatie moeten maken.

Bij de opzet van het Omnizorgcentrum heeft Gemeentebelangen gewezen op het risico van het onderbrengen van diverse verslavingen en andere problematiek onder één dak! Helaas is deze voorspelling uitgekomen met als gevolg aantasting van het woon- en leefmilieu van omwonenden in de wijde omtrek. Gemeentebelangen is blij dat er zorg is voor deze doelgroepen en hoopt dat ze er in zullen slagen veel mensen te resocialiseren.

De aanwezigheid van coffeeshops is ten gevolge van het overheidsbeleid een vaststaand feit. Op dit gebied moet de overheid een streng beleid voeren. Van overlast in de omgeving mag dan ook geen sprake zijn. Wanneer er sprake is van overlast, dan moet tot sluiting worden overgegaan.

7. Dorps- en wijkraden

Gemeentebelangen hecht veel waarde aan goed functionerende dorps- en wijkraden! Deze moeten het hart zijn van de samenleving in de wijken en de dorpen. De wijkraden krijgen er steeds meer taken bij, zoals buurtinitiatieven, het bevorderen van de sociale cohesie en buurtbemiddeling bij conflicten tussen bewoners. Er wordt veel samengewerkt met de stadsdeelmanager en Wisselwerk om dit te bereiken. De wijkraden moeten goed bereikbaar zijn voor de bewoners; een meldpunt voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

Het is van belang dat de raden goed naar de bewoners luisteren; bewoners moeten daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Het is hun taak om in overleg met de bewoners voorstellen van het college betreffende hun leefomgeving te bespreken en zonodig daartegen in beroep te gaan. Gemeentebelangen wil geen dorps- en wijkraden die een verlengstuk van het college zijn!

8. Zorg en Welzijn

De zorg wordt vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Sinds de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is ingesteld, zijn er al veel taken bij de gemeente komen te liggen.

Er worden forse kortingen toegepast van wel 25% tot 40%. De gemeente moet dus net zoveel doen als de rijksoverheid deed, maar wel met minder geld! Hierdoor zal de kwaliteit en de toegankelijkheid er zeker niet beter op worden.

Gemeentebelangen staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar.

Een goed functionerende en deskundige Wmo-raad is van groot belang. Deze moet al in een vroeg stadium bij de besluitvorming betrokken en gehoord worden. Deze adviezen dienen tijdig bekend te zijn bij de gemeenteraad.

Als gevolg van de bezuinigingen worden er nu vaker vrijwilligers ingezet waar voorheen de professional het werk deed. Gemeentebelangen strijdt ervoor dat vrijwilligers en mantelzorgers de maximale ondersteuning blijven ontvangen, hierop mag niet bezuinigd worden! Sterker nog, er moet méér in geïnvesteerd worden. Denk hierbij aan organisaties als De Kap en diverse anderen, want de samenleving is hier in grote mate afhankelijk van.

Zorg moet er zijn voor iedereen, met welke achtergrond dan ook. Simpelweg om het feit dat ziek of hulpbehoevend zijn voor niemand een keuze is. Mensen die (thuis)zorg krijgen, vinden het vervelend dat er steeds andere medewerkers over de vloer komen. Dit is een inbreuk op hun privacy. Voorheen kon men vertrouwd zijn met een vaste hulp. Gemeentebelangen is tegenstander van de inzet van steeds wisselende (goedkope) “flex-werkers”. Bij de aanbesteding dient deze voorwaarde te worden opgenomen.

Onder welzijn valt ook o.a. de opvang van tienermoeders, verslaafden, zwerfkinderen en andere dak- en thuislozen. Wat we zien is dat in de voorfase veel wordt bezuinigd op bijvoorbeeld jongerenwerkers. Hierdoor komen kwetsbare mensen op straat te staan met alle gevolgen van dien. Op langere termijn leidt dit tot nóg complexere problemen. Een schijnbezuiniging, vindt Gemeentebelangen.

Gemeentebelangen strijdt voor een goed en duidelijk zorg- en welzijnsbeleid!

9. Sociaal beleid en kwetsbare mensen in de samenleving

Apeldoorn had een goed sociaal minimabeleid. Op het gebied van bijzondere bijstand, re-integratie, sport of lidmaatschap van verenigingen voor kinderen van ouders met een laag inkomen was veel bereikt. Dit minimabeleid is behoorlijk onder druk komen te staan. Enerzijds door de bezuinigingen vanuit Den Haag, anderzijds door de financiële problemen van de gemeente. De inwoners van Apeldoorn worden hierdoor “dubbel” gepakt en dat geeft grote onzekerheid voor de toekomst.

Voor Gemeentebelangen is het onaanvaardbaar dat financiële tegenvallers van de gemeente afgewenteld worden op de mensen die het toch al zo moeilijk hebben. Er zullen steeds meer mensen in de schuldhulpverlening terecht komen. Gemeentebelangen vindt het onbegrijpelijk dat Apeldoorn geen artikel 12 wil aanvragen. Artikel 12 is niet sec een faillissement, maar een pakket hulpmiddelen om de gemeente weer (financieel) gezond te maken. Met deze hulp hadden we niet zo hoeven snijden in het minimabeleid. De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door hoe je met minder bedeelde burgers omgaat!

10. Ouderen

Gemeentebelangen is ervan overtuigd, dat voor een betere belangenbehartiging van ouderen specifiek beleid nodig is. Beleid dat niet alleen door een ouderenpartij moet worden opgesteld, maar onderdeel van het Apeldoorns beleid moet zijn. Aan het ouderenbeleid wordt sterk richting gegeven door de rijksoverheid. Het aantal inwoners dat tot deze groep behoort, stijgt. Gemeentebelangen is van mening dat er juist op lokaal niveau ruime aandacht aan deze groep moet worden besteed.

Van gemeentewege kan hier uitvoerig aandacht aan gegeven worden door:

 • Een optimale samenwerking met alle organisaties en instellingen voor ouderen.
 • Inventarisatie van de lokale ouderenproblematiek op allerlei gebieden zoals planologie, verdeling woningquotum, vestigings- en toelatingsbeleid;
  • Het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen;
  • In de vertrouwde omgeving van stad of dorp de juiste woonvorm bieden;
  • Meer passende woningen zoals aanleunwoningen te bouwen die op loopafstand zijn van zorg- en winkelcentra in wijken en dorpen, met extra aandacht voor de sociale veiligheid;
  • Doelmatige verdeling van de beschikbare voorzieningen;
  • Verkeersvoorzieningen, zoals veilige fiets- en looproutes door gescheiden rijbanen en goede bestrating;
  • Parkeerplaatsen dichtbij winkels;
  • Effectieve en betaalbare dienstverlening om het zelfstandig wonen langer mogelijk te maken door zaken als maaltijdvoorziening, taxivervoer en huishoudelijke hulpverlening;
  • WMO: maximale benutting van de schaarse middelen voor hulp en zorg. Dus géén afdracht naar de Apeldoornse schatkist!

11. Jongeren

Jongeren en de lokale overheid weten elkaar steeds beter te vinden. In de afgelopen jaren heeft de gemeente vaak samen met jongeren in een wijk gewerkt aan voorzieningen die zij wensen. Zo leveren jongeren zélf een belangrijke bijdrage aan het realiseren van hun eigen wensen voor het woon- en leefklimaat. Gemeentebelangen ziet dat dit vruchten afwerpt en wil deze samenwerking dan ook blijven stimuleren.

Gemeentebelangen vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat:

 • voorzieningen voor jongeren worden wegbezuinigd;
 • jeugdhonken moeten sluiten;
 • toegewijde jongerenwerkers en opbouwerkers uit de buurt verdwijnen;
 • er steeds minderen evenementen worden georganiseerd;
 • jongeren letterlijk ‘op straat worden gezet’ tegen hun wil in.

Allochtone jongeren raken soms in problemen, omdat hun integratie wordt bemoeilijkt doordat zij opgroeien in twee verschillende culturen. Gemeentebelangen vindt dat er extra aandacht nodig is om hun ontwikkelingskansen in het onderwijs en hun kansen op de arbeidsmarkt zeker te stellen.

Er blijft altijd een groep die het voor andere jongeren verpest door spijbelen, drank- en drugsmisbruik en vandalisme. Gemeentebelangen streeft naar een harde aanpak en verscherpt toezicht op deze groep, bijvoorbeeld door de wijkagent weer meer in de wijk te plaatsen.

Gemeentebelangen heeft ook grote zorgen om jongeren die geheel buiten de boot vallen. Wij sluiten onze ogen niet voor het groeiende aantal zwerfjongeren in onze gemeente. Gemeentebelangen wil mogelijkheden ondersteunen om deze jongeren weer op weg te helpen. We denken daarbij aan onderdak, begeleiding, en ze helpen weer mee te kunnen doen aan onze samenleving.

12. Onderwijs

Onderwijs is de basis van ieders persoonlijke ontwikkeling!

Het is nodig om ons te vormen tot mondige, zelfstandige en betrokken mensen.

Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans geven het beste uit hun talenten te halen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. Er moet maximaal worden ingezet op het voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters.

Apeldoorn heeft diverse vormen van speciaal onderwijs. Door overheidsbezuinigingen dreigen deze te verdwijnen. Gemeentebelangen vindt dat het huidige niveau hiervan tenminste in stand moet blijven. We moeten voorkomen dat ouders, die voor hun kind op aangepast onderwijs zijn aangewezen, hiervoor naar plaatsen buiten de gemeente Apeldoorn moeten uitwijken.

Taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen moeten we zo vroeg mogelijk signaleren en verhelpen.

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten een grotere rol gaan spelen in het maatschappelijk leven. De gebouwen moeten maximaal ingezet kunnen worden voor buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld op cultureel en sportief gebied. Dit kunnen de scholen doen in samenwerking met verenigingen en organisaties. Gemeentebelangen is blij dat de ‘brede school’-gedachte binnen onze gemeente tot stand is gekomen; daar hebben we ons hard voor gemaakt.

De gemeente moet beter toezicht houden op de plicht die scholen hebben om hun zieke leerlingen onderwijs te bieden!

Gemeentebelangen wil dat de vestiging van hogere (beroeps)opleidingen in de gemeente actief wordt bevorderd. Deze opleidingen moeten bij voorkeur aansluiten op de bedrijfsmatige infrastructuur van Apeldoorn.

13. Wonen

Gemeentebelangen vindt dat er voor alle Apeldoorners een passende woning beschikbaar moet zijn. Het woningbouwbeleid is de oorzaak van het tekort aan woningen voor jongeren en jonge gezinnen. De wachttijden om een sociale huurwoning te krijgen zijn onacceptabel lang. Een van de oorzaken is de stagnatie van de doorstroming naar hogere huurklassen.

Het is van belang dat woningen levensloopbestendig gebouwd worden. Ouderen kunnen dan in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het moet mogelijk zijn om in voorkomende situaties zorg op maat te ontvangen.

Er moeten voldoende woningen in de dorpen komen. Kinderen en hun ouders moeten dicht bij elkaar in de buurt kunnen wonen en kunnen helpen met eventuele verzorging.

Gemeentebelangen wil de woningnood op de volgende manier aanpakken:

 • Levensloopbestendige woningen bouwen;
 • Meer sociale huurwoningen bouwen;
 • Uitbreidingsmogelijkheden – in overeenstemming met de natuurlijke groei – in dorpen en wijken; ook voor ouderen en jonge gezinnen, zodat deze reële kansen krijgen om in hun dorp te blijven wonen.

Helaas is door de huidige wetgeving slechts beperkte regulering mogelijk. Er is recht op “vrije vestiging”, in die zin dat moeilijk voorrang gegeven kan worden aan woningzoekenden die sociaal aan hun dorp of wijk gebonden zijn. Gemeentebelangen zoekt graag de grenzen op van sturing en beschikbaarheid van woningen voor de lokale bevolking.

14. Beheer openbare ruimte

De openbare ruimte is de afgelopen jaren een sluitpost gebleken. Gemeentebelangen wil een natuurlijke, gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier. Actief burgerschap in de openbare ruimte (d.w.z., dat de inwoners meedoen aan het onderhoud van hun directe omgeving) moet door de gemeente worden gestimuleerd. De bewoners van onze gemeente moeten daarvoor de ruimte krijgen.

 • Stortplaatsen: Gemeentebelangen maakt zich grote zorgen over de stortplaatsen. De onzekerheid over de schadelijke gevolgen van de vele oude stortplaatsen in onze stad vereist een grondig onderzoek en op korte termijn besluitvorming over de wijze en termijn waarop de saneringen zullen plaatsvinden. De burger heeft recht op een veilige en gezonde leefomgeving!
 • Wegen en bermen: onderhoud van de wegen is uitgesteld en uitgesteld daardoor worden de kosten nog hoger. In 2013 is de achterstand opgelopen tot 20 miljoen euro. Voor Gemeentebelangen onacceptabel. Veel wegen kunnen nu niet gerepareerd worden met alle gevolgen van dien. Straatnaambordjes en verkeersborden dienen regelmatig ontdaan te worden van groene aanslag en stickers.

Haagjes en struikjes tussen wegen hebben het veld geruimd, waarna alles gras werd, wat een verergering van bandengeruis tot gevolg heeft. Gemeentebelangen wil verder rooien van deze stuiken tegen gaan en zal zo mogelijk herbeplanting stimuleren.

 • Plantsoenen en groenvoorziening: De vele parken en groenstroken zijn een trots van Apeldoorn. Er moet voorkomen worden dat er een te eentonige invulling van plantsoenen en groenstroken ontstaat. Gemeentebelangen vindt het een goede ontwikkeling dat de gemeentelijke dienst de ruimte geeft aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zodat zij daardoor een zinvolle daginvulling hebben.
 • Speelplaatsen: onze gemeente dient te zorgen voor goed onderhouden speeltoestellen en poepvrije speelplaatsen. Er moet voor jong en oud voldoende aanbod van spelmogelijkheden zijn. We denken hierbij o.a. aan trap- en basketbalvelden, jeu de boules en bewegingsapparaten.
 • Oppervlaktewater: de vijvers dienen gifvrij te zijn en goed onderhouden te worden. Plastic en andere rommel moeten regelmatig verwijderd worden. Fiets- en wandelbruggetjes dienen in goede staat te verkeren.
 • Natuur: zie hoofdstuk 18 (Natuur en Milieu)

15. Werkgelegenheid

De werkloosheid is in zijn totaliteit gestegen. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Sinds de crisis is de werkeloosheid onder schoolverlaters sterk gestegen. De werkgelegenheid onder jongeren moet verbeterd worden. Ze moeten goed begeleid worden in de overgang van school naar werk en snel in contact gebracht worden met de arbeidsmarkt.

Gemeentebelangen vindt dat het starten van een bedrijf in eigen huis mogelijk moet zijn, maar onder bepaalde voorwaarden, o.a. dat er geen belasting voor de woonomgeving optreedt.

De grote leegstand van winkel- en kantoorpanden is ons een doorn in het oog. We moeten een aantrekkelijke gemeente zijn voor de inwoners maar ook voor de bedrijven. Leegstand is funest voor zowel de leefbaarheid als voor de economische ontwikkeling. Gemeentebelangen vindt dat er geen nieuwe initiatieven toegestaan moeten worden die het leegstandsprobleem vergroten. We moeten herbestemming, herontwikkeling en tijdelijk gebruik stimuleren. Daar waar het mogelijk is moeten we de regelgeving aanpassen. Dit schept nieuwe werkgelegenheid.

16. Agrarische sector en Plattelandsontwikkeling

De agrarische sector is een van de belangrijkste economische dragers van het buitengebied van onze gemeente. Ook hebben de agrariërs een belangrijke rol bij het beheer van het landschap en de natuur.

Gemeentebelangen ziet echter grote bedreigingen voor de leefbaarheid en de landschapswaarde van het landelijk gebied door ingrijpen van de provincie. Voorbeeld hiervan is de aanwijzing van het noordelijk deel van Apeldoorn (Beemte–Vaassen) als LOG (landbouwontwikkelingsgebied). Hiermee wordt er een aanslag gepleegd op de landschappelijke waarde van dit gebied en op het welzijn van de mensen die er wonen. Volgens de plannen van de provincie worden hier megastallen gebouwd met immense aantallen dieren voor industriële vormen van voedsel- en bontproductie. Naast het landschapsbederf zorgen concentraties van grote aantallen dieren in megastallen voor grote risico’s voor dier- en volksgezondheid.

Gemeentebelangen verzet zich tegen de komst van megastallen. Niet alleen megastallen voor intensieve veehouderij, maar ook tegen grote loodsen met melkkoeien die het jaar rond op stal blijven. “Koeien horen in de wei”, is de stelling van Gemeentebelangen.

Gemeentebelangen wil maximale ondersteuning van familiebedrijven op menselijk maat, waar op een gezonde manier voedsel geproduceerd wordt.

17. Dierenwelzijn

Het dierenwelzijn krijgt in het beleid van onze gemeente te weinig aandacht. Bij bestemmingsplannen, manifestaties, evenementen, werkzaamheden in openbaar groen, e.d. wordt er niet genoeg gekeken naar de gevolgen voor de dieren.

17.1 Dieren in het algemeen

Gemeentebelangen heeft als uitgangspunt, dat gemeentelijk beleid waarbij dieren in het geding zijn, getoetst moet worden aan randvoorwaarden voor dierenwelzijn.

Voor Gemeentebelangen zijn de vijf universele vrijheden voor dieren:

 • Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst en ondervoeding.
 • Dieren zijn gevrijwaard van fysiek en fysiologisch ongerief.
 • Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding en ziektes.
 • Dieren zijn vrij om het normale gedrag te kunnen uitvoeren.
 • Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress.

Wanneer niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, mag de gemeente geen vergunning verlenen voor het houden van of omgaan met dieren.

17.2 Dieren in de landbouw

Voor Gemeentebelangen is het vanzelfsprekend dat het houden van dieren voor voedselproductie altijd gebeurt onder omstandigheden die voldoen aan de Wet Dieren ( 19 mei 2011). We stimuleren diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij. Gemeentebelangen zal nooit instemmen met bestemmingsplannen die melkveehouderij in zogenaamde “jaarrondstallen” faciliteren. We hanteren de leuze: “Koeien horen in de wei”.

17.3 Dieren in de natuur

Gemeentebelangen staat voor meer zorg voor dieren die leven in de vrije natuur en openbare ruimtes. Beheer en aanpassing van openbaar groen moet worden afgestemd op de bescherming van de dieren en hun leefgebied.

Werkzaamheden die het natuurlijk gedrag van dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen, bladblazen ( ivm Egels ) of het uitbaggeren van beken en sprengen, mogen niet plaatsvinden in het broedseizoen volgens Flora en Fauna wet.

Verder wil Gemeentebelangen dat de gemeente stopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die een schadelijke invloed kunnen hebben op in het wild levende dieren.

Overlast door ongedierte wordt op diervriendelijke wijze opgelost. Wij beschouwen dat als een taak van de gemeente.

17.4 Dieren voor gezelschap

Gemeentebelangen vindt dat de gemeente zorg moet dragen voor ontsnapte of achtergelaten gezelschapsdieren. Hiervoor is een goed identificatie- en registratiesysteem onontbeerlijk. Katten die buiten mogen lopen, dienen gesteriliseerd te worden.

In onze gemeente worden we regelmatig geconfronteerd met bijtincidenten door agressieve honden. Ter bescherming van met name kinderen in onze gemeente, wil Gemeentebelangen een duidelijk beleid met betrekking tot agressieve honden.

18. Natuur en Milieu

18.1 Natuur

Apeldoorn ligt in het kwetsbare overgangsgebied tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei. De landschappelijke rijkdom en de eeuwenlange bewoning dragen bij aan de grote cultuurhistorische waarden van dit bijzondere stukje Gelderland. De Veluwe is het grootste bos- en natuurgebied van Nederland en is daardoor van grote betekenis voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in ons land. Gemeentebelangen ziet het als een verantwoordelijkheid om het voortbestaan en de kwaliteit van deze gebieden te waarborgen.

De behoefte aan uitbreiding vanuit het stedelijk gebied legt een groeiende druk op de randen van de Veluwe om in de Veluwezoom industrie, woningbouw en recreatiebedrijven te vestigen. Voor Gemeentebelangen zijn de grenzen van het Centraal Veluws Natuurgebied onaantastbaar.

18.2 Hoogspanningsleidingen

Gemeentebelangen vindt dat de gemeente Apeldoorn zich volledig moet inzetten om voor 2020 alle hoogspanningsleidingen in geheel Apeldoorn ondergronds te brengen. Wij willen niet wachten tot 2032. Gemeentebelangen is zeer bezorgd over de gezondheidsrisico’s van de magnetische straling van de hoogspanningsleidingen. Het voltage dreigt omhoog te gaan en wij vinden dit onacceptabel, aangezien de leidingen over woongebieden gaan. Wij ondersteunen dan ook de burgerinitiatieven om de hoogspanningsleidingen in de woonwijken ondergronds brengen.

18.3 Industrieterreinen

Gemeentebelangen wil de oudere industrieterreinen herstructureren en verdichten. De bestaande industrieterreinen eerst volbouwen voordat er nieuwe industrieterreinen worden ontwikkeld. Zuinig omgaan met ruimte.

18.4 Zware industrie

Gemeentebelangen wil voor Apeldoorn een vooruitstrevend milieubeleid, dat aansluit op het imago als groene stad. Hierbij past het niet dat Apeldoorn bedrijven in de zware milieucategorieën uit de buurgemeenten binnenhaalt, zoals het voornemen is voor het industrieterrein Biezematen. Onze bedrijventerreinen zijn geen afvalputje voor de Stedendriehoek!

18.5 Geluidsoverlast

Een milieulast die binnen onze gemeente absoluut te weinig aandacht krijgt is geluidsoverlast. Veel inwoners van onze gemeente worden dagelijks geconfronteerd met geluidsoverlast veroorzaakt door o.a. (sport)vliegtuigen, bedrijven (bijv. koelinstallaties, luchtwassers), verkeer, spoorwegen, (sport)recreatie, enz. Gemeentebelangen vindt een goede regelgeving m.b.t. geluidsoverlast heel belangrijk en vindt dat er ook streng op gehandhaafd moet worden.

De huidige tendens om de geluidsnormen steeds op te rekken, c.q. vrijstellingen te verlenen, moet een halt toegeroepen worden!

18.6 Milieu

Doel van de gemeente Apeldoorn is dat gebouwde omgeving in 2020 energieneutraal is. Gemeentebelangen staat achter deze doelstelling, maar zou graag zien dat het gemeentebestuur én de bewoners van Apeldoorn hier actief mee omgaan. Dit kan door eens wat vaker de auto te laten staan en op de fiets te gaan of met het openbaarvervoer. Hierdoor neemt ook nog eens het fijnstof in de stad af. Fijnstof is één van de meest schadelijke stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken.

Gemeentebelangen ziet graag dat de gemeente huiseigenaren stimuleert om hun huis te isoleren of te voorzien van zonnepanelen, door bijvoorbeeld subsidie- en/of leenmogelijkheden. Daarnaast ziet Gemeentebelangen een rol voor de gemeente weggelegd bij het stimuleren van milieuvriendelijke nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden en het gebruik van hernieuwbare materialen.

19. Verkeer en Vervoer

Het proces om het centrum en de woonwijken verkeersluw te maken is in een vergevorderd stadium. Gemeentebelangen pleit voor extra aandacht voor voetgangers en fietsers. We steunen dan ook het beleid van de fietsdoorstroomassen. Waar dit maar enigszins mogelijk is, willen wij dat de verkeerslichten voor voetgangers en fietsers vaker op groen worden gezet. Goede en veilige wandel- en fietspaden zijn in Apeldoorn onmisbaar

In de wandelgebieden moeten scootmobielen en rolstoelen zich aanpassen aan het looptempo. Dan kan het wandelend publiek ook veilig over straat.

De laatste jaren is de aanleg van verkeersdrempels erg populair geworden. Gemeentebelangen wil de zeer steile drempel uit het straatbeeld weren dit komt tevens ten goede aan het rijcomfort van andere weggebruikers zoals fietsers en ambulances.

Het doorgaande verkeer moet zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd vanwege de toenemende luchtvervuiling. Gemeentebelangen maakt zich hier grote zorgen over en wil dat de luchtvervuiling nauwgezet wordt gecontroleerd.

Gemeentebelangen vindt dat de veiligheid in het verkeer en de mentaliteit van de verkeersdeelnemers verbeterd en zo nodig gecorrigeerd moet worden. Dat is niet alleen een taak van de Rijksoverheid; ook de gemeente moet dit op zich nemen, bijvoorbeeld door voorlichting op scholen en effectieve controle.

20. Sport en Ontspanning

Gemeentebelangen is voorstander van ondersteunend verenigingsbeleid door de lokale overheid. Zelfwerkzaamheid van de verenigingen is hierbij natuurlijk onontbeerlijk.

Door de verslechterde financiële situatie van de gemeente zijn er te weinig mogelijkheden om subsidie toe te kennen aan verenigingen, waardoor de ledencontributie in de komende jaren fors zal stijgen.

De steun aan sport, in al haar facetten, moet gehandhaafd blijven en de huidige bezuinigingen moeten zo veel mogelijk worden teruggedraaid. Gemeentebelangen hecht veel waarde aan mogelijkheden voor sport van zowel jongeren als volwassenen, maar dit lijkt nu voor veel gezinnen niet meer mogelijk. Het is belangrijk dat sport ook op de langere termijn betaalbaar blijft en daar blijven wij ons voor inzetten.

De exploitatie van sportverenigingen en accommodaties moeten sluitend zijn; nu, maar ook in de toekomst. Gemeentebelangen wil een halt toeroepen aan het sluiten van sportaccommodaties in de stad en de dorpen.

Apeldoorn heeft vele gymnastiek-, zwem- en voetbalverenigingen. Dit is heel waardevol voor de samenleving. Gemeentebelangen is blij met de ruime belangstelling voor de sport. Jongeren die zich intensief met sport bezighouden zullen zich positiever ontwikkelen. De sport moet toegankelijk zijn voor alle jongeren in Apeldoorn; armoede mag niet leiden tot uitsluiting. Discriminatie in welke vorm dan ook mag nooit getolereerd worden.

Gemeentebelangen is trots op het Verenigingsbureau, waar individuele verenigingen een beroep kunnen doen op bijstand in zaken als organisatie en financiën. Verenigingen die zich aantoonbaar inzetten voor de stimulering van jeugdsport moeten daarvoor extra middelen krijgen.

Gemeentebelangen vindt dat sport gestimuleerd moet worden. Het schoolzwemmen MOET opnieuw worden ingevoerd. Ook de ouderen vragen bijzondere aandacht, met onder meer therapeutisch zwemmen. De toegangsprijzen voor de zwembaden in Apeldoorn zijn zo sterk gestegen, dat het voor velen onbetaalbaar wordt. Gemeentebelangen wil de prijzen terugbrengen tot een betaalbaar niveau.

Gemeentebelangen vindt dat de huidige aandacht voor topsport een te grote aanslag pleegt op de beschikbare middelen, waardoor de verdere bevordering van breedtesport, die zo belangrijk is voor grote groepen Apeldoorners, in het gedrang komt. Als er geld beschikbaar is voor een Omnisportcentrum, dan moet er ook geld zijn voor andere sportbelevingen.

21. Toerisme en Recreatie

Apeldoorn heeft, door haar ligging, op het gebied van toerisme en recreatie een uniek imago. Het trekt bezoekers aan die natuur, rust en cultuur zoeken en voorziet hiermee in een grote landelijke behoefte. Vele attracties zoals de Apenheul, Paleis Het Loo, Park Berg en Bos, het Boschbad, de kinderboerderijen en de Julianatoren vormen een goede aanvulling op het aanbod van natuur en rust. De ontwikkeling van de gemeente als toeristisch aantrekkelijk, verdient grote aandacht. Denk hierbij aan goede wandel- en fietsroutes en kwalitatief uitstekende accommodaties. Gemeentebelangen streeft ernaar, dat Apeldoorn zich ontwikkelt door de stimulering van haar oorspronkelijke aantrekkingskracht! Het lokale beleid moet afgestemd worden op natuur- en rustzoekers als doelgroep. Het aanbieden van toeristische informatie moet efficiënt en doeltreffend zijn. Een mooi buitengebied met voldoende ontspannings- en overnachtingsmogelijkheden doet de toerist weer naar onze gemeente komen.

Omdat er een sterke concentratie van toerisme in Apeldoorn-Noordwest is, moet er aandacht zijn voor de terechte klachten van de omwonenden. Een stadscamping in dit deel van Apeldoorn lijkt ons daarom ook onnodig en ongewenst. De balans tussen natuurwaarden en toerisme mag, wat ons betreft, niet verstoord worden.

De recreatiesector is nog steeds één van de grootste werkgevers van Apeldoorn. Bovendien zorgen de recreanten voor een niet onbelangrijk deel van de bestedingen bij de Apeldoornse ondernemers. Een goede samenwerking op toeristisch gebied met onze buurgemeenten is van groot belang, zodat wij elkaars gebieden en mogelijkheden kunnen versterken. Zowel in tarieven als in regelgeving moet hiermee zorgvuldig rekening worden gehouden. De inkomsten van de toeristenbelasting moet worden gebruikt ter versterking van de toerisme.

De te grote concentratie van horeca rond het Caterplein veroorzaakt meer nadelen dan voordelen. Er is een situatie ontstaan waarin het spanningsveld tussen wonen en recreëren groot geworden is. De sluitingstijden en wetgevingen dienen strikt gecontroleerd en gehandhaafd te worden. 

22. Kunst en Cultuur

Apeldoorn kent een grote verscheidenheid aan cultuuruitingen. Deze diversiteit is belangrijk.

Bij het bepalen van voorkeuren in het cultuurbeleid moet het maatschappelijk draagvlak een belangrijkere rol gaan spelen. Waar ligt de belangstelling van de Apeldoornse bevolking? De beschikbare middelen moeten op basis daarvan worden toegewezen. Gemeentebelangen ondersteunt een cultuurbeleid dat zich richt op ‘de breedte’, dat daarmee voor grote delen van de Apeldoornse bevolking interessant en waardevol is. De muziekverenigingen van onze gemeente zijn van grote invloed op het welbevinden van mensen.

Gemeentebelangen legt de prioriteit bij instellingen als Gigant, Markant en de bibliotheek, die een groot aanbod voor een breed publiek bieden. Ook moet voorkomen worden dat verliezen in de exploitatie van het Coda-museum leiden tot ongewenste bezuinigingen op bibliotheek en gemeentearchief. Gemeentebelangen vindt een extra subsidie, boven op de jaarlijkse subsidie, onjuist. Dit terwijl andere instanties fors gekort worden.  

Culturele verenigingen maken een belangrijk deel uit van de samenleving en deze mogen niet worden vergeten!

Kunstvormen in de openbare ruimte kunnen een bijdrage leveren aan de verlevendiging van het woon- en leefklimaat. De dorps- en wijkraden en andere belanghebbenden moeten nauw betrokken worden bij de besteding van middelen en bij de keuze en uitvoering van de ontwerpen. Het opdringen van bepaalde kunstuitingen in de openbare ruimte, tegen de wens van de omwonenden in, wekt vooral irritatie op. Het is antireclame voor de kunst en moet daarom worden vermeden.

Gemeentebelangen vindt dat de adviescommissie ‘Kunst in de openbare ruimte’ ook burgerleden behoort te bevatten. Alleen zo verbeter je bevolkingsdraagvlak!